SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko, 1867-1882 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 181
Signatura PE AP:SI AS 181
Prejšnje signature PE:AS 181
Naslov PE:Reambulančni kataster za Kranjsko
Čas nastanka PE:1867 - 1882
Količina PE:1683 fasciklov
1320 map
Obseg (tekoči metri):72,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:V Avstro-Ogrski se je kljub uvedbi stabilnega katastrskega operata še vedno uporabljalo vsaj pet različnih izračunavanj davkov, to pa je prinašalo neenakomernost razdelitve davčnih bremen ne samo v državi, pač pa tudi v posameznih deželah. Zaradi različnih sprememb na področjih ureditve države, prometa, pravnih odnosov do zemlje (prehod iz absolutistične v ustavno ureditev države, izgradnja glavnih železniških povezav, zemljiška odveza), je bilo nujno, da se tudi na področju plačevanja davkov vpeljejo izboljšave, saj katastrski operat ponekod praktično ni bil več uporaben. Zakon o reambulanci zemljiškega katastra nosi datum 24. 5. 1869 in odreja novo izmero zemljišč.
Pri novi izmeri zemljišč so geometri upoštevali nova dognanja na področju svoje stroke (namesto geometrijske mreže zdaj triangulacijska mreža), pri delu pa so si pomagali s celotnim franciscejskim katastrskim operatom, ki jim je služil kot osnova, iz katere so izhajali. Komisije za meritve so bile sestavljene iz inšpektorjev, geometrov in pomožnih uradnikov, k sodelovanju pa so pritegnili predstojnika občine, izvoljenega predstavnika občine in lastnika zemljišča. Po izmeri so izdelali nove indikacijske skice in nove cenilne operate, kadar so se novi podatki toliko razlikovali od starih, da stari niso bili več uporabni, tudi če so jih popravili. To danes označujemo kot reambulančni kataster.
Novi katastrski operat obsega: uvrstitev po razredih, parcelni protokol, seznam izbrisanih parcel, abecedni seznam zemljiških in hišnih posestnikov, seznam hiš, izkaz zemljiške posesti, protokol preračunavanj, cenitvene tabele, cenitveni register in protokol sprememb.
#Operat je bil prevzet v AS leta 1947 in 1948.
1 mapo k.o. Vrhnika je 2. 12. 2009 izročil Geografski inštitut ZRC SAZU.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:Reambulančni kataster za Kranjsko praviloma vsebuje indikacijske skice (iz leta 1868!), mape in spisovno gradivo za posamezne katastrske občine, navedene v seznamu pri fondu Franciscejski kataster za Kranjsko (AS 176).

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1882
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23258
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS