Archive plan search

 • SI AS Arhiv Republike Slovenije
  • 000 UPRAVA
   • 010 Najvišje državne in avtonomne oblasti do 1918
   • 020 Najvišje državne in avtonomne oblasti od 1918 do 1945
   • 030 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1945 do 1991
   • 040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
   • 050 Državne in avtonomne lokalne oblasti do 1945/1947
   • 060 Državne in samoupravne lokalne oblasti od 1945
   • 070 Posebni upravni organi in organizacije do 1945/1947
    • 071 Posebni organi za upravo, pravosodje in notranje in zunanje zadeve do 1945/1947
     • SI AS 5 Inšpektorat stanovske posesti v Ljubljani (1737-1866)
     • SI AS 15 Gubernijska registraturna direkcija v Ljubljani (1747-1849)
     • SI AS 23 Ilirska dvorna organizacijska komisija (1748-1822)
     • SI AS 25 Deželna komisija za davčno regulacijo v Ljubljani (1789-1900)
     • SI AS 41 Politična deželna organizacijska komisija za Kranjsko (1849-1854)
     • SI AS 44 Komisija za uvedbo okrajnih sodišč za Kranjsko (1849-1852)
     • SI AS 49 Deželna komisija za personalne zadeve mešanih okrajnih uradov na Kranjskem (1854-1865)
     • SI AS 51 Direkcija pomožnih uradov Deželne vlade v Ljubljani (1845-1918)
     • SI AS 59 Pisarna za zasedeno slovensko ozemlje v Ljubljani (1911-1930)
     • SI AS 98 Inšpektorat Ministrstva narodnega zdravja v Ljubljani (1924-1927)
     • SI AS 102 Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani (19. st.-1920)
     • SI AS 103 Komisija za preosnovo javne uprave v Ljubljani (1919-1923)
     • SI AS 106 Disciplinska komisija 1. stopnje pri Pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani (1920-1923)
     • SI AS 107 Višja disciplinska komisija pri Pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani (1921-1923)
     • SI AS 174 Terezijanski kataster za Kranjsko (1747-1805)
     • SI AS 175 Jožefinski kataster za Kranjsko (1784-1790)
     • SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko (1823-1869)
     • SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko (1823-1869)
      • M Mariborska kresija
      • C Celjska kresija
      • B Graška kresija
       • F Franciscejski
       • R Rektifikacija, reambulanca in pomožne karte
        • B757 Gris Spodnji, k.o.
         • grafični
          • B757E01 list E01
      • Legenda in pregledne karte
     • SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško (1823-1869)
     • SI AS 179 Franciscejski kataster za Primorsko (1811-1869)
     • SI AS 180 Kataster za Prekmurje (1858-1860)
     • SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko (1867-1882)
     • SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško (1869)
     • SI AS 183 Reambulančni kataster za Prekmurje (1909)
     • SI AS 203 Urad za selitve in kolonizacijo v Ljubljani (1941-1941)
     • SI AS 204 Zakonodajni urad v Ljubljani (1941-1943)
     • SI AS 205 Statistični urad v Ljubljani (1941-1945)
     • SI AS 217 Kataster za južni del Štajerske (1941-1945)
     • SI AS 464 Francoski konzulat na Reki (1789-1806)
     • SI AS 476 Francoski konzulat v Trstu (1788-1813)
     • SI AS 483 Gubernijska kaznilniška direkcija (1815-1829)
     • SI AS 1110 Jožefinski kataster za Štajersko (1784-1790)
     • SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško (1784-1790)
     • SI AS 1545 Moška kaznilnica Maribor (1889-1941)
     • SI AS 1644 Upravna komisija za osvobojeno slovensko ozemlje (1943-1944)
     • SI AS 1648 Inšpekcija dela v Ljubljani (1904-1942)
     • SI AS 1742 Policijski zapori Begunje (1942-1945)
     • SI AS 1792 Direkcija zaporov Koper (1871-1945)
     • SI AS 1885 Konzulat Nezavisne države Hrvatske v Ljubljani (1941-1945)
    • 072 Posebni organi za gospodarstvo in finance do 1945/1947
    • 073 Posebni organi za negospodarstvo do 1945/1947
   • 080 Avtonomni in posebni upravni organi in organizacije od 1945
   • 090 Samoupravne interesne skupnosti
  • 100 PRAVOSODJE
  • 200 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
  • 300 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
  • 400 ZNANOST, KULTURA, REKREACIJA IN INFORMIRANJE
  • 500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
  • 600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
  • 700 ČLANSKE ORGANIZACIJE
  • 800 ZASEBNO GRADIVO
  • 900 ARHIVSKE ZBIRKE


Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database