SI AS 183 Reambulančni kataster za Prekmurje, 1909 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 183
Ref. code AP:SI AS 183
Former reference codes:AS 183
Title:Reambulančni kataster za Prekmurje
Creation date(s):1909
Extent:159 fasciklov
Running meters:11.50
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Glej AS 181.
Gradivo reambulančnega katastra za Prekmurje je AS izročil Katastrski urad Murska Sobota 22. 6. 1961 skupaj z gradivom Franciscejskega katastra za Prekmurje.

Information on content and structure

Content:Gradivo Reambulančnega katastra za Prekmurje obsega le spisovno gradivo (brez map) za katastrske občine, navedene v seznamu pri fondu Kataster za Prekmurje (AS 180).

Conditions of access and use

Language:madžarski
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis 36, Ljubljana 1982, št. 4, str. 321
- Triglav J., Na kratko o zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem, Življenje in tehnika, letnik 46, april 1995
 

Usage

End of term of protection:12/31/1909
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23260
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database