SI AS 175 Jožefinski kataster za Kranjsko, 1784-1790 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 175
Ref. code AP:SI AS 175
Former reference codes:AS 175
Title:Jožefinski kataster za Kranjsko
Creation date(s):1784 - 1790
Extent:307 škatel
3 ovoji
Running meters:58.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Jožefinski katastrski operat je nastal na osnovi patenta cesarja Jožefa II. z dne 20. 04. 1785. Država je izvedbo katastske izmere organizirala preko nabornih okrajev oziroma nabornih gospostev in sosesk (občin), ki so se pri katastrski izmeri dobro organizirale in so med seboj sodelovale. Župan in izvoljeni odborniki soseske so bili člani komisije za izmero in ocenitev donosa zemljišč. Soseske so v obliki davčne oziroma katastrske občine dobile izoblikovan teritorij, ki je z določenimi korekturami pri nekaterih katastrskih občinah ostal ohranjen do današnjih dni. Katastrska občina je bila temeljna enota, v okviru katere se je izvršil popis, izmera zemljišč in napoved donosa zemljišča.
Za izvedbo katastrskega operata so bili imenovani naslednji organi: višja komisija, ki je s svojim delokrogom pokrivala posamezno deželo, podkomisija, katere delokrog je bil teritorij okrožja, in lokalna komisija, ki je izvedla popis in izmero ter ocenitev donosa. Podkomisijo so sestavljali okrožni komisar, ekonom in inženir. Njihov delokrog je bilo usmerjanje meritvenih del na terenu in inštruiranje lokalnih komisij za pravilno delo pri izdelavi katastrskega operata. Lokalno komisijo je vodil uradnik krajevne gosposke, izvedbo meritvenih del pa predstavnik soseske - občine z županom na čelu. Izvajalci del pri popisu in izmeri zemljišč so morali položiti posebno prisego, s katero so se morali zavezati, da bodo svoje delo pošteno, vestno in pravilno opravili.
Delo pri vzpostavitvi novega katastrskega operata so začeli z določitvijo mej katastrske občine. V okviru posamezne katastrske občine so bila zemljišča razdeljena na osnovi topografske lege na več manjših zaključenih posestnih enot, ki so jih imenovali ledine, v okviru ledin pa so opravili popis in izmero posameznih zemljiških parcel. V izmero so bile pritegnjene vse zemljiške parcele, od katerih je bilo pričakovati kak donos. Pri izmeri posamezne parcele je moral sodelovati lastnik in uradnik za zapis ugotovitev opravljene izmere.
Meritev zemljišč se je opravila s predpisanim merilnim orodjem. Napoved donosa njiv so opravili po enotnih kriterijih. V patentu je bil določen rok do konca oktobra 1785 za dokončanje popisa, izmere in ocene donosa. Uradno je bilo razglašeno, da so bila dela zaključena, šele meseca februarja 1789. Jožefinski katastrski operat je bil v uporabi le od novembra 1789 do konca aprila 1790. Operat vsake katastrske občine obsega fasijsko knjigo, liste individualnih izvlečkov (posestni listi) in izvlečke davčne subrepatriacije po abecednem seznamu posestnikov. Fasija (napoved) je bila namenjena popisu in izmeri zemljiških parcel in predstavlja osnovni in bistveni sestavni del tega katastrskega operata.
V posestnem listu je zajeto stanje nepremičnin posameznega posestnika. Obrazec ima naslednje rubrike: topografska številka parcele, ime ledine in katastrska kultura parcele, površina parcele po izmeri, kontrolirani donos zemljišča in donos celotnega posestva. V glavi obrazca so še zajeti podatki o gospostvu, okrožju, ime in priimek posestnika, hišna številka, občina in tekoča številka lastnika v okviru občine. Vpisi parcel v posestnem listu so zajeti po katastrskih kulturah. Parcele so v posestnem listu navedene po vrstnem redu ledin. Posestni list ima na zadnji strani tudi pomožni obrazec, v katerem je denarni izračun donosa posameznih katastrskih kulturnih zemljišč in izračun vsote zemljiškega davka, ki jo mora posameznik plačati. Posestne liste so morali podpisati posestniki.V skladu s 43. členom pouka o popisu, izmeri in napovedi zemljišč iz leta 1785 naj bi se hranil katastrski operat pri županu katastrske občine, kasneje so določilo spremenili tako, da naj bi se operat hranil v ognjavarni hiši pri županu ali v župnišču. Po prenehanju veljavnosti jožefinskega katastrskega operata naj bi se operat shranil pri okrajnih gosposkah. Še vedno ni jasno stanje hranjenja jožefinskega katastrskega operata za Kranjsko za čas od njegovega nastanka do leta 1950, ko je bilogradivo odkrito v poslopju Narodnega muzeja v Ljubljani. Z njegovo ureditvijo se je pokazalo, da je ohranjena približno ena tretjina jožefinskega katastrskega operata za Kranjsko.

Information on content and structure

Content:- Ljubljanska kresija:
Okrajna gosposka Bela Peč: Bela Peč, Dovje, Jesenice, Kranjska Gora, Koroška Bela, Rateče/
Okrajna gosposka Bled: Bistrica, Bled, Bohinjska Bela, Češnjica, Dobrava, Spodnje Gorje, Zgornje Gorje, Gorjuše, Nemški Rovt, Nomenj, Podhom, Poljšica, Rečica, Ribno, Savica, Selo, Srednja vas, Stara Fužina, Zasip, Želeče/
Okrajna gosposka Brdo: Bela, Goriče, Kokrica, Kranj-mesto, Naklo, Olševek, Pivka, Potoče, Predoslje, Preddvor, Primskovo, Trstenik, Zadraga, Žiganja vas/
Okrajna gosposka Goričane: Gameljne, Glince, Gosteče, Senica, Stanežiče, Svetje, Št. Vid, Šmartno, Zgornja Šiška/
Okrajna gosposka Habach (Jablje): Dragomelj, Nadgorica, Podgorica, Studa, Sv. Agata, Trzin/
Okrajna gosposka Križ: Bistričica, Češnjica, Črna, Gozd, Godič, Hruševka, Jarše, Kamnik, Lašna, Liplje, Loke, Mekinje, Mengeš, Motnik, Nevlje, Poreber, Preserje, Rašica, Sela, Stranje, Sv. Anton, Sv. Nikolaj, Šmartno v Tuhinju, Trebelno pri Palovičah, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč, Zgornji Tuhinj/
Okrajna gosposka Loka: Besnica, Bitnje, Breg, Češnjica, Dobračeva, Dražgoše, Jama, Koprivnik, Ledine, Nova vas, Podreča, Sv. Jošt, Vrh (Sv. Trije kralji), Zavratec, Zgornji Vrsnik, Žabnica, Žiri, Žirovski Vrh/
Okrajna gosposka Ljubljana - Comenda: Spodnja Zadobrova, Stožice, Zgornji Kašelj, Šmartno ob Savi, Slape/ Škofijski palatinat: Brezovica, Vič, Log/
Okrajna gosposka Radovljica: Leše, Podbrezje/
Okrajna gosposka Smlednik: Bukovica, Kaplja vas, Moste, Pšata, Pirniče, Skaručna, Smlednik, Šinkov Turn, Trboje, Vodice, Zapoge/
Okrajna gosposka Studenec: Dobravica, Jezero, Studenec-Ig, Škrilje, Vrbljenje, Zapotok, Želimlje/
Okrajna gosposka Velesovo: Brnik, Dvorje, Hrastje, Luže, Okroglo, Šenčur, Šmartno pri Cerkljah, Štefanja Gora, Visoko, Voglje, Zgornje Tenetiše/
Okrajna gosposka Tržič: Golnik, Goriče, Gozd, Kovor, Križe, Sv. Ana, Sv. Katarina, Tržič/
- Novomeška kresija:
Okrajna gosposka Boštanj: Goveji Dol, Budna vas/
Okrajna gosposka Črnomelj: Pristava, Metlika, Otočec/
Okrajna gosposka Čušperk: Kompolje, Podgora, Podtabor, Potiskavec, Videm, Cesta/
Okrajna gosposka Kočevje: Blatnik (Russbach), Črmošnjice, Črni Potok in občina Bukova Gora, Dolenja Topla reber (Unterwarmberg), Ferdreng, Gornji Mozelj, Hrib (Bächel), Kleče, Klinja vas, Koče (Kotschen), Kočevje-mesto, Kočevska Reka (Rieg), Koprivnik (Nesselthal), Kumrova vas, Laze, Log (Unterlaag), Morava, Novi Lazi (Hinterberg), Onek (Hoheneck), Osilnica, Planina, Polom, Podstenice (Steinwand), Reichenau, Rogati Hrib (Hornbüchel), Slovenska vas (Windischdorf), Srobotnik, Stari Log, Stara Žaga (Altsaag), Staro Brezje, Šalka vas (Schalkendorf), Štale (Staldorf), Trava (Obergrass), Vozalj (Wosail), Spodnje Ložine, Zdihovo (Skril), Žurgi (Sürgern)/
Okrajna gosposka Kostanjevica: Bušeča vas, Črneča vas, Kostanjevica-mesto, Ošterc, Planina, Sv. Križ, Šutna/
Okrajna gosposka Mokrice: Cerina, Čatež, Koritno, Nova vas, Sobenja vas/
Okrajna gosposka Novo mesto: Golobinjek/Okrajna gosposka Pleterje: Čadrež, Dobe, Dolenja Stara vas, Drama, Gornja Orehovica, Ostrog, Stara vas, Št. Jernej, Vrhpolje/
Okrajna gosposka Podturen (Tivoli): Dobrunje, Bizovik, Javor, Lipoglav, Orle, Podmolnik, Štepanja vas/
Okrajna gosposka Poljana: Knežja Lipa/
Okrajna gosposka Radeče: Hotemež, Kompolje, Njivice, Radeče- trg/
Okrajna gosposka Ribnica: Dane, Dolenja vas, Gora pri Taboru, Gorenja vas, Grčarice, Ravne, Retje, Sodražica, Sušje/
Okrajna gosposka Slatina: Liberga, Šmartno pri Litiji, Sv. Anton, Štanga/
Okrajna gosposka Soteska: Zalog/
Okrajna gosposka Stična: Ambrus, Bukovica, Češnjice, Dob, Fužine, Gorenja vas, Krška vas, Male Dole, Metnaj, Muljava, Podboršt, Podbukovje, Radohova vas, Stehanja vas, Stična, Subrače, Sušica, Št. Vid, Temenica, Velika Loka, Valična vas, Velike Pece, Veliki Gaber, Veliko Globoko, Vrhe, Zagorica/
Okrajna gosposka Svibno: Sv. Ana, Sv. Križ/
Okrajna gosposka Trebnje: Dolga Njiva/
Okrajna gosposka Turjak: Dvorska vas, Krvava Peč, Podpoljane, Selo, Sv. Gregor,Turjak, Ulaka, Velike Lašče, Velike Poljane, Veliki Osolnik, Veliki Vrh, Zdenska vas/
Okrajna gosposka Višnja Gora: Dedni Dol, Hudo, Kriška vas, Leskovec, Luče, Mali Vrh, Malo Mlačevo, Polica, Ponova vas, Slivnica, Šmarje, Stranska vas, Velika Loka, Velika Račna, Višnja Gora-mesto, Zgornja Dobrova, Zgornja Draga, Dvor, Gornji Križ, Hinje, Nemška vas, Ratje, Reber, Šmihel, Veliko Lipje, Žužemberk-trg, Žvirče/
- Postojnska kresija:
Okrajna gosposka Bistra: Borovnica, Kamnik, Preserje, Rakitna, Sabočevo, Verd/
Okrajna gosposka Logatec: Blatna Brezovica, Godovič, Hotedršica, Medvedje Brdo, Nova Vrhnika, Podlipa, Spodnji Logatec, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Zgornji Logatec, Zažar/
Okrajna gosposka Idrija: Jelični Vrh, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Vojsko, Zgornja Idrija, Zgornja Kanomlja/
Okrajna gosposka Haasberg (Planina): Babno Polje, Bločice, Bezuljak, Cerknica, Dane, Dolenja vas, Grahovo, Hudi Vrh, Jakovica, Kozaršče, Lipsenj, Lož, Planina-trg, Nova vas, Stari trg, Štrukljeva vas, Vrhnika/
Okrajna gosposka Predjama: Predjama, Studeno/
Okrajna gosposka Prem: Bistrica, Dolenji Zemon, Knežak, Harije, Šembije, Prem, Trpčane, Velika Bukovica, Vrbovo, Zarečje/
Okrajna gosposka Polhov Gradec: Briše, Butajnova, Črni Vrh, Polhov Gradec, Setnica, Št. Jošt, Vrzdenec, Zaklanec/
Okrajna gosposka Postojna: Narinj, Zagorje/
System of arrangement:Od 879 katastrskih občin je ohranjeno gradivo za 375 občin in še to ne v celoti. Gradivo je ohranjeno za 148 katastrskih občin ljubljanskega, za 163 občin novomeškega in za 64 občin postojnskega okrožnega urada. Urejeno je po katastrskih občinah, te pa v okviru nabornih gospostev in po okrožnih (kresijskih) uradih.

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:gotska kurziva
humanistika (rokopis)
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Usage

End of term of protection:12/31/1790
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23252
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database