SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko, 1823-1869 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 176
Ref. code AP:SI AS 176
Former reference codes:AS 176
Title:Franciscejski kataster za Kranjsko
Creation date(s):1823 - 1869
Extent:1091 škatel
745 fasciklov
925 ovojev
Running meters:604.20
Archival Material Types:spisovno gradivo
kartografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:V pripravah za izvedbo stabilnega katastra v avstrijskih deželah ima odločilno vlogo cesarski patent Franca I. z dne 23. 12. 1817. Za pripravo in izdelavo katastra in nove davčne regulacije so bili ustanovljeni posebni upravni organi in komisije, tako na ravni centralnih uradov na Dunaju, kakor tudi v posameznih deželah. Na Kranjskem je delovala Deželna komisija za regulacijo zemljiškega davka ter tri okrožne (kresijske) komisije, ki so imele sedeže v Ljubljani, Novem mestu in Postojni. Okrožno komisijo je vodil okrožni glavar ali njegov namestnik, sestavljali pa so jo okrožni komisar, poddirektor mapiranja ter inšpektor za ocenitev. Deželni komisiji, ki ji je pripadalo vodenje vseh katastralno-meritvenih poslov v deželi, je načeloval predsednik.
Osnovne enote za izdelavo franciscejskega katastra so bile katastrske občine, ki so bile izoblikovane ob izdelavi jožefinskega katastrskega operata.
Popis občinske meje je opravil za to določen geometer, pri tem so sodelovali še en uradnik okrožnega ali okrajnega urada, predstojnik občine, po dva izvoljena predstavnika občine, ki sta dobro poznala občinske meje, ter predstavnik sosednje mejne občine. Razpored in vrstni red popisa občinske meje je določila okrožna komisija. Pri ogledu meje so sodelovali uradniki okrajnega gospostva, župan in izvoljeni občinski odborniki. Vsi prisotni so po komisijskem pregledu s svojimi podpisi izjavljali na vsakem listu indikacijske skice, da je bila izmera pravilno opravljena.
Izmera zemljišč je temeljila na obširnih pripravah in na novih dosežkih zemljemerstva v začetku 19. stol. Bila je za takratne razmere izredno natančna, opravili pa so jo za to izšolani geometri. Najprej so morali določiti geodetsko osnovo za merjenje. Po določitvi koordinatnega sistema za vso Avstrijo in po določitvi koordinatnih točk, ki so bile za slovensko ozemlje na Schöcklu pri Gradcu in na Krimu pri Ljubljani, je bila dana podlaga za izvedbo triangulacije in za katastrsko izmero.
Originalne katastrske mape in indikacijske skice so bile izdelane v merilu 1:2880; za merjenje v težko dostopnih krajih se je lahko uporabljalo merilo 1:5760, za merjenje v mestih pa tudi merilo 1:1440 ali celo 1:720.
Franciscejski katastrski operat ima poleg indikacijskih skic in katastrskih map tudi spisovni del. Ta je sestavljen po obrazcih, v katerih so zajeti vsi podatki o izmeri in podatki za pridobitev hitre informacije o posameznem posestniku ali o posameznem zemljišču. Sestavljajo ga: zapisnik zemljiških parcel, zapisnik stavbnih parcel, izkaz površine zemljišč po katastrskih kulturah, abecedni seznam zemljiških posestnikov, popis mej katastrske občine, seznam neznanih lastnikov zemljišč, zapisnik o izračunavanju površine zemljišč, pismena dokazila o imenovanju. Franciscejski katastrski operat za Kranjsko ne vsebuje zadnjih treh sestavnih delov, pač pa so mu priključeni tako imenovani cenilni operati (izračuni davkov glede na velikost in kvaliteto oziroma donos zemljišč).
Arhivsko gradivo franciscejskega katasterskega operata za slovensko ozemlje je nastalo v letih 1818 - 1828, rektifikacijske mape (popravki) so nastajale kasneje. Triangulacija je bila na Kranjskem opravljena v letih 1822 - 1826.
Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za Kranjsko je AS izročila Republiška geodetska uprava v letih 1948, 1949, 1952, 1956 in 1961.1 mapo k.o. Vrhnika je 2. 12. 2009 izorčil Geografski inštitut ZRC SAZU.

Information on content and structure

Content:Iz ljubljanske kresije je ohranjeno gradivo za okrog 390 katastrskih občin, iz novomeške za okrog 300 in iz postojnske za okrog 170.
- Ljubljanska kresija:
Babni Vrt, Begunje, Bela, Bela Peč, Beričevo, Bistrica, Bistričica (Županje Njive), Bitnje, Bizovik, Blagovica, Bled, Blejska Dobrava, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Bohinjska Srednja vas, Breg, Breg ob Savi, Brezje, Brezje (pri Radovljici), Brezovica pri Dobu, Brezovica, Britof, Bukovica (pri Selcah), Bukovica pri Vodicah, Cerklje, Čemšenik, Češnjevek, Češnjica pri Kropi, Češnjica (Bohinjska), Češnjice, Čirčiče, Črna, Črnuče, Danje, Davča, Depala vas, Dob, Dobje, Dobrava, Dobrava pri Kropi, Dobravica, Dobrova (pri Ljubljani), Dobrunje, Dol, Dolenčice, Dolenja Dobrava, Dolenja vas, Dolenje Brdo, Dolsko, Domžale, Dorfarje, Doslovče, Dovje, Draga, Dragomelj, Dravlje, Dražgoše, Drtija, Drulovka, Duplje, Gameljne, Glince, Godešič, Godič, Golnik, Golo, Golo Brdo, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Goriče, Gorjuše, Gozd, Gozd (Kranjska Gora), Grad, Gradišče (Ljubljana),Homec, Hotavlje, Hotič, Hrastje, Hrastnik, (Hraše pri Radovljici), Hraše (pri Smledniku), Hribi, Hruševka, Hrušica, Huje, Ihan, Iška Loka, Iška vas, Jama, Jarše, Javor, Javornik, Jesenice, Jezero, Ježica, Kališe, Kamna Gorica, Kamnik, Kandrše, Kaplja vas, Kašelj, Klanec, Klanec, Kleče, Kokra, Kokrica, Kolovrat, Konj, Koprivnik, Koreno, Koroška Bela, Kosiše, Kotredež, Kovor, Kovski Vrh, Kranj, Kranjska Gora, Krašnja, Križ, Križe, Križna Gora, Kropa, Krtina, Lahovče, Lancovo, Laniše, Laze, Leskovica, Leše, Ljubljana-mesto, Ljubljana-Kapucinsko predmestje, Ljubljana-Karlovško predmestje, Ljubljana-Krakovsko predmestje, Ljubljana-Poljansko predmestje, Ljubljana-Sv. Petra predmestje, Ljubljana-Trnovsko predmestje, Ljubno, Log, Loka pri Mengšu, Loke v Tuhinju, Loke pri Zagorju, Lučine, Lukovica, Luže, Martinj Vrh, Mavčiče, Medvode, Mekinje, Mengeš, Mlaka, Moravče, Moste (Ljubljana), Moste pri Komendi, Moše, Mošnje, Motnik, Nadgorica, Naklo, Nasovče, Nemilje, Nemški Rovt, Nevlje, Nomenj, Nova Vas, Okroglo, Olševek, Orle-Rudnik, Otok, Palovče, Peče, Petelinje, Pevno, Pijava Gorica, Pivka, Planina pod Golico, Podbrezje, Podgora, Podgorica, Podgorje, Podhom, Podhruška, Podjelovo Brdo, Podkoren, Podmolnik, Podobeno, Podreča, Podrečje, Podsmreka, Podvrh, Polje pri Vodicah, Poljšica, Potoki, Potoška vas, Praše, Predoslje, Predtrg, Preska, Prevoje, Primskovo, Pšata, Puštal, Radomlje, Radovljica, Rafolče, Rašica in Dobeno, Rateče, Rečica, Repnje, Reteče, Ribno, Rova, Rovišče, Rudnik, Rupa, Ržiše, Savica, Selca, Selo pri Kamniku, Selo pri Bledu, Senica, Senično-Golnik, Senožeti, Skaručna, Slape, Smlednik, Sopotnica, Sora, Sorica, Sostro, Spodnja Besnica, Spodnja Šiška, Spodnje Gorje, Spodnje Koseze, Spodnje Pirniče, Spodnji Brnik, Spodnji Tuhinj, Srednja vas (v Bohinju), Srednja vas (Radovljica), Srednja vas pri Šenčurju, Stanežiče, Staniše, Stara Loka, Stara Oselica, Stari Dvor, Stob, Stožice, Strahinj, Stranje, Stražišče, Struževo (Straševo), Studa, Studenčice, Studenec (pri Kamniku), Studenec-Ig, Studeno, Studor, Suha, Suha (pri Škofji Loki), Suhadol, Sv. Agata, Sv. Ana,Sv. Barbara, Sv. Katarina, Sv. Trojica, Sv. Andrej, Sv. Klemen, Sv. Križ (pri Škofji Loki), Sv. Križ (pri Kamniku), Sv. Miklavž, Sv. Mohor, Sv. Nikolaj, Sv. Ožbolt, Sv. Valentin, Šemnik, Šenčur, Št. Jošt, Št. Lambert, Št. Lenart, Št. Ožbalt, Št. Vid, Šenturška Gora, Šinkov Turn, Škofja Loka, Šmarca, Šmartno ob Savi, Šmartno pod Šmarno Goro, Šmartno (pri Cerkljah), Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Štefanja Gora, Štepanja vas, Šujica, Tacen, Tenetiše, Tomišelj, Topol, Trebija, Trboje, Trojane, Trzin, Tržič, Tučna, Tunjice, Tupaliče, Udmat, Udin boršt (Vojvodin boršt), Vače, Velesovo, Velika vas, Vesca, Vič, Vinje, Visoko, Višelnica, Vižmarje, Vodice, Voglje, Volčji Potok, Vrbljene, Vrhpolje pri Kamniku, Zabava, Zabreznica, Zadobrova, Zagorje, Zali Log, Zalog, Zaloše, Zapoge, Zapotok, Zasip, Zgornja Besnica, Zgornja Luša,Zgornja Šiška, Zgornje Gorje, Zgornje Koseze, Zgornje Pirniče, Zgornji Britof, Zgornji Brnik, Zgornji Tuhinj, Zlato Polje, Zminec, Znojile, Zvirče, Žabnica, Žeje, Želeče, Železniki, Želimlje, Žiganja vas, Žirovnica, Žirovše, Žlebe, Županje Njive/
- Novomeška kresija:
Adlešiči, Ajdovec, Ambrus, Banja Loka, Bedenj, Bela Cerkev, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik, Blečji Vrh, Bojanci, Bojanja vas, Borovec, Bosljiva Loka, Boštanj, Božakovo, Bregana, Brezje, Brezje (pri Semiču), Brezova Reber, Brezovica, Briga, Bršljin, Brusnice, Bučka, Bukova Gora, Bukovica, Bušeča vas, Bušinja vas, Butoraj, Cerina, Cerklje, Cerovec (pri Mirni Peči), Cerovec (pri Radečah), Cesta, Cirnik, Čatež ob Savi, Čatež (pri Trebnjem), Čeplje, Češnjevek, Češnjevec, Češnjica, Češnjice, Črmošnjice (pri Kočevju), Črmošnjice pri Stopičah, Črneča vas, Črni Potok, Črnomelj, Dalnji Vrh, Damelj, Dane, Dedni Dol, Dob, Dobindol, Dobliče, Dobovec, Dobrava (pri Mokronogu), Dobrava pri Stični, Dobravice, Dobrnič, Dol, Dole pri Litiji, Dole (pri Metliki), Dolenja Podgora, Dolenja vas, Dolga Njiva, Draga (pri Višnji Gori), Draga (pri Kočevju), Dragatuš, Drašiči, Drnovo, Družinska vas, Dule, Dvor, Dvorska vas, Fara, Gabrje,Globočice, Globodol, Golek, Golobinjek (pri Kočevju), Golobinjek (pri Novem mestu), Gora, Gorenja Orehovica, Gorenja Straža, Gorenja vas (pri Stični), Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenja vas (pri Ribnici), Gorenje Polje, Gorenje Vrhpolje, Goriča vas, Gornji Križ, Gotenica, Gotna vas, Goveji Dol, Grabrovec, Gradac, Gradišče, Gradišče (pri Sv. Križu), Grčarice, Griblje, Grosuplje, Herinja vas, Hinje, Hmeljčič, Hotemež, Hrast pri Jugorju, Hrast pri Vinici, Hrib (pri Ribnici), Hrib (pri Kočevju), Hrušica, Hubajnica, Hudo, Ilova Gora, Jablanica (pri Litiji), Jelševec, Ježni Vrh, Jurjevica, Jurka vas, Kal, Kamnik, Kandija, Kleč, Knežja Lipa, Knežja vas, Koblarji, Koče, Kočevje in Mahovnik, Kočevska Reka, Kompolje (Dobrepolje), Kompolje, Konjšica, Koprivnik, Korita, Koritno, Kostanjevica, Kot, Krasinec, Kresnice, Kresniški Vrh, Kriška vas, Krka, Krsinji Vrh, Krška vas, Krško, Krvava Peč, Kumrova vas, Kuželj, Laknica, Lakonica, Lanišče, Leskovec pri Krškem, Leskovec (pri Višnji Gori), Liberga, Lipoglav, Litija, Livold, Loka, Lokvica, Luče, Lukovek, Lužarji, Mačkova vas, Mala Gora, Male Dole, Malinci, Mali Videm,Mali Vrh, Mavrlen,Medvedje selo, Metlika, Metnaj, Mirna, Mirna Peč, Mokronog, Moravče, Mozelj, Mršeča vas, Muljava, Nemška Loka, Njivice, Nova Lipa, Novi Lazi, Novo mesto, Novo Zabukovje, Okrog, Orehovica, Ornuška vas, Osilnica, Osolnik, Ostrog, Ostrožnik, Oštrc, Petrova vas, Pijavice, Pirče, Planina (pri Kostanjevici),Planina, Podboršt (pri Stični), Podboršt (pri Št. Janžu), Podbukovje, Podgora, Podkraj, Podpoljane, Podstenice, Podtabor, Podturn, Podzemelj, Polhovica, Polica, Poljane (pri Novem mestu), Poljane (Kočevske), Polom, Polšnik, Ponikve, Ponova vas, Potiskavec, Potov Vrh, Površje, Prapreče, Prečna, Predgrad, Preloka, Pribišje, Prigorica, Primostek, Račna, Radeče, Radenci, Radohova vas, Radovica, Radoviči, Rajhenav, Rajndol, Raka, Rakitnica, Ravne, Ravno, Reber, Retje, Ribnica, Rosalnice, Sekuliči, Sela (pri Grosupljem), Sela pri Hinjah, Sela pri Šumberku, Selo (pri Kočevju), Selo pri Robu, Selo pri Mirni, Semič, Senuše, Sevnica, Sinji Vrh, Slamna vas, Slivnica, Smednik, Smolenja vas, Smuka, Sobrače, Sodevci, Sodji Vrh, Sodražica, Spodnji Križ, Spodnji Log, Stara Cerkev, Stara Lipa, Stara vas (pri Grosupljem), Stara vas (pri Mokronogu), Stara Žaga, Stari Log, Stari trg, Staro Zabukovje, Stavča vas, Stehanja vas, Stična, Stojanski Vrh, Stranska vas, Straža, Studenec (pri Krškem), Suhor, Sušica, Sušje, Sv. Anton v Štangi, Sv. Gregor, Sv. Križ (pri Svibnem), Sv. Križ (pri Kostanjevici), Sv. Štefan, Šentlovrenc, Št. Janž, Št. Jernej, Št. Jurij pod Kumom, Št. Peter, Št. Rupert, Št. Vid, Škovec, Škrilj, Šmarje, Šmartno pri Litiji, Šmihel, Štalcerji, Štale, Štrekljevec, Talčji Vrh, Tanča Gora, Telče, Temenica, Težka Voda, Tihaboj, Tomažja vas, Toplice, Trava, Travnik, Trebeljevo, Trebelno, Trebnje, Tribuče, Tržišče, Turjak, Učakovci, Ulaka, Valična vas, Velika Dolina, Velika Goba, Velika Loka, Velike Lašče, Veliko Lipljenje, Velike Pece, Velike Poljane, Veliki Gaber, Veliki Podljuben, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Globoko, Veliko Lipje, Veliko Mraševo, Videm, Vinica, Vinice, Vinja vas, Vinji Vrh, Vino, Vintarjevec, Višnja Gora, Višnje, Vodice, Volavlje, Vrhe (pri Krki), Vrh pri Boštanju, Vrh (pri Banji Loki), Vrhovo, Vrhtrebnje, Zagorica (pri Kočevju), Zagorica (pri Litiji), Zagorica (pri Novem mestu), Zagrad, Zagradec, Zajčji Vrh, Zamostec, Zastava, Zbilje, Zbure, Zdenska vas, Žalna, Žaloviče, Ždinja vas, Željne, Žimarice, Žuniči, Žurge, Žužemberk, Žvirče/
- Postojnska kresija:
Babna Gora, Babna Polica, Babno Polje, Bač, Begunje, Benete, Bezuljak, Blatna Brezovica, Blekova vas, Bločice, Borovnica, Brdce, Budanje, Bukovje, Butajnova, Cajnarje, Cerknica, Cerkova vas, Col, Čekovnik, Čelje, Črni Vrh (nad Idrijo), Črni Vrh (pri Polhovem Gradcu), Dane, Dobračeva, Dobro Polje, Dole, Dolenja Planina, Dolenja vas, Dolenji Logatec, Dolnji Zemon, Erzelj, Famlje, Gaberče, Goče, Godovič, Gorenja Kanomlja, Gorenja Planina, Gorenje Jezero, Gorenji Logatec, Gornje Vreme, Gornji Zemon, Gradiško, Grahovo, Grčarevec, Griže, Harije, Hiteno, Horjul, Hotedršica, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Hudi Vrh, Idrija, Idrijski Log, Idrske Krnice, Iga vas, Ilirska Bistrica, Jablanica (pri Ilirski Bistrici), Janeževo Brdo, Jasen, Javorjev Dol, Javornik, Jelični Vrh, Jeršiče, Jurišče, Kal, Kanji Dol, Kilovče, Knežak, Knežja Njiva, Koritnice, Koseze, Košana, Kovk, Kozarišče, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Križna Gora, Krnice, Landol, Laze, Laže, Ledine, Ledinica, Lipsenj, Lome, Lozice, Lož, Lože, Mala Bukovica, Matenja vas, Medvedje Brdo, Mereče, Metulje, Nadanje selo, Nadlesk, Nanos, Narin, Nova vas, Opale, Orehek, Osredek, Ostrožno Brdo, Otave, Otok, Obločice, Palčje, Parje, Petelinje, Petkovec, Planina (pri Vipavi), Podcerkev, Podkraj, Podlipa, Podraga, Podstenje, Polhov Gradec, Poljane, Postojna, Potoče, Prem, Preserje, Pudob, Radlek, Radohova vas, Rakek, Rakitna, Rakitnik, Rakulik, Ratečevo Brdo, Ravne, Ravnik (pri Blokah), Ravnik (pri Hotedršici), Razdrto, Rovte, Runarsko, Sanabor, Selce, Selo nad Polhovim Gradcem, Selšček, Senadole, Senožeče, Setnik, Slap, Slavina, Smrje, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Srednja Kanomlja, Stara Sušica, Stara vas, Stara Vrhnika, Stari trg, Strane, Strmec, Strmica, Studenec (pri Hrenovicah), Studenec (pri Ložu), Studeno, Suhorje, Sv. Duh, Sv. Vid (nad Cerknico), Šembije, Št. Jošt, Št. Vid, Šmihel, Štrukljeva vas, Šturje, Tominje, Topol, Topolc, Trnje, Trnovo, Trpčane, Ulaka, Unec, Ustje, Velika Bukovica, Velika Ligojna, Velike Bloke, Veliki Vrh, Veliko Polje, Verd, Veliko Brdo, Vipava, Viševek, Višnje, Vodice, Vojsko, Volče, Volčje, Vrbovo, Vremski Britof, Vrh (pri Babni Polici), Vrh - Sv. Trije Kralji, Vrhnika, Vrhnika pri Ložu, Vrhpolje, Vrsnik, Vrzdenec, Zabočevo, Zadlog, Zagon, Zagorje, Zaklanc, Zales, Zalog, Zaplana, Zarečica, Zarečje, Zgornja Kanomlja, Žažar, Žibrše, Žilče, Žiri, Žirovnica, Žirovski Vrh/
System of arrangement:Franciscejski katastrski operat za slovensko ozemlje ni v celoti ohranjen, še najbolj popolno je gradivo za bivšo deželo Kranjsko. To praviloma vsebuje za posamezno katastrsko občino indikacijske skice (povezane v fascikle) originalne mape s kopijami in rektifikacijskimi mapami, tako imenovani protokol in cenilni operat, ki predstavljata spisovni del gradiva.
Comments:Zaradi pogoste uporabe je ARS v letih 2000-2003 digitaliziral karte franciscejskega in reambulančnega katastra, ki jih hrani v svojih depojih (originale ali kopije, če ni ohranjenih originalov), v letih 2006 in 2007 pa je digitaliziral tudi najbolj iskano spisovno gradivo franciscejskega katastra: skico posamezne katastrske občine, opis meje katastrske občine, seznam zemljiških parcel, seznam stavbnih zemljišč, abecedni seznam lastnikov zemljiških parcel v okviru dotične katastrske občine, eventuelni seznam lastnikov skupnih zemljišč, sumarij rabe tal v posamezni katastrski občini in cenilni elaborat.
Vse dodatno narejene karte, pripombe, ugovori, dopolnitve, anketni vprašalniki, finančni preračun, spisovni del reambulančnega katastra in drugo spisovno gradivo, ki se navezuje na gradivo katastrov, ni digitalizirano, stranka pa si ga lahko ogleda v arhivski čitalnici. Na spletu so objavljene le tiste popisne enote, ki so delno ali v celoti digitalizirane.

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:nemška kurenta/gotica (rokopis)
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Usage

End of term of protection:12/31/1869
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23253
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database