SI AS 182 Reambulančni kataster za Koroško, 1869 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 182
Signatura PE AP:SI AS 182
Prejšnje signature PE:AS 182
Naslov PE:Reambulančni kataster za Koroško
Čas nastanka PE:1869
Količina PE:52 fasciklov
Obseg (tekoči metri):4,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Glej AS 181.
Reambulančni kataster je bil prevzet v AS med gradivom fonda Reambulančni kataster za Kranjsko. Izročila ga je Geodetska uprava SRS leta 1961 in 1962.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:Fond vsebuje v glavnem le spisovno gradivo za katastrske občine po seznamu, navedenem pri Franciscejskem katastru za Koroško (AS 178). Map je ohranjenih le nekaj in so priključene k mapam Francisejskega katastra za Koroško.

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1869
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23259
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS