SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško, 1869 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 182
Ref. code AP:SI AS 182
Former reference codes:AS 182
Title:Reambulančni kataster za Koroško
Creation date(s):1869
Extent:52 fasciklov
Running meters:4.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Glej AS 181.
Reambulančni kataster je bil prevzet v AS med gradivom fonda Reambulančni kataster za Kranjsko. Izročila ga je Geodetska uprava SRS leta 1961 in 1962.

Information on content and structure

Content:Fond vsebuje v glavnem le spisovno gradivo za katastrske občine po seznamu, navedenem pri Franciscejskem katastru za Koroško (AS 178). Map je ohranjenih le nekaj in so priključene k mapam Francisejskega katastra za Koroško.

Conditions of access and use

Language:nemški
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Usage

End of term of protection:12/31/1869
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23259
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database