SI AS 174 Terezijanski kataster za Kranjsko, 1747-1805 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 174
Ref. code AP:SI AS 174
Former reference codes:AS 174
Title:Terezijanski kataster za Kranjsko
Creation date(s):1747 - 1805
Extent:265 škatel
68 knjig
Running meters:50.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Izvedba davčne rektifikacije in katastra, ki jo je napovedala cesarica Marija Terezija na Kranjskem s patentom z dne 12. 8. 1747, je bila naložena Glavni komisiji ter lokalnim komisijam. Za izvedbo napovedi so bila dana posebna navodila, v katerih je bil določen rok za izvedbo napovedi od 23. 4. do 15. 6. 1748. Dela na izvedbi davčnih napovedi so le počasi napredovala, tako da je morala država roke prijav komisij večkrat podaljšati, tudi zaradi počasnega dela revizijskih komisij, ki so morale napovedi soočati z uradnimi listinami, urbarji, potrdili in drugim gradivom, zlasti vpisi v imenjsko knjigo iz leta 1618. Lokalne komisije, ki so napovedi preverjale, so nepravilne napovedi predlagateljem vračale in od njih zahtevale, da jih popravijo. Manjše popravke so komisije same vpisovale v napovedi. Določeno je bilo, da morajo kmetje dati svoje napovedi ločeno od zemljiških gospodov. Komisija je pripravila za napoved posebne obrazce, v katere je bilo treba vpisati vse podatke o posesti in njenih dohodkih. Vse te podatke je zbral in obdelal kalkulant, pregledal in overil pa jih je preglednik. Kalkulant in preglednik sta bila uradnika kresije.
Terezijanski kataster je popis nosilcev pravnih pravic do zemlje, prikazuje pa uporabo zemljišč v okviru štirih katastrskih kultur, napovedi dohodka in podložniških obveznosti. Podatki, zajeti v tem katastrskem operatu, izkazujejo razdrobljenost zemljiške posesti ter razvid podložniških obveznosti do zemljiškega gospoda. Operat predstavlja evidenco dominikalnih in kmečkih zemljišč v poizkusu poenotenja obdavčenja dohodkov od zemljišč, ki ga je nameravala izvesti cesarica Marija Terezija. Pri tej nameri zemljišča niso bila izmerjena, temveč je bila njihova velikost ocenjena po povprečni količini donosa. Pri terezijanskem katastrskem operatu so bili dohodki od zemljišč napovedani deloma v denarju, deloma pa v naturalijah.
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v okviru posameznih dežel po okrožjih (kresijah) in po enotnem ureditvenem sistemu, ki je slonel na razporeditvi nosilcev dominikalne posesti. Razvršča jih po naslednjem zaporedju: prelati in samostani, župniki in beneficijati, cerkve in bratovščine, župniki s primanjkljajem duhovniške plače, špitali, plemstvo, drugi lastniki, deželnoknežja mesta in trgi, novougotovljena imenja.
Na Kranjskem sta bila skupaj 1102 imetnika dominikalne posesti, od katerih je bilo 436 cerkvenih, 248 plemiških, 12 mest in trgov, 8 špitalov, 71 drugih lastnikov ter 321 na novo ugotovljenih imenj, ki so nastala po vpisu v imenjsko knjigo iz leta 1618. Dominikalne napovedi terezijanskega katastrskega operata so bile izpolnjene na obrazcih A, B, C in D, dohodki rustikalne posesti pa so bili napovedani na obrazcih E, F in G. Obrazca E in F rustikalne napovedi se po značaju prekrivata z obrazcema A in D dominikalnih napovedi. Kalkulacijske ali obračunske tabele so bile izdelane na nenatiskanem obrazcu, vendar po enotnem konceptu. Za vsakega nosilca dominikalne posesti sta v kalkulacijskih tabelah zajeti dve skupini podatkov. V prvi skupini so zbrani podatki o velikosti posesti in o stari davčni odmeri, v drugi skupini so zapisani podatki o vseh dohodkih za dominikalno in rustikalno posest. Kmečke napovedi so vezane v posebne knjige, napovedne tabele. Za Kranjsko je ohranjenih 211 knjig kmečkih napovedi. Dominikalne napovedi predstavljajo manjši del tega arhivskega fonda.
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v letih 1748 in 1756. Shranjen je bil na Deželnem, kasneje Okrožnem sodišču, od koder je bil leta 1948 prevzet v AS. Arhivsko gradivo terezijanskega katastra za Kranjsko je ohranjeno skoraj v celoti.

Information on content and structure

Content:kmečke ali rustikalne napovedi (Bekanntnuss Tabellen)/ zemljiško-gosposke ali dominikalne napovedi (Rectifications Dominikalakten)/ obračunske tabele (Calkulations Tabellen)/
System of arrangement:Gradivo je v okviru ljubljanske, novomeške in postojnske kresije urejeno glede na nosilce dominikalne posesti: prelati in samostani, župniki in plemstvo, drugi lastniki, deželnoknežja mesta in trgi, novougotovljena imenja.

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:gotska kurziva
Finding aids:Za iskanje gradiva je na razpolago poseben indeks, v katerem so po posameznih okrožnih (kresijskih) uradih zajeti po določenem vrstnem redu vsi nosilci dominikalne posesti.

Information on related materials

Publications:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Usage

End of term of protection:12/31/1805
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23251
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database