Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE
   • 910 Zbirke posameznih zvrsti arhivskega gradiva
    • SI AS 39 Zbirka fotografij iz televizijske serije Ko se korenin zavemo (1941-1945)
    • SI AS 124 Zbirka vodnih knjig (1880-1940)
    • SI AS 135 Zbirka fotografij o Arhivu Republike Slovenije in Arhivskega društva Slovenije (1950-2002)
    • SI AS 143 Zbirka diapozitivov Božidarja Jakca (1946-1989)
    • SI AS 308 Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani (1406-1898)
    • SI AS 309 Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča v Ljubljani (1544-1813)
    • SI AS 310 Zbirka dednih prijav Deželnega sodišča v Ljubljani (1747-1783)
    • SI AS 311 Zbirka fidejkomisnih spisov Deželnega sodišča v Ljubljani (1770-1945)
    • SI AS 312 Zbirka depozitnih spisov Deželnega sodišča v Ljubljani (1814-1849)
    • SI AS 358 Zbirka zvočnih zapisov (1905-2011)
    • SI AS 455 Zbirka likovnih del (17. st.-20. st.)
    • SI AS 670 Zbirka propagandnih diapozitivov za volitve 1935 (1935-1935)
    • SI AS 1063 Zbirka listin (1163-1868)
     • SI AS 1063/1-4000 Kronološka serija (1163-1868)
     • SI AS 1063/4001- Listine, vrnjene iz Avstrije
      • SI AS 1063/4001-4738 Listine celjskih grofov (1262-1456)
       • SI AS 1063/4001 Dedna pogodba med bratoma Leopoldom III. in Ulrikom II. Žovneškim (1262.05.14)
       • SI AS 1063/4002 Zastava aloda v Dolu pri Rogaški Slatini (1267.03.12)
       • SI AS 1063/4003 Podelitev štirih hub na Loškem (Lož) v fevd bratom z Jame pri Postojni (1276.06.23)
       • SI AS 1063/4004 Podelitev oglejskih fevdov Ulriku II. Žovneškemu (1286.11.27)
       • SI AS 1063/4005 Izročitev gradov Žovnek, Šenek, Ojstrica in Libenštajn Ulriku II. Žovneškemu (1288.03.23)
       • SI AS 1063/4006 Prodaja gradu Rogatec Ulriku II. Žovneškemu (1301.08.18)
       • SI AS 1063/4007 Izročitev desetine v župnijah Ponikva in Sv. Križ (pri Rogaški Slatini) (1303.03.17)
       • SI AS 1063/4008 Prenos oglejskih fevdov na Ulrika II. Žovneškega (1304)
       • SI AS 1063/4009 Poravnava glede gradu Lemberg pri Šmarju (1307.01.30)
       • SI AS 1063/4010 Umik Ulrika II. Žovneškega iz poroštva (1307.02.09)
       • SI AS 1063/4011 Potrditev vračila dolga Ulriku II. Žovneškemu (1307.04.14)
       • SI AS 1063/4012 Prodaja dveh hub in pol itd. v Peklači pri Žetalah Ulriku II. Žovneškemu (1308.03.14)
       • SI AS 1063/4013 Imenovanje Ulrika II. Žovneškega za poroka proti ptujskemu Judu Süßleinu (1311.12.07)
       • SI AS 1063/4014 Izjava o pravicah do posesti v Kotljah (1313.02.02)
       • SI AS 1063/4015 Prodaja 33 hub v Kotljah in okolici Ulriku II. Žovneškemu (1314.02.24)
       • SI AS 1063/4016 Prodaja gradu Kostrivnica Frideriku Žovneškemu (1322.09.29)
       • SI AS 1063/4017 Potrditev prodaje gradu Kostrivnica in podelitev v fevd Frideriku Žovneškemu (1322.10.05)
       • SI AS 1063/4018 Zastava gradov Žovnek, Lemberg pri Šmarju in Rogatec (1326.08.13)
       • SI AS 1063/4019 Podelitev jutrnje (dve hubi in pol v Selu in Goričanah) (1327.04.09)
       • SI AS 1063/4020 Zastava gradu Smlednik Frideriku Žovneškemu (1328.04.17)
       • SI AS 1063/4021 Prodaja gradu Smlednik Frideriku Žovneškemu (1328.04.17)
       • SI AS 1063/4022 Prodaja gradu Kostrivnica Frideriku Žovneškemu (1329.11.18)
       • SI AS 1063/4023 Izročitev denarja Ulriku Aiglu za stalno bivanje v Rogatcu itd. (1330.08.28)
       • SI AS 1063/4024 Obljuba o poplačilu škode Frideriku Žovneškemu in braslovškemu župniku Janezu Lemberškemu (1331.10.01)
       • SI AS 1063/4025 Obljuba o spoštovanju razsodbe glede medsebojnih sporov (Wulfing Edling Guštanjski (Guttenstein) - Friderik Žovneški) (1332.01.25)
       • SI AS 1063/4026 Zastava gradu Smlednik Frideriku Žovneškemu (1332.07.25)
       • SI AS 1063/4027 Prodaja gradu Smlednik Frideriku Žovneškemu (1332.07.25)
       • SI AS 1063/4028 Prodaja dveh hub v Zibiki Frideriku Žovneškemu (1332.12.12)
       • SI AS 1063/4029 Razsodba glede posestnih zadev med Petrom, sinom slavonskega bana Henrika III., in Friderikom Žovneškim (1334.05.03)
       • SI AS 1063/4030 Podelitev gradu Ekenštajn s pripadajočim v fevd Frideriku Žovneškemu (1334.05.25)
       • SI AS 1063/4031 Prodaja treh hub v Podreči in ene v Mošah pri Smledniku Frideriku Žovneškemu (1334.06.20)
       • SI AS 1063/4032 Imenovanje Friderika Žovneškega za večnega odvetnika posesti kartuzije Žiče v vasi Srževica (1334.06.22)
       • SI AS 1063/4033 Podelitev različne desetine v Savinjski in Šaleški dolini ter vseh oglejskih fevdov, ki so jih imeli prej grofje Vovbršk... (1335.04.01)
       • SI AS 1063/4034 Odkup zastavljene polovice gradu Šalek s pripadajočim od Friderika Žovneškega in prejem v fevd (1335.08.30)
       • SI AS 1063/4035 Obveza o zvestem služenju Frideriku Žovneškemu (1336.04.25)
       • SI AS 1063/4036 Podelitev gradu Šalek s pripadajočim Frideriku Žovneškemu (1336.07.28)
       • SI AS 1063/4037 Prodaja šestih hub in pol v Šenčurju pri Kranju, Srednji vasi pri Šenčurju, na Olševku in v Predosljah Frideriku Žovnešk... (1337.01.18)
       • SI AS 1063/4038 Konec zastave odvetništva in sodišča nad benediktinskim samostanom Gornji Grad ter podelitev obojega Frideriku Žovneškem... (1337.08.09)
       • SI AS 1063/4039 Imenovanje Friderika Žovneškega za večnega odvetnika benediktinskega samostana Gornji Grad (1337.08.09)
       • SI AS 1063/4040 Obljuba Friderika Žamerškega (s Salenburga) o zvestobi Frideriku Žovneškemu (1337.08.14)
       • SI AS 1063/4041 Prodaja dvora z devetimi hubami v Gabru pri Šentvidu pri Stični Frideriku Žovneškemu in prejem le-tega nazaj v fevd (1338.07.21)
       • SI AS 1063/4042 Potrdilo, da je Friderik Žovneški poravnal dolgove do treh ljubljanskih Judov (1338.08.27)
       • SI AS 1063/4043 Obljuba Dipolda s Kacenštajna in sinov o zvestobi Frideriku Žovneškemu (1338.10.15)
       • SI AS 1063/4044 Prodaja deleža na ribiški mreži in ribolovu v Gameljnah ob Savi Frideriku Žovneškemu (1338.10.18)
       • SI AS 1063/4045 Prodaja hube v Brneku Frideriku Žovneškemu (1339.03.17)
       • SI AS 1063/4046 Izročitev gradu Mirna v fevd Frideriku Žovneškemu (1339.04.21)
       • SI AS 1063/4047 Odpoved zahtevam do gradu Podsreda v korist Friderika Žovneškega (1339.09.20)
       • SI AS 1063/4048 Zastava polovice gradu Planina pri Sevnici, trga, sodišča in pripadajočega Frideriku Žovneškemu (1339.09.22)
       • SI AS 1063/4049 Dovoljenje za zastavo polovice gradu Planina pri Sevnici s pripadajočim Frideriku Žovneškemu (1339.09.28)
       • SI AS 1063/4050 Dovoljenje Henriku III. s Planine pri Sevnici, da lahko po izteku zastavnega roka reši zastavljeno posest svojega brata ... (1339.09.29)
       • SI AS 1063/4051 Podelitev gradu Mirna v fevd Frideriku Žovneškemu in naprej v (sekundarni) fevd Henriku z Gradnika (1339.11.09)
       • SI AS 1063/4052 Prodaja gradu Podsreda in pripadajoče posesti Frideriku Žovneškemu (1339.12.12)
       • SI AS 1063/4053 Izjava Guncla III. iz Turna pri Velenju o zvestobi Frideriku Žovneškemu (1339.12.21)
       • SI AS 1063/4054 Potrdilo o izplačilu zapuščine Henriku III. s Planine pri Sevnici (1340.01.29)
       • SI AS 1063/4055 Obljuba žebniškega gradiščana Hermana in njegovih otrok o zvestobi Frideriku Žovneškemu (1340.03.22)
       • SI AS 1063/4056 Podelitev polovice gradu Soteska po razsodbi Frideriku Žovneškemu (1340.07.06)
       • SI AS 1063/4057 Podelitev gradu Podsreda v fevd Frideriku Žovneškemu (1340.07.06)
       • SI AS 1063/4058 Prodaja tretjine broda na Savi pri Trbojah in ene hube v smledniškem urbarju Frideriku Žovneškemu (1340.09.23)
       • SI AS 1063/4059 Podelitev celega gradu Soteska po razsodbi Frideriku Žovneškemu (1340.12.14)
       • SI AS 1063/4060 Prodaja deleža na gradu Prežin in naštete posesti Frideriku Žovneškemu (1341.03.04)
       • SI AS 1063/4061 Naznanilo o prodaji deleža na gradu Prežin in naštete posesti Frideriku Žovneškemu (1341.03.29)
       • SI AS 1063/4062 Naznanilo o prodaji deleža na gradu Prežin in naštete posesti Frideriku Žovneškemu (1341.03.29)
       • SI AS 1063/4063 Naznanilo o zastavi deleža na gradu Prežin in naštete posesti Frideriku Žovneškemu (1341.03.29)
       • SI AS 1063/4064 Naznanilo o Hansleinu, sinu Martina I. z Rifnika (1341.04.05)
       • SI AS 1063/4065 Povzdig svobodnih Žovneških v grofe Celjske (1341.04.16)
      • SI AS 1063/4739-5006, 5700 Listine kartuzije Bistra (1255-1742)
      • SI AS 1063/5007-5226 Listine samostana klaris Mekinje (1287-1761)
      • SI AS 1063/5227-5516 Listine samostana dominikank Velesovo (1163-1753)
      • SI AS 1063/5517-5660 Listine kartuzije Pleterje (1304-1595)
      • SI AS 1063/5661-5676 Listine frančiškanskega samostana v Ljubljani (1498-1520)
      • SI AS 1063/5677-5699 Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani (1592-1751)
      • SI AS 1063/5702-5766 Listine Arhiva dvorne komore (1313-1541)
      • SI AS 1063/5767-5948 Listine Repertorija I (1247-1787)
      • SI AS 1063/5949-6054 Listine Repertorija II (1252-1699)
      • SI AS 1063/6055-6718 Listine Repertorija III (1301-1645)
      • SI AS 1063/6719-6911 Listine Repertorija XIV (1170-1541)
      • SI AS 1063/6912-6956 Listine, vrnjene iz Koroškega deželnega arhiva Celovec (1342-1840)
    • SI AS 1064 Zbirka plemiških diplom (16. st.-20. st.)
    • SI AS 1065 Zbirka doktorskih in babiških diplom (16. st.-20. st.)
    • SI AS 1066 Zbirka častnih diplom (19. st.-20. st.)
    • SI AS 1067 Zbirka matičnih knjig (1812-1959)
    • SI AS 1068 Zbirka načrtov (17. st.-20. st.)
    • SI AS 1069 Zbirka kart in zemljevidov (16. st.-21. st.)
    • SI AS 1070 Zbirka pečatov (16. st.-20. st.)
    • SI AS 1071 Zbirka grbov in zastav (17. st.-21. st.)
    • SI AS 1073 Zbirka rokopisov (09. st.-1941)
    • SI AS 1074 Zbirka urbarjev ( cca.1350-1888)
    • SI AS 1075 Zbirka rodovnikov (17. st.-20. st.)
    • SI AS 1079 Zbirka normalij (1523-1951)
    • SI AS 1084 Zbirka osmrtnic in poročnih naznanil (18. st.-20. st.)
    • SI AS 1085 Zbirka razglednic, voščilnic in fotografij starejšega izvora (1890-2003)
    • SI AS 1086 Zbirka filmov (1905-2018)
    • SI AS 1093 Zbirka železniških načrtov (1846-1918)
    • SI AS 1094 Zbirka načrtov hidroelektrarn (1906-1917)
    • SI AS 1194 Zbirka plakatov, letakov in koledarjev (19. st.-21. st.)
    • SI AS 1200 Zbirka fotografij kratkometražnih dokumentarnih filmov (1900-1991)
    • SI AS 1201 Splošna zbirka fotografij Arhiva Republike Slovenije (1864-2004)
    • SI AS 1202 Zbirka fotografij uredništva Naše žene (1941-1970)
    • SI AS 1278 Zbirka videokaset (1980-2017)
    • SI AS 1280 Zbirka fotografij celovečernih igranih in kratkih filmov Viba filma (1945-2011)
    • SI AS 1281 Zbirka grafikonov Planske komisije Ljudske Republike Slovenije (1947-1951)
    • SI AS 1288 Zbirka učil (19. st.-20. st.)
    • SI AS 1442 Zbirka prospektov (20. st.-20. st.)
    • SI AS 1546 Zbirka biografij vidnejših komunistov in drugih javnih osebnosti (1937-1990)
    • SI AS 1547 Zbirka revij, brošur in časopisov (1872-1988)
    • SI AS 1548 Zbirka letakov Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (1919-1945)
    • SI AS 1549 Zbirka fotografij Zgodovinskega arhiva centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (1876-1989)
    • SI AS 1552 Zbirka izkaznic in značk komunističnih in drugih levičarskih strank ter organizacij (1894-1945)
    • SI AS 1556 Zbirka fotografij Založbe Komunist (1927-1989)
    • SI AS 1750 Zbirka kart in zemljevidov Arhiva Inštituta za novejšo zgodovino (20. st.-20. st.)
    • SI AS 1841 Zbirka italijanskih tiskov (1913-1943)
    • SI AS 1870 Zbirka fotografij o delovanju slovenskih političnih strank v Kraljevini Jugoslaviji (1920-1941)
    • SI AS 1882 Zbirka ilegalnih tiskov Komunistične partije Slovenije do 1941 (1919-1941)
    • SI AS 1887 Zbirka narodnoosvobodilnega tiska (1941-1945)
    • SI AS 1890 Zbirka nemškega, italijanskega in madžarskega tiska na okupiranem slovenskem ozemlju (1941-1945)
    • SI AS 1902 Zbirka tiskov nasprotnikov narodnoosvobodilnega boja in tiskov politične sredine (1941-1945)
    • SI AS 1909 Zbirka zavezniškega in odporniškega tiska (1940-1945)
    • SI AS 1935 Zbirka vodnih znakov (16. st.-20. st.)
    • SI AS 1941 Zbirka drobnih tiskov slovenskih izseljencev v Argentini (1952-1992)
    • SI AS 1959 Zbirka gradiva o triangulaciji za zemljiško-katastrske izmere (1820-1941)
    • SI AS 1960 Zbirka nebarvnih kopij katastrskih načrtov (1823-1910)
    • SI AS 2015 Zbirka Unikal studio Ljubljana (1960-1990)
    • SI AS 2016 Zbirka Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije (1931-2018)
    • SI AS 2196 Zbirka begunskih tiskov Ivana Pičmana (1945-1947)
   • 920 Tematske zbirke
   • 930 Zbirke zasebnih zbirateljev
   • 940 Zbirke reprodukcij


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database