Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
   • 010 Najvišje državne in avtonomne oblasti do 1918
   • 020 Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1945
   • 030 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1945 do 1991
    • 031 Najvišji predstavniški in zakonodajni organi od 1945 do 1991
    • 032 Vlade in vladne službe od 1945 do 1991
    • 033 Organi za upravo, pravosodje, upravne in notranje zadeve od 1945 do 1991
    • 034 Organi za zunanje zadeve od 1945 do 1991
    • 036 Organi za gospodarstvo, infrastrukturo, okolje in prostor od 1945 do 1991
     • SI AS 226 Ministrstvo za industrijo in rudarstvo Ljudske republike Slovenije (1939-1951)
     • SI AS 230 Ministrstvo za trgovino in preskrbo Ljudske republike Slovenije (1944-1952)
     • SI AS 233 Ministrstvo za gradnje Ljudske republike Slovenije (1945-1951)
     • SI AS 234 Ministrstvo za gozdarstvo Narodne vlade Slovenije (1945-1946)
     • SI AS 235 Ministrstvo za poljedelstvo Narodne vlade Slovenije (1945-1946)
     • SI AS 237 Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo Ljudske republike Slovenije (1948-1949)
     • SI AS 239 Ministrstvo za državne nabave Ljudske republike Slovenije (1947-1951)
     • SI AS 240 Ministrstvo za lesno industrijo Ljudske republike Slovenije (1947-1950)
     • SI AS 241 Ministrstvo za izvoz in uvoz Ljudske republike Slovenije (1945-1951)
     • SI AS 242 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za blagovni promet (1950-1952)
     • SI AS 244 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo (1951-1952)
     • SI AS 245 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za energetiko in ekstraktivno industrijo (1948-1952)
     • SI AS 246 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za gradbene in komunalne zadeve (1951-1952)
     • SI AS 247 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za industrijo (1947-1953)
      • Go to the first entry ...
      • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
      • SI AS 247/51 Glavna direkcija kovinske industrije: ustanovitev tehničnega inštituta pri direkciji 1950, predlog za spremembo inštitut... (1950-1952)
      • SI AS 247/52 Svet za industrijo: zaključeni posli uvoza in izvoza, uvoz in izvoz po artiklih (1952)
      • SI AS 247/53 Slovenijales Ljubljana, Slovenija-impex Ljubljana, zaključki uvoza in izvoza (1952)
      • SI AS 247/54 Glavna direkcija tekstilne industrije: plan uvoza za 1.pol. 1952 po posameznih podjetjih (1952)
      • SI AS 247/55 Svet za industrijo: material iz sredstev pomoči 1.pol. 1952 (1952)
      • SI AS 247/56 Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica: obračun regresa po posameznih kmetijskih zadrugah, dopolnilni obračun regresa (1950)
      • SI AS 247/57 Svet za industrijo: izvršitev plana izvoza za 1.pet mesecev 1952, primerjava izvoza v januarju 1951 in januarju 1952 (1951-1952)
      • SI AS 247/58 Okrajni ljudski odbor Tolmin: odobritve regresa za 1950 za odkup lesa iz nedržavnih sektorjev (1950)
      • SI AS 247/59 Centrotekstil Beograd, Hempro Beograd, Glavna direkcija usnjarske industrije, Slovenijaavto Ljubljana: pregled dodeljeni... (1952)
      • SI AS 247/60 Glavna direkcija usnjarske industrije, Svet za gradbene in komunalne zadeve, Glavna direkcija za elektrogospodarstvo, Gl... (1952)
      • SI AS 247/61 Glavna direkcija kemične industrije: pregled uvoza za 1952, tudi iz sredstev pomoči, dodelitev materiala za 1.pol.1952, ... (1951-1952)
      • SI AS 247/62 Uprava za zunanjo trgovino Beograd: trimesečno poročilo o trgovinski izmenjavi z Avstrijo in Bližnjim vzhodom (1952)
      • SI AS 247/63 Svet za industrijo: prijave za uvoz po posameznih direkcijah in podjetjih, gibanje cen uvoza in izvoza, seznam zaključko... (1952)
      • SI AS 247/64 Ministrstvo za zunanje zadeve: navodila uslužbencem pri prestopu državne meje (1952)
      • SI AS 247/65 Svet za blagovni promet: prošnje za registracijo podjetij (1952)
      • SI AS 247/66 Svet za industrijo: zunanjetrgovinski sporazumi z evropskimi in izvenevropskimi državami (1950-1952)
      • SI AS 247/67 Ministrstvo za zunanjo trgovino: navodila o izvozu premičnin izseljencev iz FLRJ: Židov, Italijanov (1948)
      • SI AS 247/68 Uprava za izredni uvoz: izkoriščanje ekonomske pomoči iz ZDA, Velike Britanije in Francije (1951-1952)
      • SI AS 247/69 Svet za industrijo: poročilo o izvršitvi plana izvoza in uvoza po državah in artiklih v 1.četrtletju 1952, neizvršeni za... (1951-1952)
      • SI AS 247/70 Krajevni ljudski odbor Celje-okolica: pregled regresnih obračunov za oddajo lesa (1950)
      • SI AS 247/71 Uprava za uvoz in izvoz: uvoz iz ekonomske pomoči, marec, april 1952, realizacija dohodkov v aprilu 1952 (1952)
      • SI AS 247/72 Ministrstvo za delo: delovne pogodbe z inozemskimi strokovnjaki (1950-1952)
      • SI AS 247/73 Generalna direkcija lesne industrije, Okrajni ljudski odbor Idrija, Okrajni ljudski odbor Ljubljana-okolica, Okrajni lju... (1949-1950)
      • SI AS 247/74 Glavna uprava za lokalno industrijo in obrt # Glavna direkcija tekstilne in usnjarske industrije, Glavna direkcija kovin... (1951-1956)
      • SI AS 247/75 Svet za predelovalno industrijo: plan proizvodnje za 1951 in pripombe k planu, kvote proizvodnje za 1951 (1951)
      • SI AS 247/76 Glavna direkcija kemične industrije: realizacija plana za 1949, plan 1950 (1949-1950)
      • SI AS 247/77 Svet za predelovalno industrijo: dodelitev kontingentov za reprodukcijo (1951)
      • SI AS 247/78 Svet za predelovalno industrijo: plan uvoza za 3. in 4. četrtletje 1950 in 1951, plan izvoza za 3.četrtletje 1950 in 2.č... (1950-1951)
      • SI AS 247/79 Glavna direkcija kemične industrije: predlog plana investicij za družbeni standard za 1951, navodilo za izdelavo planov ... (1951-1952)
      • SI AS 247/80 Slovenijales Ljubljana: zapisniki sestankov v zvezi s situacijo na tržiščih (1952)
      • SI AS 247/81 Uprava za izredni uvoz Beograd: uvoz materiala iz sredstev ekonomske pomoči (1952)
      • SI AS 247/82 Ministrstvo za lesno industrijo, Okrajni ljudski odbor Kranj-okolica, Okrajni ljudski odbor Ljubljana-okolica: regresni ... (1948-1951)
      • SI AS 247/83 Svet za industrijo: registrirana podjetja SI LRS, seznam podjetij po posameznih direkcijah
      • SI AS 247/84 Narodna banka FLRJ Ljubljana: pregled priliva in odliva deviz v 1.pol.1952 (1952)
      • SI AS 247/85 Glavna direkcija lesne industrije: problematika izvoza lesnih izdelkov v 1950, poročila iz službenih potovanj (1950)
      • SI AS 247/86 Uprava za uvoz in izvoz: plan uvoza za 1952, tudi iz ameriške pomoči (1952)
      • SI AS 247/87 Slovenija-impex Ljubljana, Glavna direkcija kemične industrije, Glavna direkcija tekstilne industrije, Hempro Beograd: n... (1951)
      • SI AS 247/88 Uprava za vanredni uvoz Beograd, Tehnopromet Beograd: bilten o ekonomski pomoči iz ZDA, Francije, Velike Britanije v prv... (1952)
      • SI AS 247/89 Glavna direkcija za strojegradnjo: potrebe po devizah (1952)
      • SI AS 247/90 Svet za industrijo: zapisniki primoprodaje deviznega računa november 1951 (1951)
      • SI AS 247/91 Svet za industrijo: pregledi izdanih izvoznih dovoljenj po podjetjih in valutah v 1.pol.1952, bilten izvoza od oktobra-d... (1951-1952)
      • SI AS 247/92 Svet za industrijo: uvoz po podjetjih in valutah v 1.pol.1952 (1952)
      • SI AS 247/93 Zavod za industrijska raziskovanja, Fakulteta za kemijo, Glavna direkcija za premog: seznam uvožene strokovne literature (1951-1952)
      • SI AS 247/94 Svet za predelovalno industrijo: dodelitev kontingentov za reprodukcijo 1951, plan razdelitve sredstev po republikah (1951)
      • SI AS 247/95 Glavne direkcije tekstilne, prehrambene in usnjarske industrije: plan proizvodnje za 1951, plan materialne preskrbe, pla... (1951)
      • SI AS 247/96 Svet za predelovalno industrijo: dodelitev kontingentov materiala v 1951, plan razdelitve sredstev po republikah (1950-1951)
      • SI AS 247/97 Glavna direkcija usnjarske in tekstilne industrije, Fizkulturna zveza Slovenije: plan proizvodnje za 1951 (1950-1951)
      • SI AS 247/98 Glavna direkcija tekstilne in usnjarske industrije, Svet za predelovalno industrijo: plan uvoza za 1951 (1951)
      • SI AS 247/99 Planska komisija LRS, Glavna direkcija tekstilne industrije: dodeljeni kontingenti za reprodukcijo (1950)
      • SI AS 247/100 Svet za industrijo: plan materialne preskrbe v 1951, panoga 124 (1951)
      • SI AS 247/101 Planska komisija LRS, Glavna direkcija tekstilne in usnjarske industrija, Ministrstvo za lokalni promet LRS: predlog pro... (1951)
      • SI AS 247/102 Planski oddelek pri Svetu za industrijo LRS, Glavna direkcija tekstilne in usnjarske industrije: proizvodni plan za 1950 (1950)
      • SI AS 247/103 Planski sektor Saveta prerađivačke industrije FNRJ, Planska grupa Sveta za industrijo: plan razdelitve materiala LR Slov... (1950-1951)
      • SI AS 247/104 Glavna direkcija tekstilne in usnjarske industrije: plan delovne sile, prenos podjetij na Komite za lokalno industrijo i... (1950)
      • SI AS 247/105 Savet za industriju i građevinarstvo FNRJ, Ministarstvo spoljne trgovine FNRJ: plan uvoza in izvoza za 1952, izkoriščanj... (1952)
      • SI AS 247/106 Savet za industriju i građevinarstvo FNRJ, Svet za industrijo: predlog plana proizvodnje za 1952, protipredlog LRS in us... (1952)
      • SI AS 247/107 Svet za industrijo: potrebe po materialu po direkcijah (1952)
      • SI AS 247/108 Svet za industrijo: izračun brutoprodukta in narodnega dohodka po elementih, cene, plačni fond, bilance dogovorjenih kol... (1952)
      • SI AS 247/109 Svet za industrijo: plan proizvodnje po panogah in direkcijah (1952)
      • SI AS 247/110 Planska komisija LRS: novi postopki izdelave izdelkov v lesni, tekstilni, kemični, kovinski industriji, predlogi za plan... (1950)
      • SI AS 247/111 Svet za blagovni promet: brezplačna dovoljenja za uvoz in izvoz (1951-1952)
      • SI AS 247/112 Uprava za uvoz in izvoz: smernice za realizacijo uvoza 1952, problematika cen (1952)
      • SI AS 247/113 Jugodrvo Beograd, Slovenijales Ljubljana, Oprema-export Ljubljana: izvoz lesa (1950-1951)
      • SI AS 247/114 LIP Bled, Zabojarna Bohinjska Bistrica: organizacija podjetja, delovna sila, izdelki, surovine (1951)
      • SI AS 247/115 Začasni razpored poslov v skupine tekstilne industrije (1950-1951)
      • SI AS 247/116 Tehnopromet Beograd, Trgovinska komora FNRJ, Ministarstvo spoljne trgovine: informativni bilteni o stanju na tujih trgih (1950-1952)
      • SI AS 247/117 Odpad-Podjetje za promet z odpadki: zaključni račun in letno poročilo (1951)
      • SI AS 247/118 Slovenija-avto Ljubljana: trimesečna bilanca 1952, zaloge in promet blaga, stroški, dobiček (1952)
      • SI AS 247/119 Glavne direkcije kovinske, tekstilne in prehrambene industrije: zapisnik komisije za usklajevanje proporcev družbenega p... (1952)
      • SI AS 247/120 Glavna uprava za plan LRS, Sekretariat za nekovine in kemijo, Ministrstvo za finance: pripombe in predlogi k ekonomskim ... (1951)
      • SI AS 247/121 Zavod za statistiko in evidenco: splošna navodila za sestavo mesečnih poročil o stanju v podjetjih, seznam proizvodov v ... (1952)
      • SI AS 247/122 Glavna direkcija kemične industrije, Glavna direkcija kovinske industrije, Tovarna lesovine in lepenke Prevalje: usklaje... (1952)
      • SI AS 247/123 Glavna uprava za plan LRS, Generalna direkcija elektrogospodarstva, Glavna direkcija kovinske industrije: plan plačnega ... (1952)
      • SI AS 247/124 Komisija za ugotavljanje obveznosti podjetij pri Svetu za industrijo: rekapitulacija obveznosti podjetij po družbenem pl... (1952)
      • SI AS 247/125 Planska komisija LRS, Glavne direkcije kovinske, kemične in tekstilne industrije: realizacija plana 1949, plan 1950/51, ... (1950-1951)
      • SI AS 247/126 Planska komisija LRS: predlog plana investicijskih del (1951)
      • SI AS 247/127 Planski oddelek Sveta za industrijo LRS, Operativni štab za investicijsko izgradnjo LRS: pregled investicij (seznami obj... (1951)
      • SI AS 247/128 Glavna uprava za plan LRS: državni plan investicij kapitalne izgradnje v LRS in predlog LRS, problematika v zvezi s plan... (1952)
      • SI AS 247/129 Komite vlade LRS za komunalne zadeve: plan investicijske izgradnje stanovanjskega fonda LRS (1951)
      • SI AS 247/130 Glavna uprava za plan LRS: plan investicij ključnih objektov (1951)
      • SI AS 247/131 Glavne direkcije kemične, kovinske, tekstilne in usnjarske ter lesne industrije: plani za uvoz strojev in strojne opreme (1951-1952)
      • SI AS 247/132 Glavne direkcije kovinske, kemične, lesne ter tekstilne in usnjarske industrije: predlog investicij kapitalne izgradnje ... (1951)
      • SI AS 247/133 Glavne direkcije lesne, kovinske, kemične ter tekstilne in usnjarske industrije: interni plani gradenj, financiranje in ... (1950-1951)
      • SI AS 247/134 Planska komisija, Glavna direkcija kemične industrije: navodila za izdelavo planov kapitalne izgradnje, predlog plana gr... (1951-1952)
      • SI AS 247/135 Razdelitev kontingentov po osnovnih potrošnikih (1952)
      • SI AS 247/136 Glavna uprava za plan: potrebe materiala, seznam bilančnih in ključnih skupin (1952)
      • SI AS 247/137 Svet za industrijo: obvestila o dodelitvi materiala in naknadnih spremembah (1951)
      • SI AS 247/138 Svet za industrijo: problematika k dodeljenim kontingentom (1951-1952)
      • SI AS 247/139 Potrebe materiala za plan po republikah, panogah in direkcijah (uvoz in domača proizvodnja) (1952)
      • SI AS 247/140 Svet za industrijo: dobava materiala in izdelkov za JA od novembra 1950 - avgusta 1951. (1950-1951)
      • SI AS 247/141 Glavne direkcije lesne, kemične, kovinske ter tekstilne in usnjarske industrije: seznam kvalificiranih delavcev na služe... (1951)
      • SI AS 247/142 Uprava za napredek v proizvodnji pri planski komisiji LRS: poročilo o znanstvenem delu v 1950, programi za leto 1951, pr... (1950-1951)
      • SI AS 247/143 Glavna direkcija tekstilne industrije: primeri nalog za strokovni izpit, delovodnik 1950-51 (1950-1951)
      • SI AS 247/144 Evropsko združenje emajlirnic La Haye, Tovarna emajlirane posode Celje: korespondenca med člani združenja, poročilo iz z... (1949-1950)
      • SI AS 247/145 Evropsko združenje emajlirnic La Haye: korespondenca, poročila o poslovanju, izvoz, uvoz (1950-1951)
      • SI AS 247/146 TAM Maribor, najemnina za samske sobe, hišni red v samskih domovih TAM (1952)
      • SI AS 247/147 Referent za strokovno šolstvo pri Svetu za industrijo, Ministrstvo za finance: otroški dokladi, plače za učence (1952)
      • SI AS 247/148 Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki Vrh, Okrajna zaplembna komisija Maribor: odločba o zaplembi 1946 (1952)
      • SI AS 247/149 Svet za prosveto in kulturo, industrijske šole in internati: podatki o delovanju šol, poročila inšpekcij, redovalne konf... (1952)
      • SI AS 247/150 Železarna Jesenice, Železarna Guštanj: problem mednarodne zaščitne znamke (1952)
      • Open the next 100 entries ... (another 389 entries)
      • Go to the last entry ...
     • SI AS 278 Komite za turizem in gostinstvo pri Vladi Ljudske republike Slovenije (1947-1952)
     • SI AS 287 Republiški sekretariat za urbanizem Socialistične republike Slovenije (1955-1969)
     • SI AS 288 Republiški sekretariat za promet Socialistične republike Slovenije (1956-1965)
     • SI AS 674 Ministrstvo za kmetijstvo Ljudske republike Slovenije (1945-1951)
     • SI AS 675 Ministrstvo za gozdarstvo Ljudske republike Slovenije (1945-1951)
     • SI AS 710 Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora Socialistične republike Slovenije (1970-1999)
     • SI AS 1117 Ministrstvo za lokalni promet Ljudske republike Slovenije (1945-1951)
     • SI AS 1118 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske republike Slovenije (1946-1948)
     • SI AS 1119 Ministrstvo za komunalne zadeve Ljudske republike Slovenije (1947-1952)
     • SI AS 1125 Državni sekretariat za gospodarstvo Ljudske republike Slovenije (1953-1956)
     • SI AS 1126 Državni sekretariat za blagovni promet Ljudske republike Slovenije (1958-1965)
     • SI AS 1127 Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo Socialistične republike Slovenije (1957-1965)
     • SI AS 1128 Republiški sekretariat za splošne gospodarske zadeve Socialistične republike Slovenije (1956-1965)
     • SI AS 1129 Republiški sekretariat za industrijo Socialistične republike Slovenije (1956-1965)
     • SI AS 1130 Republiški sekretariat za turizem Socialistične republike Slovenije (1963-1965)
     • SI AS 1131 Republiški sekretariat za trgovino Socialistične republike Slovenije (1962-1965)
     • SI AS 1213 Republiški sekretariat za gospodarstvo Socialistične republike Slovenije (1947-1974)
     • SI AS 1233 Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Socialistične republike Slovenije (1972-1991)
     • SI AS 1264 Republiški komite za energetiko Socialistične republike Slovenije (1975-1985)
     • SI AS 1265 Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Socialistične republike Slovenije (1965-1991)
    • 037 Organi za finance od 1945 do 1991
    • 038 Organi za izobraževanje, kulturo, znanost in šport od 1945 do 1991
    • 039 Organi za delo, družino, zdravstvo in socialno varstvo od 1945 do 1991
   • 040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
   • 050 Državne in avtonomne lokalne oblasti do 1945/1947
   • 060 Državne in samoupravne lokalne oblasti od 1945
   • 070 Posebni upravni organi in organizacije do 1945/1947
   • 080 Avtonomni in posebni upravni organi in organizacije od 1945
   • 090 Samoupravne interesne skupnosti
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database