SI AS 181 Reambulančni kataster za Kranjsko, 1867-1882 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 181
Ref. code AP:SI AS 181
Former reference codes:AS 181
Title:Reambulančni kataster za Kranjsko
Creation date(s):1867 - 1882
Extent:1683 fasciklov
1320 map
Running meters:72.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:V Avstro-Ogrski se je kljub uvedbi stabilnega katastrskega operata še vedno uporabljalo vsaj pet različnih izračunavanj davkov, to pa je prinašalo neenakomernost razdelitve davčnih bremen ne samo v državi, pač pa tudi v posameznih deželah. Zaradi različnih sprememb na področjih ureditve države, prometa, pravnih odnosov do zemlje (prehod iz absolutistične v ustavno ureditev države, izgradnja glavnih železniških povezav, zemljiška odveza), je bilo nujno, da se tudi na področju plačevanja davkov vpeljejo izboljšave, saj katastrski operat ponekod praktično ni bil več uporaben. Zakon o reambulanci zemljiškega katastra nosi datum 24. 5. 1869 in odreja novo izmero zemljišč.
Pri novi izmeri zemljišč so geometri upoštevali nova dognanja na področju svoje stroke (namesto geometrijske mreže zdaj triangulacijska mreža), pri delu pa so si pomagali s celotnim franciscejskim katastrskim operatom, ki jim je služil kot osnova, iz katere so izhajali. Komisije za meritve so bile sestavljene iz inšpektorjev, geometrov in pomožnih uradnikov, k sodelovanju pa so pritegnili predstojnika občine, izvoljenega predstavnika občine in lastnika zemljišča. Po izmeri so izdelali nove indikacijske skice in nove cenilne operate, kadar so se novi podatki toliko razlikovali od starih, da stari niso bili več uporabni, tudi če so jih popravili. To danes označujemo kot reambulančni kataster.
Novi katastrski operat obsega: uvrstitev po razredih, parcelni protokol, seznam izbrisanih parcel, abecedni seznam zemljiških in hišnih posestnikov, seznam hiš, izkaz zemljiške posesti, protokol preračunavanj, cenitvene tabele, cenitveni register in protokol sprememb.
#Operat je bil prevzet v AS leta 1947 in 1948.
1 mapo k.o. Vrhnika je 2. 12. 2009 izročil Geografski inštitut ZRC SAZU.

Information on content and structure

Content:Reambulančni kataster za Kranjsko praviloma vsebuje indikacijske skice (iz leta 1868!), mape in spisovno gradivo za posamezne katastrske občine, navedene v seznamu pri fondu Franciscejski kataster za Kranjsko (AS 176).

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar P., Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Usage

End of term of protection:12/31/1882
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23258
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database