SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko, 1823-1869 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 177
Ref. code AP:SI AS 177
Former reference codes:AS 177
Title:Franciscejski kataster za Štajersko
Creation date(s):1823 - 1869
Extent:464 škatel
1174 map
Running meters:347.00
Archival Material Types:spisovno gradivo
kartografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Administration history:Triangulacija in katastrska izmera sta bili na Štajerskem opravljeni v letih 1819 - 1825. Izhodiščna točka koordinatnega sistema za Štajersko je bila na Schöcklu pri Gradcu. Na slovenskem delu Štajerske sta delovali dve okrožni komisiji, in sicer v Celju in v Mariboru.
Glej AS 176.
Archival history:Nekaj časa je bilo gradivo franciscejskega katastrskega operata spravljeno na Finančni direkciji, kjer so njegovo ureditev nekoliko spremenili. Združili so celjsko in mariborsko okrožje, nato pa so katastrske občine na novo oštevilčili. Za slovenski del Štajerske je ohranjenih 2343 katastrskih map ter 464 škatel spisovnega gradiva.
Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za slovenski del Štajerske je AS izročila Republiška geodetska uprava v letih 1948, 1949, 1952, 1956 in 1961. Del gradiva so po drugi svetovni vojni hranili v Narodnem muzeju v Ljubljani, ostalemu fondu pa je bil priključen po izročitvi 19. 4. 1977. 1 mapo gradiva k.o. Lovrenc na Pohorju je 2. 12. 2009 izročil Geografski inštitut ZRC SAZU.

Information on content and structure

Content:Franciscejski katastrski operat za Štajersko vsebuje gradivo za okrog 1100 katastrskih občin in sicer praviloma spisovno gradivo ter originalne katastrske mape, za nekatere občine pa tudi kopije originalnih map in rektifikacijske mape.
- katastrske občine:
Andrenci, Anovec, Anže, Apače, Apače (pri Ptuju), Arclin, Armeško, Arnovo selo, Artiče, Babinci, Babna Gora, Belavšek, Bele Vode, Belovo, Belski Vrh, Berkovci, Bevče, Bezina, Bezovica, Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Biš, Bišečki Vrh, Blaguš, Blanca, Blatno, Blintovec, Bobovo, Bočna, Bodkovci, Bodrež, Bohova, Bojsno, Bojtina, Bolečka vas, Bolehnečice, Boračeva, Boreci, Borovci, Božje, Branoslavci, Braslovče, Bratislavci, Bratonečice, Brda, Brengova, Bresnice, Brestovec, Brezen, Brezina, Brezje, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Dobju (Sevnica), Brezje (pri Mozirju), Brezje (pri Oplotnici), Brezje (pri Senovem), Breznica, Brezni vrh, Brezno, Brezova, Brezovec, Brezovica, Brezovo, Brežice, Brstje, Buče, Bučečovci, Bučkovci, Bukošek, Bukovci, Bukovec (pri Polskavi), Bukovje, Bukovžlak, Bunčani, Celestrina, Celje, Cerkvenjak, Cerovec pri Ivanjkovcih, Cerovec (pri Rogaški Slatini), Ceršak, Ceste, Cezanjevci, Ciglence, Cigonca, Ciringa, Cirknica, Cirkovce, Cirkovci, Cirkulane, Cogetinci, Curnovec, Cven, Cvetkovci, Čača vas, Čagona, Čermožiše, Činžat, Čreškova, Črešnjevci, Črešnjevec (pri Selnici), Črešnjevec (pri Slovenski Bistrici), Čreta, Črmljenšak, Črna (pri Šoštanju), Črnci, Črnec, Črni Vrh, Dečno selo, Dednja vas, Dekmanca, Desenci, Desnjak, Desternik, Dežno, Dežno pri Makolah, Dobležice, Dobovec, Dobrič, Dobrina, Dobrina (pri Žetalah), Dobrna, Dobrova, Dobrova (pri Slovenj Gradcu), Dobrovlje, Dogoše, Doklece, Dol pod Gojko, Dol pri Hrastniku, Dol pri Šmarju, Dolane, Dolena, Dolenja vas, Dolga Gora, Dolič (pri Ptuju), Dolnji Leskovec, Dolsko, Donačka Gora, Dornava, Dragotinci, Dragoviš, Dragučova, Drakovci, Dravci, Dravče, Dravinjski Vrh, Draženci, Dražen Vrh, Drbetinci, Drenovec, Drenovec pri Bukovju, Drensko Rebro, Drevenik, Drobtinci, Drstelja, Družmirje, Drvanja, Dvor, Erjavci, Flekušek, Formin, Frajhajm, Fram, Frankovci, Gaberje, Gabernik, Gačnik, Gajevci, Galušak, Gavce, Gerečja vas, Gladomeš, Globoko, Gočova, Godemarci, Golavabuka, Golobinjek, Gomila, Gomilsko, Gorca,Gorenjski Vrh, Gorica, Gorica pri Raztezu, Goričak, Goričica, Gorišnica, Gorjane, Gornji Dolič, Gornji Grad, Gornji Ivanjci, Gotovlje, Grabe, Grabe (pri Apačah), Grabonoš, Gradišča, Gradiščak, Gradišče, Gradišče (pri Sv. Barbari), Gradiška (pri Mariboru), Grajena, Grajenščak, Grajska vas, Grajska Vrata, Grajski Marof, Graška Gora, Grezovščak, Grlava, Grliče, Grlinci, Grobelce, Grobelno, Grušena, Gruškovec, Gruškovje, Grušova,Hajdina, Hajdoše, Hajnsko, Hardek, Hercegovščak, Hermanci, Hlaponci, Holmec, Homec, Hošnica, Hotinja vas, Hrastje (pri Kozjem), Hrastje (pri Limbušu), Hrastje-Mota, Hrastovec (pri Poljčanah), Hrastovec (pri Ptuju), Hrašenski-Rački Vrh, Hrenca, Hudi Kot, Hudinja, Hudoše, Hum, Hvaletinci, Ihova, Iljaševci, Ilovci, Imeno, Ivanjkovci, Ivanjševci, Jablance, Jablovec, Jamna, Janežovci, Janežovski Vrh, Janški Vrh, Janževa Gora, Janževski Vrh, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jastrebci, Javnik, Javorje (pri Slivnici pri Celju), Javornik, Jedlovnik, Jelenče, Jelovec (pri Makolah), Jelovec, Jereslavec, Ješenca, Ješovec, Jiršovci, Jurišna vas, Jurovci, Jurovski Dol, Jurski Vrh, Juršinci, Kačji Dol, Kajžar, Kališovec, Kalobje, Kalše, Kameno, Kamenščak, Kamnica, Kaniža, Kapele, Kapelski Vrh, Kasaze, Kicar, Kladje, Klanc, Ključarovci pri Ljutomeru, Knezdol, Koble, Kočice, Kog, Kokarje, Kokolajnščak, Konjišče, Konjiška vas, Konjski Vrh, Koprivnik, Koprivnica, Kovačice, Korenjak, Koretno, Koritno, Koroška Vrata, Kostanjek, Košaki, Košnica, Kot, Kovača vas, Kozjak, Kozjak (pri Mislinji), Kozje, Kozji Vrh (pri Breznu), Kozminci, Krajna Brda, Krajnčica, Kraljevci, Krapje, Krčevina (pri Mariboru), Krčevina pri Ptuju, Krčevina pri Vurbergu, Kremberk, Kresnica, Kresnike, Kristan Vrh, Krištanci,Križe, Križevci pri Ljutomeru, Križevec, Krnica, Kukava, Kumen, Kunova, Kunšperk, Kuršinci, Kušernik, Lača vas, Lahomno, Lahomšek, Lahonci, Lajtenšperk, Lancova vas, Laporje, Lastnič, Lastomerci, Laško, Latkova vas, Laze, Laziše, Laznica, Ledina, Ledinek, Legen, Lehen, Lemberg, Lemberg-okolica, Lemberg-trg, Lepa Njiva, Leskovec, Lešje, Lešnica, Letuš, Levanjci, Levec, Libanja, Ličence, Limbuš, Lipa pri Frankolovem, Lipje, Lisce, Litmerk, Ljubija, Ljubnica, Ljubno, Ljubstava, Ljutomer, Lobnica, Loče (pri Dobovi), Loče pri Poljčanah, Ločica, Ločič, Ločki Vrh, Logarovci, Loka, Loka (pri Frankolovem), Loka (pri Ptuju), Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Žusmu, Lokarje, Lokavci, Lokavec, Loke pri Mozirju, Loke pri Planini, Lokovica, Lokve, Lomanoše, Lopaca, Lopršice, Loška Gora, Ložane, Lože, Ložina, Ložnica, Luče, Lokavci, Lušečka vas, Lutverci, Majski Vrh, Mala Varnica, Mala vas, Mala vas pri Ormožu, Male Braslovče, Malečnik, Male Dole, Mali Kamen, Mali Okič, Mali Vrh, Malna, Malo Tinje, Marenberg-notranji trg, Marenberg-zunanji trg, Maribor-mesto,Marija Dobje, Marija Reka, Marijina vas, Markovci, Marno, Medlog, Medribnik, Meje, Mekotnjak, Mele, Meljski Hrib, Mestni Vrh, Metava, Metni Vrh, Mezgovci, Mežica, Mihalovci, Mihalovec, Mihovce, Mihovci pri Veliki Nedelji, Mislinja, Mišji Dol, Močna, Modraže, Moravci, Morje, Mostec, Mostje, Moškanci, Mota, Mozirje, Mrčna sela, Mrzlo Polje, Muretinci, Murski Vrh, Murščak,Nadbišec, Nadole, Nasova, Nebova, Negonja, Negova, Nezbiše, Nimno, Norički Vrh, Noršinci, Nova Cerkev, Nova vas, Nova vas, Novake, Nunska Graba, Obrež, Očeslavci, Ogljenščak, Ojstriška vas, Ojstro, Oklukova Gora, Okoslavci, Okoška vas, Okroglice, Oplotnica, Orehova vas, Orehovci, Orehovski Vrh, Orešje, Orešje (pri Mariboru), Orla vas, Orlica, Ormož, Osek, Osluševa, Ostrožno (Celje), Ostrožno pri Grobelnem, Ošelj, Otiški Vrh, Pacinje, Padeški Vrh, Paka, Paka (pri Vitanju), Pameče, Paneče, Paradiž, Paridol, Partinje, Paška vas, Pavlova vas, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Pečke, Pekel-Maribor, Pekel (pri Poljčanah), Pekre, Pernica, Pernice, Perovec, Pesje, Pesnica, Pesniški Dvor, Pestike, Petrovče, Pijovci, Pilštanj, Piršenberg, Pišece, Pivola, Plač, Planica, Planina pri Sevnici, Planina (pri Slovenski Bistrici), Planinica, Planinska vas, Plat, Platinovec, Plazovje, Ples, Plešivec, Plešivica, Pleterje na Dravskem polju, Pleterje (Videm-Krško), Pletovarje, Plintovec, Plitvica ob Muri, Plitvički Vrh, Ploderšnica, Pobrežje (Maribor), Pobrežje (pri Ptuju), Počehova, Počenik, Podčetrtek, Podgorci, Podgorje (pri Ljutomeru), Podgorje (pri Sevnici), Podgorje (pri Slovenskih Konjicah), Podgorje pri Pišecah, Podgorje (pri Slovenj Gradcu), Podgrad, Podigrac, Podkraj, Podlehnik, Podlože, Podova, Podsreda, Podveža, Podvin (pri Laškem), Podvin (pri Vranskem), Podvinci, Podvinje, Podvolovljek, Podvrh (pri Braslovčah), Podvrh, Pohorje (v Halozah), Pohorje (Hočko Pohorje), Pokoše, Poklek, Polana, Polana (pri Mariboru), Polenci, Polenšak, Police, Polička vas, PoličkiVrh, Poljane, Poljčane, Polzela, Pongerci, Ponikva (pri Grobelnem), Ponikva pri Žalcu, Ponikvica, Precetinci, Prekopa, Preloge pri Konjicah, Preloge pri Šmarju, Prelska, Prepolje, Prerad, Presečno, Presika, Presladol, Pretrež, Prihova, Pristava (pri Ptuju), Pristava (pri Ljutomeru), Pristava, Prožin, Pršetinci, Prvenci, Ptuj, Ptujska Gora, Pusto Polje, Pušenci, Rače, Radana vas, Radehova, Radelca, Radenci, Radež, Radgona, Radizel, Radmirje, Radomerje, Radoslavci, Raduha, Radvenci, Rajhenburg, Rajnkovec, Rakovci, Rakovec, Ranca (pri Mariboru), Ranče, Ratanska vas, Ravne, Raztez, Razvanje, Recenjak, Rečica, Rečica s Podgoro, Rečica-trg, Remšnik, Rep, Repišče, Resnik, Reštanj, Ribnica na Pohorju, Rifengozd, Rifnik, Rigonce, Rihtarovci, Rinčetja Graba, Ritoznoj, Rjavci, Ročica, Rodni Vrh, Rogatec, Roginska Gorca, Rogoza, Rogoznica (pri Ptuju), Rogoznica (v Slovenskih goricah), Rošpoh, Rotman, Rožengrunt, Rožički Vrh, Rožni Vrh, Rožno, Rucmanci, Rudeči (Rdeči) Breg, Runeč, Rupe, Ruperče,Ruše, Ruta, Remšnik, Sakušak, Savci, Savina, Sedlarjevo, Sedlašek, Segovci, Sela pri Dobovi, Sela (pri Ptuju), Selce (pri Sevnici), Selce, Sele (pri Slovenj Gradcu), Selišči, Selnica ob Muri, Selovec, Senčak, Senešci, Senovica, Senovo, Sestrže, Sevnica, Silovec, Sitež, Skoke, Skomarje, Skorba, Skorišnjak, Skorno (pri Šmartnem ob Paki), Skorno pri Šoštanju, Skrblje, Sladka Gora, Sladki Vrh, Slamnjak, Slaptinci, Slatina, Slatina (pri Ptuju), Slatinski Dol, Slavšina, Slemen, Slemen (Fürst), Slivnica pri Celju, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Slivno, Slogonsko, Slomi, Slovenja vas, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Smolinci, Smolnik, Smrečno, Sobetinci, Socka, Sodinci, Sodna vas, Solčava, Sopote, Sovjak, Spodnja Gortina, Spodnja Hudinja, Spodnja Kapla, Spodnja Korena, Spodnja Kostrivnica, Spodnja Ložnica, Spodnja Muta, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnja Rečica, Spodnja Ročica, Spodnja Selnica, Spodnja Senarska, Spodnja Velka, Spodnja Vižinga, Spodnja Voličina, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovje, Spodnje Hlapje, Spodnje Hoče, Spodnje Jablane, Spodnje Radvanje, Spodnje Sečovo, Spodnje Verjane, Spodnji Boč, Spodnji Breg, Spodnji Dolič, Spodnji Duplek, Spodnji Gasteraj, Spodnji Gris, Spodnji Ivanjci, Spodnji Jakobski Dol,Spodnji Leskovec, Spodnji Porčič, Spodnji Razbor, Spodnji Velovlek, Spodnji Žerjavci, Spuhlja, Srebotje, Središče ob Dravi, Srednja Bresternica, Srednje, Srednji Gasteraj, Sremič, Sromlje, Stanetinci, Stanošina, Stanovno, Stanovsko, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stara vas na Bizeljskem, Stara vas (pri Vidmu), Stare Slemene, Stari Grad, Stari trg (Slovenj Gradec), Starošince, Stenica, Stogovci, Stojnci, Stojno selo, Stolovnik, Stoperce, Stopno, Strajna, Stranice, Stranje, Straška Gorca, Straže, Stražgonca, Strjanci, Strmec, Stročja vas, Studence, Studenci, Studenice, Suho, Sušica, Sveča, Svečina, Sv. Ana (pri Makolah), Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Andraž, Sv. Anton, Sv. Barbara, Sv. Benedikt, Sv. Bolfenk, Sv. Bric, Sv.Danijel (pri Dravogradu), Sv. Duh (pri Solčavi), Sv. Ema, Sv. Florjan (pri Gornjem Gradu), Sv. Florjan pri Šoštanju, Sv. Ilj, Sv. Janž (Šentjanž) nad Dravčami, Sv. Jedrt, Sv. Jernej (pri Ločah), Sv. Jernej (nad Muto), Sv. Jernej (pri Zibiki), Sv. Jeronim, Sv. Jošt, Sv. Jungert, Sv. Jurij (Šentjur pri Celju), Sv. Jurij (pri Hrastniku), Sv. Jurij (pri Loki), Sv. Katarina, Sv. Krištof, Sv. Križ (pri Rogaški Slatini), Sv. Križ (pri Srednjah), Sv. Kunigunda, Sv. Lenart, Sv. Lenart (pri Gornjem Gradu), Sv. Lenart (pri Hrastniku), Sv. Lenart (nad Laškim), Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Sv. Lenart na Dravskem polju, Sv. Lovrenc na Pohorju, Sv. Lovrenc (pri Preboldu), Sv. Lovrenc (pri Štorah), Sv. Magdalena, Sv. Magdalena (pri Preboldu), Sv. Magdalena (Maribor), Sv. Marjeta na Dravskem polju, Sv. Marko, Sv. Martin (pri Slovenj Gradcu), Sv. Matevž, Sv. Miklavž pri Celju, Sv. Miklavž pri Gornjem Gradu, Sv. Miklavž na Dravskem Polju, Sv. Miklavž pri Taboru, Sv. Miklavž pri Ormožu, Sv. Mohor,Sv. Neža, Sv. Ožbolt, Sv. Pankrac (Pongrac), Sv. Pavel pri Preboldu, Sv. Peter (pri Jurkloštru), Sv. Peter (pri Loki), Sv. Peter (Šempeter) v Savinjski dolini, Sv. Primož pri Ljubnem), Sv. Primož (nad Muto), Sv. Primož (pri Celju), Sv. Primož na Pohorju, Sv. Radegunda, Sv. Rozalija, Sv. Rupert, Sv. Štefan, Sv. Tomaž, Sv. Tomaž (Šmarje pri Jelšah), Sv. Tomaž nad Vojnikom, Sv. Trije Kralji (v Slovenskih goricah), Sv. Trije Kralji (pri Radljah), Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Urban, Sv. Urh, Sv. Uršula, Sv. Vid (pri Sevnici), Sv. Vid (pri Pristavi), Sv. Vid (pri Vuzenici), Sv. Vid (pri Šoštanju), Svetina, Svetinci, Šalek, Šalovci, Šardinje, Ščavnica, Šedem, Št. Ilj (Šentilj) pod Turjakom, Št. Ilj (Šentilj) v Slovenskih goricah, Št. Janž (pri Gornjem Gradu), Št. Janž (na Vinski Gori), Št. Janž (Šentjanž) pri Dravogradu, Št. Janž (pri Radljah), Št. Janž (pri Podčetrtku), Št. Janž (pri Žusmu), Št. Lenart I., II., Št. Vid (nad Valdekom), Šentovec, Šetarova, Šikole, Širje, Škalce,Škale, Škofja vas, Šmarje (pri Sevnici), Šmarje pri Jelšah, Šmartno na Pohorju, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Paki, Šmartno v Rožni dolini, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmihel, Šmiklavž (pri Slovenj Gradcu), Šmiklavž pri Škofji vasi, Šober, Šomat, Šoštanj, Špičnik, Šratovci, Štatenberg, Štrihovec, Šturmovci, Teharje, Tekačevo, Tepanje, Ter, Terbegovci, Tešova, Tibolci, Tinjska Gora, Tinjsko, Tirosek,Tlake, Tolsti Vrh (pri Slovenskih Konjicah), Topole, Topolšica, Trate, Tratna, Trbonje, Trbovlje, Trčova, Trdobojci, Trebče, Tremerje, Trgovišče, Trlično, Trnava, Trnje, Trnovci, Trnovec (pri Ptuju), Trnovec (pri Sevnici), Trnovlje, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Trobni Dol, Trotkova, Trška Gorca, Tržišče, Turški Vrh, Vajgen, Varda, Vareja, Vas, Velenje, Veličane, Velika Nedelja, Velika Pirešnica, Velika Varnica, Velike Rodne, Veliki Boč, Veliki Brebrovnik, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Lipoglav, Veliki Obrež, Veliki Okič, Veliki Vrh (pri Ptuju), Veliki Vrh (pri Šoštanju), Velo (Belovo), Veluna, Verače, Verpete, Veržej, Vetrnik, Vezovje, Vičanci, Videm, Vilkom, Vinička vas, Vinski Vrh, Vintarovci, Virštanj, Visole, Višnja vas, Vitan, Vitanje, Vitna vas, Vitomarci, Vodole, Vodranci, Vodriž, Vodruž, Voduce, Vojnik-okolica, Vojnik-trg, Volčje, Vonarje, Vosek, Vransko, Vrata, Vratja vas, Vratji Vrh, Vrenska Gorca, Vrh (Šmarje pri Jelšah), Vrhe (pri Slovenj Gradcu), Vrhje (pri Dobovi), Vrhloga, Vrhole pri Slovenski Bistrici, Vrhole pri Laporju, Vrhov Dol, Vršnik, Vrtiče, Vučja vas, Vuhred, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Vumpah, Vurmat, Vuzenica, Vuzmetinci, Weissenstein, Zabovci, Zabukovica, Zabukovje, Zagaj (ob Sotli), Zagaj (pri Grobelnem), Zagorci, Zagorje, Zagrad (Celje-mesto), Zakl, Zakot, Zalog, Zaloška Gorica, Založe, Zamarkova, Zamušani, Zaplanina, Zavodnje, Zavrč, Zavrh nad Dobrno, Zavrh (pri Voličini), Završe, Završka vas, Zbelovska Gora, Zbigovci, Zdole, Zenkovci, Zgornja Bistrica, Zgornja Gortina, Zgornja Kapla, Zgornja Korena, Zgornja Ložnica, Zgornja Muta, Zgornja Pohanca, Zgornja Polskava, Zgornja Pristava, Zgornja Ročica, Zgornja Selnica, Zgornja Senarska, Zgornja Sv. Kungota, Zgornja Ščavnica, Zgornja Velka, Zgornja Vižinga, Zgornja Voličina, Zgornje Dobrenje, Zgornje Grušovje, Zgornje Hlapje, Zgornje Hoče, Zgornje Jablane, Zgornje Laže, Zgornje Pobrežje, Zgornje Prebukovje, Zgornje Radvanje, Zgornje Selce, Zgornje Verjane, Zgornje Zreče, Zgornji Boč, Zgornji Breg, Zgornji Duplek, Zgornji Gabrnik, Zgornji Gasteraj, Zgornji Jakobski Dol, Zgornji Leskovec, Zgornji Motnik, Zgornji Obrež, Zgornji Porčič, Zgornji Razbor, Zgornji Velovlek, Zgornji Žerjavci, Zimica, Zlatoličje, Zlogona Gora, Zrkovci, Žabljek, Žalec, Železno, Žepovci, Žetale, Žiberci, Žice, Žiče, Žigrski Vrh, Žikarce, Žitence, Župečja vas, Župelevec, Župetinci, Žurkov Dol/
System of arrangement:Pri urejanju spisovnega gradiva po izvedeni digitalizaciji je bilo le-to ločeno na tri serije, oblikovane po kresijah. Prvo serijo predstavlja gradivo mariborske kresije (191 škatel gradiva), drugo celjske kresije (272 škatel gradiva), tretjo pa tvori le ena škatla z gradivom dveh katastrskih občin graške kresije (Ober Schwarza in Spodnji Gris).
Comments:Glej opombe pri fondu SI AS 176.

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:nemška kurenta/gotica (rokopis)
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Usage

End of term of protection:12/31/1869
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23254
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database