SI AS 178 Franciscejski kataster za Koroško, 1823-1869 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 178
Ref. code AP:SI AS 178
Former reference codes:AS 178
Title:Franciscejski kataster za Koroško
Creation date(s):1823 - 1869
Extent:44 škatel
49 map
Running meters:18.30
Archival Material Types:spisovno gradivo
kartografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Triangulacija in katastrska izmera sta bili opravljeni na Koroškem v letih 1825 - 1828. Za del ozemlja dežele Koroške, ki danes spada v Republiko Slovenijo, je bilo za izdelavo katastrskega operata pristojno celovško okrožje. Arhivsko gradivo franciscejskega katastrskega operata za tisti del Koroške, ki se danes nahaja v Sloveniji, je AS izročila Republiška geodetska uprava v letih 1948, 1949, 1952, 1956 in 1961.
Glej AS 176.

Information on content and structure

Content:Za slovenski del Koroške je ohranjeno gradivo za 56 katastrskih občin. Sestavlja ga spisovno gradivo in katastrske mape (med njimi so tudi rektifikacijske mape oziroma kopije).
- katastrske občine:
Belšak, Bistra, Brdinje, Breški Vrh, Breznica pri Prevaljah, Črneče, Črneška Gora, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrova pri Dravogradu, Dolgo Brdo, Dravograd, Farna vas, Goriški Vrh, Grablje, Guštanj (Ravne na Koroškem), Grad pri Dravogradu, Jamnica, Javorje pri Prevaljah, Jazbina, Koprivna na Peci, Kotlje, Kozji Vrh pri Dravogradu, Leše, Libeliče, Libeliška Gora, Lom, Ludranski Vrh, Meža-onkraj, Meža-tokraj, Navrški Vrh, Ojstrica, Plat, Podgora, Podkraj pri Prevaljah, Podpeca, Poljana pri Prevaljah, Prevalje, Prežki Vrh (Prežihov Vrh), Podgora, Selovec na Koroškem, Spodnje Jezersko, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Sv. Danijel pri Prevaljah, Sv. Duh, Sv. Jurij pri Mežici, Šetarova, Tolsti Vrh pri Guštanju, Topla, Uršlja Gora, Velka pri Dravogradu, Vič pri Slovenj Gradcu, Zagrad, Zeleni Breg, Zgornje Jezersko/
Comments:Po preložitvi gradiva v škatle je bilo gradivo k.o. Spodnje in Zgornje Jezersko, katerih gradivo se je hranilo v fondu Franciscejskega katastra za Kranjsko med k.o. ljubljanske kresije, priključeno gradivu Franciscejskega katastra za Koroško.

Conditions of access and use

Language:nemški
Pisava:nemška kurenta/gotica (rokopis)
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
 

Usage

End of term of protection:12/31/1869
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23255
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database