SI AS 27 Glavni intendant Ilirskih provinc, 1809-1813 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 27
Ref. code AP:SI AS 27
Former reference codes:AS 27
Title:Glavni intendant Ilirskih provinc
Creation date(s):1809 - 1813
Extent:73 škatel
Running meters:12.40
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Intendant Général d'Illyrie (1809-1813)
Glavni intendant Ilirskih provinc (1809-1813)
Administration history:Napoleonova Francija je 14. 10. 1809 ustanovila Ilirske province s sedežem v Ljubljani, z namenom, zapreti pristanišča na desnem bregu Jadranskega morja za angleško blago in ustvariti kopno pot za francosko trgovino z Levanto. Sestavljale so jih Kranjska, Beljaško okrožje, Goriška, Trst, Pazinsko okrožje, Hrvatska med Savo in Jadranskim morjem, Reka in šest polkov Vojne Krajine (Ogulin, Otočac, Gospič, Slunj, Glina in Petrinja), tirolska okraja Lienz in Sillian, bivša beneška Istra, Dalmacija, Dubrovnik, Kotor ter otoki Krk, Cres, Rab, Lošinj, Pag, Brač, Hvar, Vis, Korčula in Mljet. Razdeljene so bile na province, ki so jih vodili intendanti, nižje upravne enote pa so bile distrikti s subdelegati na čelu, kantoni in merije.
Povezava Ilirskih provinc s Francijo je bila ožja kakor pri drugih vazalnih deželah. Načeloval jim je glavni guverner, ki je imel funkcijo francoskega podkralja in je nadzoroval upravo, vojsko in pravosodje, temu pa sta bila dodeljena glavni intendant za finance, ki je vodil vso upravo in imel vlogo ministra, in glavni komisar za pravosodje. Glavni intendant in glavni komisar sta tvorila mali svet, skupaj z generalnim guvernerjem pa vlado. Pomembni uradniki so bili tudi glavni inženir za mostove in ceste, poštni direktor, glavni rudniški direktor in glavni šolski inšpektor.
Fond Ilirskih provinc je nastal iz delovanja vsega opisanega administrativnega kadra. Med gradivom so tudi spisi izpred leta 1809.
Jezik višje uprave in sodišč je bila francoščina, drugje pa so uporabljali dotlej rabljeno nemščino in italijanščino.
Archival history:Zaradi krhanja francoske vojaške moči je bil arhiv glavne intendance že 18. 8. 1813 odpeljan v Trst, po blokadi Trsta pa v Gorico. Zaradi negotovega položaja Gorice so finančne spise poslali v Palmanovo, ostali del arhiva pa so ob pomanjkanju transportnih sredstev s težavo premestili na levi breg Soče. Oktobra 1813 je bil celoten arhiv že v Benetkah. Finančne spise so nato odpravili v Parmo, večji del ostalega arhiva pa je ostal v Benetkah in bil nato spet prestavljen v Trst. Tu so ga združili z arhivoma reškega intendanta in koprskega subdelegata, ki sta bila tudi prenešena v Trst, in z arhivoma tržaškega (istrskega) intendanta in francoskega konzulata v Trstu. Vse to arhivsko gradivo so vodili kot sestavni del arhivov avstrijskih oblasti v Trstu od 18. stol. dalje, kot tako imenovani namestniški arhiv. Leta 1904 je tržaško namestništvo predlagalo notranjemu ministrstvu na Dunaju novo ureditev gradiva in preselitev v novo stavbo. Do tega ni prišlo, pač pa je bilo starejše gradivo do leta 1814 prepeljano na Dunaj. Tam je ostalo do leta 1920, ko ga je na osnovi arhivske konvencije prevzela italijanska arhivska komisija. Tako so "ilirski" fondi ostali v Tržaškem državnem arhivu do leta 1961, ko jih je prevzel AS po jugoslovansko- italijanskem sporazumu o restituciji. Gradivo je bilo v Tržaškem arhivu pred izročitvijo v Ljubljano mikrofilmano.

Information on content and structure

Content:vladar in najvišji predstavniki oblasti v Ilirskih provincah/ pisarna glavnega intendanta/ intendance/ personalne zadeve civilne uprave/ finance/ pokojnine/ pošta/ tobak, kolki/ loterija/ domene in davki/ policija/ žandarmerija/ elementarne katastrofe/ preskrba prebivalstva z živili/ graščinske in podložniške zadeve/ fevdne zadeve, plemstvo, odlikovanja/ sodstvo/ jetnišnice/ vojska/ gradbene zadeve/ pristaniška služba/ obalna straža/ plovba/ ceste in mostovi/ mitnina/ carina/ bankalne davščine/ solarstvo/ trgovina, obrt in industrija/ subdelegacije/ občine/ zdravstvo/ cerkvene zadeve/ dobrodelnost/ šolstvo in druge prosvetne zadeve/ rudarstvo/ gozdarstvo/ lov in ribolov/ igralnice/ odnosi s sosednimi državami/
System of arrangement:Vsi fondi so bili med seboj pomešani. V letih 1965 - 1970 jih je uredila Majda Smole in se pri tem opirala na prilagojeni registraturni načrt Ilirskega gubernija, ker je na tak način poskusil z urejanjem že registrator tržaškega namestništva. V fondu glavnega intendanta manjkajo vsi spisi za Kranjsko in Koroško.
Fond je razdeljen po vsebini na dosjeje I - XL. Za povezavo s prejšnjo ureditvijo je izdelana konkordančna tabela.

Conditions of access and use

Language:francoski
italijanski
nemški
latinski
Finding aids:arhivski inventar 1973 (Majda Smole)
konkordančna tabela za povezavo s prejšnjo ureditvijo

Information on related materials

Publications:- Smole M., Glavni intendant Ilirskih provinc 1809 - 1813, Ljubljana 1973
 

Descriptors

Entries:  Intendant Général d'Illyrie (1809-1813) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Glavni intendant Ilirskih provinc (1809-1813) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/1813
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=22847
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database