SI AS 136 Okrajno glavarstvo Postojna, 1771-1918 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 136
Signatura PE AP:SI AS 136
Prejšnje signature PE:AS 136
Naslov PE:Okrajno glavarstvo Postojna
Čas nastanka PE:1771 - 1918
Količina PE:223 škatel
28 fasciklov
Obseg (tekoči metri):44,00
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Kreisamt Adelsberg (1748-1849)
Kresijski urad Postojna (1748-1849)
Bezirkshauptmannschaft Adelsberg (1849-1854)
Okrajno glavarstvo Postojna (1849-1854)
Bezirksamt Adelsberg (1854-1868)
Okrajni urad Postojna (1854-1868)
Okrajno glavarstvo Postojna (1868-1918)
Historiat ustvarjalca:Glej AS 129.
Ob ustanovitvi 1849 je obsegalo Okrajno glavarstvo Postojna s podružnico v Trnovem (Bistrici) območje davčnih uradov Postojna, Planina, Senožeče, Lož in Bistrica. 1854 je bilo glavarstvo razdeljeno na okrajne urade Postojna, Bistrica, Lož Planina in Senožeče. 1867 je bil njegov obseg naslednji: dotedanji Okrajni urad Postojna, soseski Mrzlo Polje in Strmca (do tedaj pod okrajnim uradom Planina) in dotedanji okrajni uradi Bistrica, Senožeče, Vipava. 1918 je prišlo okrajno glavarstvo pod Italijo.
Historiat PE:1961 je fond izročil Državni arhiv iz Trsta.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:občinske zadeve/ spisi glede zemljiške odveze okrajnih uradov Sežana, Postojna, Vipava 1852-1863/ policijske zadeve/ saniteta/ ustanove/ vojska/ obrt/ vodna knjiga/ javne gradnje/ vodne zadeve/ cerkvene zadeve/ šolstvo/
Sistem ureditve PE:Spisi so razdeljeni na splošne (223 škatel) in predsedstvene (27 fasciklov) . Splošni spisi so urejeni po registraturnem načrtu iz 1851 oziroma zbrani v konvolute, mobilizacijski (1 fascikel) in rezervatni pa kronološko. Del gradiva (nekatere gradbene in vodne zadeve) je iz Kresijskega urada Postojna (AS 115).

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pisava:nemška kurziva (gotica)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (predsedstveni in mobilizacijski spisi)
arhivski popis 1998 (splošni spisi) (Olga Pivk)

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Glej AS 129
 

Deskriptorji

Vnosi:  Okrajno glavarstvo Postojna (1849-1918) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1918
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23172
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS