Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
   • 710 Politične stranke
   • 720 Družbenopolitične organizacije
   • 730 Sindikalne organizacije
   • 740 Poklicna, interesna in delodajalska združenja
   • 750 Društva
    • 751 Znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna društva
    • 752 Kulturna in umetniška društva
    • 753 Nacionalna in politična društva
    • 754 Športna in rekreativna društva
     • SI AS 638 Društvo ostrostrelcev v Ljubljani (1831-1934)
     • SI AS 639 Drsalno društvo v Ljubljani (1881-1929)
     • SI AS 641 Telovadno društvo Sokol v Ljubljani (1862-1981)
     • SI AS 646 Sokolsko društvo v Št. Vidu nad Ljubljano (1918-1941)
     • SI AS 650 Društvo za raziskovanje jam (1910-1931)
     • SI AS 1176 Planinska zveza Slovenije (1918-1992)
      • SI AS 1176/1 Predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik (1976-1979)
      • SI AS 1176/2 Predsednik Planinske zveze Slovenije Tomaž Banovec (1979-1981)
      • SI AS 1176/3 Častni predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik (1979-1983)
      • SI AS 1176/4 Plenum Planinske zveze Slovenije (1948)
      • SI AS 1176/5 Predsedstvo Planinske zveze Slovenije (1963-1965)
      • SI AS 1176/6 Sekretariat Planinske zveze Slovenije (1973-1975)
      • SI AS 1176/7 Izredna skupščina Planinske zveze Slovenije (1963-1974)
      • SI AS 1176/8 Redna skupščina Planinske zveze Slovenije (1969-1981)
      • SI AS 1176/9 Statut Planinske zveze Slovenije (1969-1976)
      • SI AS 1176/10 Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (1958-1973)
      • SI AS 1176/11 Glavni odbor Planinske zveze Slovenije (1955-1982)
      • SI AS 1176/12 Izvršni odbor Planinske zveze Slovenije (1975-1982)
      • SI AS 1176/13 Meddruštveni odbori planinskih društev (1965-1982)
      • SI AS 1176/14 Nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije (1956-1968)
      • SI AS 1176/15 Gospodarski odsek Odbora za planinstvo in alpinistiko pri Fizkulturni zvezi Slovenije (1948-1950)
      • SI AS 1176/16 Zaposlovanja (1946-1969)
      • SI AS 1176/17 Samoupravni sporazumi Planinske zveze Slovenije (1973-1976)
      • SI AS 1176/18 Organizacijska komisija Planinske zveze Slovenije (1952-1981)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 600 entries)
       • SI AS 1176/18/601 Ustanovitev fotokluba PZS (1979)
       • SI AS 1176/18/602 Odobritev subvencije in podpis pogodbe za leto 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/603 Akcija za obnovo Triglavskega doma na Kredarici (1979)
       • SI AS 1176/18/604 Predlog programa akcij PZS za leto 1980 (1979)
       • SI AS 1176/18/605 Zemljišče okrog Pirnatove koče na Javorniku (1979)
       • SI AS 1176/18/606 Zapisnik 3. seje izvršnega odbora PZS, 5. 9. 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/607 Uredniku z duhom in peresom (Tinetu Orlu ob 30 letnici uredništva Planinskega vestnika) (1979)
       • SI AS 1176/18/608 Obračun odprave Everest 79 (1979)
       • SI AS 1176/18/609 Zemljišče v Logarski dolini (1979)
       • SI AS 1176/18/610 Vabilo in gradivo za 5. sejo izvršnega odbora PZS, 17. 10. 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/611 Obrazec za izpolnjevanje statističnih podatkov za leto 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/612 Delovni predlog koledarja akcij PZS (1979)
       • SI AS 1176/18/613 Pravilnik o planinskem vodniku, 25. 5. 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/614 Poziv k razpravi o vlogi SZDL v političnem sistemu (1979)
       • SI AS 1176/18/615 Zapisnik sestanka predstavnikov PZS in planinskih društev občine Tolmin, 7. 9. 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/616 Predlog za dodatno odobritev proračunskih sredstev za leto 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/617 Osebni dohodki zaposlenih pri PZS za september 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/618 Pripombe PZS k Zakonu o turistični dejavnosti (1979)
       • SI AS 1176/18/619 Oskrbovanje zimske sobe na Korošici (1979)
       • SI AS 1176/18/620 Predmeti za prenovljeni Aljažev dom v Vratih (1979)
       • SI AS 1176/18/621 Vabila (1979)
       • SI AS 1176/18/622 Korespondenca 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/623 Sodelovanje planinskih društev iz Jugoslavije in PZJ 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/624 Ustanovitev PD v Šulincih (1980)
       • SI AS 1176/18/625 Dan planincev 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/626 Kadrovske zadeve PZS 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/627 Finančne zadeve PZS 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/628 Samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med PZS in delavci delovne skupnosti strokovni... (1980)
       • SI AS 1176/18/629 Oprostitve plačila oglasov v Planinskem vestniku (1980)
       • SI AS 1176/18/630 Statistični podatki o nočitvah v planinskih postojankah za leto 1979 (1980)
       • SI AS 1176/18/631 Pogodba za obhodno varnostno službo (1980)
       • SI AS 1176/18/632 Realizacija programa dela PZS za leto 1979 (1980)
       • SI AS 1176/18/633 Spominsko obeležje na Aljaževem stolpu na Triglavu (1980)
       • SI AS 1176/18/634 Koledar akcij PZS za leto 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/635 Planinsko-turistični promet in gibanje v obmejnem pasu (1980)
       • SI AS 1176/18/636 Odložitev plačila prispevkov GRS in PVP za PD Javornik (1980)
       • SI AS 1176/18/637 Pripombe PZS k dogovoru o sodelovanju društev, zvez, družbenih in drugih organizacij na področju naravoslovja (1980)
       • SI AS 1176/18/638 Organizacija in problem planinskih postojank (1980)
       • SI AS 1176/18/639 Prihodki in odhodki PZS za I. polletje 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/640 Predlog organizacijskega načrta za sestanek komisije za turno smučanje UIAA v Jugoslaviji (1980)
       • SI AS 1176/18/641 Kratek oris tekočih problemov slovenskih alpinistov, gradivo za sestanek izvršnega odbora PZS (1980)
       • SI AS 1176/18/642 Zapisnik 7. seje izvršnega odbora PZS, 19. 12. 1979 (1979)
       • SI AS 1176/18/643 Zapisnik 9. seje izvršnega odbora PZS, 30. 1. 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/644 Beležka o razgovoru z delavci delovne skupnosti PZS (1980)
       • SI AS 1176/18/645 Program izvidnice Lhotse 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/646 Načrt odprav v tuja gorstva 1980 - 1985 (1980)
       • SI AS 1176/18/647 Resolucije usmeritve zaposlovanj v letu 1980 in PZS ter njene funkcije (1980)
       • SI AS 1176/18/648 Ocena problematike strokovnih služb PZS (1980)
       • SI AS 1176/18/649 Sporočilo o organizaciji PZS, 8. 5. 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/650 Dograditev mladinskega vzgojnega centra v dolini Bavšice (1980)
       • SI AS 1176/18/651 Patronat nad planinsko postojanko Češka koča (1980)
       • SI AS 1176/18/652 Razširitev Poštarskega doma na Vršiču (1980)
       • SI AS 1176/18/653 Planinski dom na Boču in razgledni stolp (1980)
       • SI AS 1176/18/654 Obrazložitev predloga razdelitve sredstev iz družbenega dogovora in PVP 1980, gospodarska komisija (1980)
       • SI AS 1176/18/655 Financiranje Planinskega vestnika 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/656 Sprememba samoupravnega sporazuma za delitev dohodka in osebnih dohodkov pri društvih in njihovih asocialaijah, 19. 6. 1... (1980)
       • SI AS 1176/18/657 Obnova Triglavskega doma na Kredarici (1980)
       • SI AS 1176/18/658 Prostovoljna delovna akcija za Planinski dom pri Krnskih jezerih (1980)
       • SI AS 1176/18/659 Razvoj slovenske planinske kartografije 1981 - 1985 (1980)
       • SI AS 1176/18/660 Postavitve montažnih bivakov, raziskave možnosti (1980)
       • SI AS 1176/18/661 Finančni načrt PZS za leto 1981 (1980)
       • SI AS 1176/18/662 Predlog bratske planinske poti Ljubljana - Zagreb (1980)
       • SI AS 1176/18/663 Predlogi za dodelitev častnih odličij PZS (1980)
       • SI AS 1176/18/664 Vabila na seje (1980)
       • SI AS 1176/18/665 Vabila in gradivo raznih prireditev 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/666 Korespondenca 1980 (1980)
       • SI AS 1176/18/667 Kadrovske zadeve 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/668 Priznanja in nagrade PZS (1981)
       • SI AS 1176/18/669 Podatki o društvenih in meddruštvenih publikacijah za Planinski vestnik (1981)
       • SI AS 1176/18/670 Sodelovanje PZS s PZJ, 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/671 Ustanovitve planinskih društev 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/672 Pravila PD Črnomelj (1981)
       • SI AS 1176/18/673 Imenovanje pooblaščenih delegatov v delovna telesa 15. skupščine PZS (1981)
       • SI AS 1176/18/674 Finančna sredstva za delovanje PZS (1981)
       • SI AS 1176/18/675 Naročila kart in zemljevidov (1981)
       • SI AS 1176/18/676 Osebni dohodki zaposlenih v telesni kulturi na republiški ravni (1981)
       • SI AS 1176/18/677 Tisk brošure 'Vodnik notranjske planinske poti' (1981)
       • SI AS 1176/18/678 Odlog plačila PVP prispevka za PD Javornik (1981)
       • SI AS 1176/18/679 Usklajevanje elementov pri razvoju oskrbnih funkcij planinskih postojank v območju Triglava (1981)
       • SI AS 1176/18/680 Pristop PZS k samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega plana Ljubljanske banke, gospodarske banke Ljubljana (1981)
       • SI AS 1176/18/681 Spominska obeležja preminulim gornikom (park ponesrečenih mrtvih planincev) (1981)
       • SI AS 1176/18/682 Vabilo in gradivo na sestanek gospodarjev planinskih društev, 9. 4. 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/683 Finančna pomoč pri dograditvi planinskega doma na Kredarici (1981)
       • SI AS 1176/18/684 Seznam delegatov PZS pri PZJ in UIAA (1981)
       • SI AS 1176/18/685 Podelitev zlatega znaka Planinske zveze Hrvaške (1981)
       • SI AS 1176/18/686 Zamenjava zemljišča v Logarski dolini (1981)
       • SI AS 1176/18/687 Informacija o delu informativno-dokumentacijske komisije PZS, 29. 3. 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/688 Poročilo z občnega zbora PD Vuzenica-Muta, 14. 3. 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/689 Poročilo z občnega zbora PD Dovje-Mojstrana (1981)
       • SI AS 1176/18/690 Izvolitev Toneta Bučerja za člana predsedstva PZJ iz vrst PZS (1981)
       • SI AS 1176/18/691 Priprave na odpravo Lhotse 81 - VIII JAHO (1981)
       • SI AS 1176/18/692 Razpis za program storitev za uresničevanje nalog skupnega pomena za leto 1982 (1981)
       • SI AS 1176/18/693 Zagotavljanje pravne pomoči (1981)
       • SI AS 1176/18/694 Informacija o planinskih poteh okoli Krvavca (1981)
       • SI AS 1176/18/695 Program dela PZS za leto 1982 (1981)
       • SI AS 1176/18/696 Zapisnik in gradivo 37. seje izvršnega odbora PZS, 12. 11. 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/697 Pripombe PZS na predlog zakona o cestah, 2. 12. 1981 (1981)
       • SI AS 1176/18/698 Spominsko obeležje na Kukovici nad Grižami (1981)
       • SI AS 1176/18/699 Ustanovitev sklada Triglavski dom (1981)
       • SI AS 1176/18/700 Družbeni dogovor o financiranju sanacije visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1981 - 1985 (1981)
       • Open the next 100 entries ... (another 6 entries)
       • Go to the last entry ...
      • SI AS 1176/19 Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (1966-1973)
      • SI AS 1176/20 Mladinska komisija - Mednarodna zveza planinskih društev (1974-1982)
      • SI AS 1176/21 Komisija za gorsko reševalno službo Planinske zveze Slovenije (1961-1981)
      • SI AS 1176/22 Disciplinska komisija Planinske zveze Slovenije (1955-1970)
      • SI AS 1176/23 Propagandna komisija Planinske zveze Slovenije (1965-1981)
      • SI AS 1176/24 Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije (1967-1982)
      • SI AS 1176/25 Komisija za inozemski planski turizem in stike s tujino Planinske zveze Slovenije (1967-1980)
      • SI AS 1176/26 Komisija za planinska pota Planinske zveze Slovenije (1965-1982)
      • SI AS 1176/27 Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (1968-1977)
      • SI AS 1176/28 Kulturno-literarna komisija Planinske zveze Slovenije (1967-1979)
      • SI AS 1176/29 Komisija za odprave v tuja gorstva Planinske zveze Slovenije (1960-1982)
      • SI AS 1176/30 Komisija za priznanja in nagrade Planinske zveze Slovenije (1967-1978)
      • SI AS 1176/31 Bloudkove nagrade in plakete (1966-1975)
      • SI AS 1176/32 Državna odlikovanja (1966-1968)
      • SI AS 1176/33 Komisija za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze Slovenije (1971-1980)
      • SI AS 1176/34 Komisija za varstvo narave Planinske zveze Slovenije (1967-1976)
      • SI AS 1176/35 Komisija za opremo Planinske zveze Slovenije (1970-1971)
      • SI AS 1176/36 Komisija za popotništvo Planinske zveze Slovenije (1981-1982)
      • SI AS 1176/37 Inventurna komisija Planinske zveze Slovenije (1976-1981)
      • SI AS 1176/38 Komisija za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito Planinske zveze Slovenije (1976-1979)
      • SI AS 1176/39 Planinsko društvo Ajdovščina (1969-1978)
      • SI AS 1176/40 Planinsko društvo Aero Celje (1973-1981)
      • SI AS 1176/41 Akademsko planinsko društvo Ljubljana (1961-1973)
      • SI AS 1176/42 Planinsko društvo Avtomontaža Ljubljana (1962-1970)
      • SI AS 1176/43 Planinsko društvo Avtotehna Ljubljana (1976)
      • SI AS 1176/44 Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec (1981-1982)
      • SI AS 1176/45 Planinsko društvo Bled (1961-1980)
      • SI AS 1176/46 Planinsko društvo Bohinjska Bistrica (1961-1972)
      • SI AS 1176/47 Planinsko društvo Bohinj - Srednja vas (1961-1978)
      • SI AS 1176/48 Planinsko društvo Bohor Senovo (1982)
      • SI AS 1176/49 Planinsko društvo Bovec (1961-1981)
      • SI AS 1176/50 Planinsko društvo Drago Bregar, Tiskarna ljudska pravica Ljubljana (1979-1980)
      • SI AS 1176/51 Planinsko društvo Brežice (1964-1982)
      • SI AS 1176/52 Planinsko društvo Celje (1961-1977)
      • SI AS 1176/53 Slovensko Planinsko društvo Celovec (1968-1974)
      • SI AS 1176/54 Planinsko društvo Cerknica (1961-1969)
      • SI AS 1176/55 Planinsko društvo Cerkno (1961-1977)
      • SI AS 1176/56 Beneško planinsko društvo Čedad (1976)
      • SI AS 1176/57 Planinsko društvo Črna na Koroškem (1962-1979)
      • SI AS 1176/58 Planinsko društvo Črnomelj (1961-1978)
      • SI AS 1176/59 Planinsko društvo Črnuče (1964-1977)
      • SI AS 1176/60 Planinsko društvo Dol pri Hrastniku (1961-1981)
      • SI AS 1176/61 Planinsko društvo Domžale (1962-1977)
      • SI AS 1176/62 Planinsko društvo Dovje - Mojstrana (1961-1981)
      • SI AS 1176/63 Planinsko društvo Dravograd (1965-1981)
      • SI AS 1176/64 Planinsko društvo Fram (1972-1978)
      • SI AS 1176/65 Planinsko društvo Gorje (1961-1981)
      • SI AS 1176/66 Slovensko planinsko društvo Gorica (1958-1977)
      • SI AS 1176/67 Planinsko društvo Gornja Radgona (1964-1974)
      • SI AS 1176/68 Planinsko društvo Gornji Grad (1962-1981)
      • SI AS 1176/69 Planinsko društvo Gozd Martuljk (1964-1977)
      • SI AS 1176/70 Planinsko društvo Hrastnik (1960-1980)
      • SI AS 1176/71 Planinsko društvo Idrija (1961-1976)
      • SI AS 1176/72 Planinsko društvo Ig (1976-1979)
      • SI AS 1176/73 Planinsko društvo Ilirska Bistrica (1961-1979)
      • SI AS 1176/74 Planinsko društvo Impol Slovenska Bistrica (1961-1981)
      • SI AS 1176/75 Planinsko društvo Instalacija Ljubljana (1977-1981)
      • SI AS 1176/76 Planinsko društvo Iskra Ljubljana (1969-1978)
      • SI AS 1176/77 Planinsko društvo Javornik - Koroška Bela (1961-1980)
      • SI AS 1176/78 Planinsko društvo Jesenice (1961-1979)
      • SI AS 1176/79 Planinsko društvo Kamnik (1961-1981)
      • SI AS 1176/80 Planinsko društvo Kobarid (1961-1969)
      • SI AS 1176/81 Planinsko društvo Kočevje (1961-1979)
      • SI AS 1176/82 Obalno planinsko društvo Koper (1961-1979)
      • SI AS 1176/83 Planinsko društvo Kostanjevica na Krki (1963-1971)
      • SI AS 1176/84 Planinsko društvo Kozjak Maribor (1961-1973)
      • SI AS 1176/85 Planinsko društvo Kranj (1968-1980)
      • SI AS 1176/86 Planinsko društvo Kranjska Gora (1966-1981)
      • SI AS 1176/87 Planinsko društvo Križe (1963-1977)
      • SI AS 1176/88 Planinsko društvo Laško (1961-1979)
      • SI AS 1176/89 Planinsko društvo Lenart (1977-1979)
      • SI AS 1176/90 Planinsko društvo Lisca Sevnica (1961-1978)
      • SI AS 1176/91 Planinsko društvo Litija (1961-1975)
      • SI AS 1176/92 Planinsko društvo Litostroj Ljubljana (1961-1980)
      • SI AS 1176/93 Planinsko društvo Ljubljana - Matica (1965-1978)
      • SI AS 1176/94 Planinsko društvo Ljubljanske mlekarne
      • SI AS 1176/95 Planinsko društvo Ljubno ob Savinji (1961-1978)
      • SI AS 1176/96 Planinsko društvo Ljutomer (1961-1977)
      • SI AS 1176/97 Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju (1970-1978)
      • SI AS 1176/98 Planinsko društvo Loče (1974-1979)
      • SI AS 1176/99 Planinsko društvo Luče (1961-1979)
      • SI AS 1176/100 Planinsko društvo Luka Koper (1971-1973)
      • Open the next 100 entries ... (another 122 entries)
      • Go to the last entry ...
     • SI AS 1913 Športni klub Planina (1935-1943)
     • SI AS 1950 Telovadno društvo Sokol I v Ljubljani (1908-1933)
     • SI AS 2080 Košarkarska zveza Slovenije (1950-2012)
     • SI AS 2182 Jugoslovanski Sokol v svobodnem svetu (1943-1995)
    • 755 Društva za pomoč ljudem
    • 756 Stanovska društva
    • 757 Društva za varstvo okolja ter gojenje in vzrejo živali in rastlin
    • 759 Društva za duhovno življenje in druga društva
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database