SI AS 60 Pokrajinska uprava za Slovenijo, Predsedstvo, 1918-1924 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 60
Signatura PE AP:SI AS 60
Naslov PE:Pokrajinska uprava za Slovenijo, Predsedstvo
Čas nastanka PE:1918 - 1924
Količina PE:30 škatel
32 knjig
Obseg (tekoči metri):5,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Narodna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1918-1919)
Deželna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1919-1921)
Pokrajinska uprava za Slovenijo, Predsedstvo (1921-1924)
Historiat ustvarjalca:Narodna vlada SHS za Slovenijo je bila imenovana 31. 10. 1918, kot najvišje upravno oblastvo na področju takratne Slovenije (Ur.l. NV SHS v Ljubljani, št. 1/18 in 11/18) in kot izvršilni organ Narodnega sveta za Slovenijo, ki je bil ustanovljen 16. 8. 1918. Na čelu je bil predsednik, vlada pa je bila razdeljena na 12 oddelkov: za notranje zadeve, prehrano, uk in bogočastje, pravosodje, socialno skrbstvo, finance, promet, industrijo in trgovino, javna dela in obrt, kmetijstvo, narodno obrambo in za zdravstvo. Na čelu oddelkov so bili poverjeniki. Predsedstvo Narodne vlade je bilo pristojno za eksekutivo, spremljanje aktualnih dogajanj, za korespondenčni urad, urejalo je vse zadeve z administrativnim poslovanjem, vzdrževalo zveze z najpomembnejšimi inštitucijami v državi in tujini, pripravljalo zakonske predpise za objavo v uradnem listu, skrbelo za izvajanje sklepov narodne in kasneje deželnih vlad za Slovenijo.
Po združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo in Črno Goro je Narodna vlada dne 27. 12. 1918 podala ostavko, ki jo je regent Aleksander sprejel in 20. 1. 1919 imenoval novo, Deželno vlado za Slovenijo, ki je imela precej manj pristojnosti. Sestavljali so jo predsednik, podpredsednik in šest poverjenikov: za notranje zadeve, uk in bogočastje, pravosodje, javna dela, socialno politiko in kmetijstvo. Pozneje se jim je pridružil še poverjenik za socialno skrbstvo. Za zadeve ostalih resorjev so bila pristojna neposredno ministrstva.
Tudi Deželna vlada se ni obdržala. Vidovdanska ustava je predvidela ustanovitev Pokrajinske uprave za Slovenijo (1921 - 1923) kot upravnega oblastva za prehodno obdobje. Sestavljena je bila iz Predsedstva, Oddelka za notranje zadeve, Oddelka za kmetijstvo, Oddelka za javna dela, Oddelka za socialno skrbstvo, Oddelka za prosveto in vere, Oddelka za pravosodje in Oddelka za gozdarstvo. Na čelu so bili šefi oddelkov. Uprava je bila prehodnega značaja, saj je na podlagi čl. 134 Vidovdanske ustave morala prenesti pristojnosti na ministrstva, na velike župane in na oblastno samoupravo, posle Oddelka za pravosodje pa na pristojna sodišča.
Predsedstvo je bilo zadolženo predvsem za opravljanje splošnih nalog, to je vodenje personale, tajništva in glavne pisarne.
Historiat PE:Gradivo Predsedstva Narodne vlade, Deželne vlade in Pokrajinske uprave za Slovenijo je AS prevzel leta 1948 od Federalnega zbirnega centra (FZC). Sejne zapisnike Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deeželnih vlad za Slovenijo od 24. 1. 1919 do 7. 7. 1921 je leta 1955 Arhivu RS izročil Izvršni svet skupščine LRS, skupaj z večjo količino gradiva I. in II. oddelka Banske uprave Dravske banovine. Gradivo upravnih oblastev za obdobje 1918 - 1924 je združeno predvsem zaradi skupnega pisarniškega poslovanja in vodenja spisovnih evidenc.
Fond obsega gradivo, ki je nastalo pri poslovanju treh najvišjih organov državne in avtonomne oblasti na ozemlju Slovenije v obdobju po razpadu Habsburške monarhije: Narodne vlade SHS za Slovenijo, Predsedstvo (1918-1919), Deželne vlade za Slovenijo, Predsedstvo (1919-1921) in Pokrajinske uprave za Slovenijo, Predsedstvo (1921-1924). Fond je vsebinsko razdeljen na 4 vsebinske sklope: zapisniki sej Narodne vlade in Deželne vlade za Slovenijo in gradivo za seje, notranjepolitične razmere v jugoslovanskem delu Slovenije (situacijska poročila), koroška problematika 1918-1921 (zlasti finančne zadeve) ter likvidacija Pokrajinske uprave za Slovenijo.
Fond je bil popisan leta 2000. Že pred tem je bil preurejen na podlagi vsebine, zato prvotna ureditev ni ohranjena. Na splošno velja, da popisne enote tvori gradivo s podobno vsebino, oziroma posamezne zadeve, ki se nanašajo na podobno problematiko. Ohranjene spisovne evidence niso uporabne.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:zapisniki sej Narodne vlade in Deželne vlade za Slovenijo 1918-1921/ prošnje/ korespondenca/ spisi po delovodniku/

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2000 (Damjan Hančič)
indeksi 1918-1923/ delovodniki 1918-1923

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939
- Slovenci v desetletju, str. 383 - 385
- Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918 - 1921, (za objavo pripravil P. Ribnikar), 1. del: Od 1. 11. do 26. 2. 1919, Ljubljana 1998
 

Deskriptorji

Vnosi:  Narodna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1918-1919) (Pravne osebe\)
  Deželna vlada za Slovenijo, Predsedstvo (1919-1921) (Pravne osebe\)
  Pokrajinska uprava za Slovenijo, Predsedstvo (1921-1924) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1924
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=22944
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS