SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško, 1823-1869 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 178
Signatura PE AP:SI AS 178
Prejšnje signature PE:AS 178
Naslov PE:Franciscejski kataster za Koroško
Čas nastanka PE:1823 - 1869
Količina PE:44 škatel
49 map
Obseg (tekoči metri):18,30
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Kartografsko gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Triangulacija in katastrska izmera sta bili opravljeni na Koroškem v letih 1825 - 1828. Za del ozemlja dežele Koroške, ki danes spada v Republiko Slovenijo, je bilo za izdelavo katastrskega operata pristojno celovško okrožje. Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za tisti del Koroške, ki se danes nahaja v Sloveniji, je AS izročila Republiška geodetska uprava v letih 1948, 1949, 1952, 1956 in 1961.
Glej AS 176.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:Za slovenski del Koroške je ohranjeno gradivo za 56 katastrskih občin. Sestavlja ga spisovno gradivo in katastrske mape (med njimi so tudi rektifikacijske mape oziroma kopije).
- katastrske občine:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breški Vrh, Breznica pri Prevaljah, Črneče, Črneška Gora, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrova pri Dravogradu, Dolgo Brdo, Dravograd, Farna vas, Goriški Vrh, Grablje, Guštanj (Ravne na Koroškem), Grad pri Dravogradu, Jamnica, Javorje pri Prevaljah, Jazbina, Koprivna na Peci, Kotlje, Kozji Vrh pri Dravogradu, Leše, Libeliče, Libeliška Gora, Lom, Ludranski Vrh, Meža-onkraj, Meža-tokraj, Navrški Vrh, Ojstrica, Plat, Podgora, Podkraj pri Prevaljah, Podpeca, Poljana pri Prevaljah, Prevalje, Prežki Vrh (Prežihov Vrh), Podgora, Selovec na Koroškem, Spodnje Jezersko, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Sv. Danijel pri Prevaljah, Sv. Duh, Sv. Jurij pri Mežici, Šetarova, Tolsti Vrh pri Guštanju, Topla, Uršlja Gora, Velka pri Dravogradu, Vič pri Slovenj Gradcu, Zagrad, Zeleni Breg, Zgornje Jezersko/
Opombe:Po preložitvi gradiva v škatle je bilo gradivo k.o. Spodnje in Zgornje Jezersko, katerih gradivo se je hranilo v fondu Franciscejskega katastra za Kranjsko med k.o. ljubljanske kresije, priključeno gradivu Franciscejskega katastra za Koroško.

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pisava:nemška kurziva (gotica)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1869
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23255
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS