SI AS 174 Terezijanski kataster za Kranjsko, 1747-1805 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 174
Signatura PE AP:SI AS 174
Prejšnje signature PE:AS 174
Naslov PE:Terezijanski kataster za Kranjsko
Čas nastanka PE:1747 - 1805
Količina PE:265 škatel
68 knjig
Obseg (tekoči metri):50,00
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Izvedba davčne rektifikacije in katastra, ki jo je napovedala cesarica Marija Terezija na Kranjskem s patentom z dne 12. 8. 1747, je bila naložena Glavni komisiji ter lokalnim komisijam. Za izvedbo napovedi so bila dana posebna navodila, v katerih je bil določen rok za izvedbo napovedi od 23. 4. do 15. 6. 1748. Dela na izvedbi davčnih napovedi so le počasi napredovala, tako da je morala država roke prijav komisij večkrat podaljšati, tudi zaradi počasnega dela revizijskih komisij, ki so morale napovedi soočati z uradnimi listinami, urbarji, potrdili in drugim gradivom, zlasti vpisi v imenjsko knjigo iz leta 1618. Lokalne komisije, ki so napovedi preverjale, so nepravilne napovedi predlagateljem vračale in od njih zahtevale, da jih popravijo. Manjše popravke so komisije same vpisovale v napovedi. Določeno je bilo, da morajo kmetje dati svoje napovedi ločeno od zemljiških gospodov. Komisija je pripravila za napoved posebne obrazce, v katere je bilo treba vpisati vse podatke o posesti in njenih dohodkih. Vse te podatke je zbral in obdelal kalkulant, pregledal in overil pa jih je preglednik. Kalkulant in preglednik sta bila uradnika kresije.
Terezijanski kataster je popis nosilcev pravnih pravic do zemlje, prikazuje pa uporabo zemljišč v okviru štirih katastrskih kultur, napovedi dohodka in podložniških obveznosti. Podatki, zajeti v tem katastrskem operatu, izkazujejo razdrobljenost zemljiške posesti ter razvid podložniških obveznosti do zemljiškega gospoda. Operat predstavlja evidenco dominikalnih in kmečkih zemljišč v poizkusu poenotenja obdavčenja dohodkov od zemljišč, ki ga je nameravala izvesti cesarica Marija Terezija. Pri tej nameri zemljišča niso bila izmerjena, temveč je bila njihova velikost ocenjena po povprečni količini donosa. Pri terezijanskem katastrskem operatu so bili dohodki od zemljišč napovedani deloma v denarju, deloma pa v naturalijah.
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v okviru posameznih dežel po okrožjih (kresijah) in po enotnem ureditvenem sistemu, ki je slonel na razporeditvi nosilcev dominikalne posesti. Razvršča jih po naslednjem zaporedju: prelati in samostani, župniki in beneficijati, cerkve in bratovščine, župniki s primanjkljajem duhovniške plače, špitali, plemstvo, drugi lastniki, deželnoknežja mesta in trgi, novougotovljena imenja.
Na Kranjskem sta bila skupaj 1102 imetnika dominikalne posesti, od katerih je bilo 436 cerkvenih, 248 plemiških, 12 mest in trgov, 8 špitalov, 71 drugih lastnikov ter 321 na novo ugotovljenih imenj, ki so nastala po vpisu v imenjsko knjigo iz leta 1618. Dominikalne napovedi terezijanskega katastrskega operata so bile izpolnjene na obrazcih A, B, C in D, dohodki rustikalne posesti pa so bili napovedani na obrazcih E, F in G. Obrazca E in F rustikalne napovedi se po značaju prekrivata z obrazcema A in D dominikalnih napovedi. Kalkulacijske ali obračunske tabele so bile izdelane na nenatiskanem obrazcu, vendar po enotnem konceptu. Za vsakega nosilca dominikalne posesti sta v kalkulacijskih tabelah zajeti dve skupini podatkov. V prvi skupini so zbrani podatki o velikosti posesti in o stari davčni odmeri, v drugi skupini so zapisani podatki o vseh dohodkih za dominikalno in rustikalno posest. Kmečke napovedi so vezane v posebne knjige, napovedne tabele. Za Kranjsko je ohranjenih 211 knjig kmečkih napovedi. Dominikalne napovedi predstavljajo manjši del tega arhivskega fonda.
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v letih 1748 in 1756. Shranjen je bil na Deželnem, kasneje Okrožnem sodišču, od koder je bil leta 1948 prevzet v AS. Arhivsko gradivo terezijanskega katastra za Kranjsko je ohranjeno skoraj v celoti.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:kmečke ali rustikalne napovedi (Bekanntnuss Tabellen)/ zemljiško-gosposke ali dominikalne napovedi (Rectifications Dominikalakten)/ obračunske tabele (Calkulations Tabellen)/
Sistem ureditve PE:Gradivo je v okviru ljubljanske, novomeške in postojnske kresije urejeno glede na nosilce dominikalne posesti: prelati in samostani, župniki in plemstvo, drugi lastniki, deželnoknežja mesta in trgi, novougotovljena imenja.

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pisava:gotska kurziva
Pripomočki za uporabo:Za iskanje gradiva je na razpolago poseben indeks, v katerem so po posameznih okrožnih (kresijskih) uradih zajeti po določenem vrstnem redu vsi nosilci dominikalne posesti.

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1805
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23251
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS