SI AS 247 Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za industrijo, 1947-1953 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 247
Ref. code AP:SI AS 247
Former reference codes:AS 247
Title:Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za industrijo
Creation date(s):1947 - 1953
Extent:73 škatel
1 fascikel
Running meters:10.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za predelovalno industrijo (1950-1951)
Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za industrijo (1951-1953)
Administration history:Po ukinitvi Ministrstva za industrijo LRS je bil 28. 4. 1950 ustanovljen Svet za predelovalno industrijo LRS (Ur.l. LRS, št. 15/50), ki je postal organ Vlade LRS za splošno vodstvo in za koordinacijo dela za tekstilno, usnjarsko, kovinsko predelovalno in elektroindustrijo, kemično in lesno industrijo. Ta je bil ukinjen 8. 10. 1951 (Ur.l. LRS, št. 33/51), ko se je ustanovil Svet za industrijo LRS, ki je dobil tudi pristojnosti Sveta za energetiko in ekstraktivno industrijo LRS.
Organiziran je bil v štirih sektorjih: a) sekretariat, ki je skrbel za kadrovske zadeve, pravno službo, računovodstvo, ekonomat; b) planski sektor, ki se je ukvarjal s proporci proizvodnje, finančnimi plani, kapitalno izgradnjo in evidencami; c) tehnični oddelek, ki se je ukvarjal z napredkom proizvodnje in skrbel za povezave z zavodi, inšpekcijami, strokovnimi sveti, podjetji; č) sektor za uvoz in izvoz, ki je bil pristojen za devizne bilance, izdajanje uvozno-izvoznih dovoljenj in dovoljenj za potovanja v inozemstvo.
Pri Svetu za predelovalno industrijo LRS so bile naslednje direkcije in uprave: Glavna direkcija kovinske predelovalne industrije in elektroidustrije (AS 257), Glavna direkcija kemične industrije (AS 256), Glavna direkcija lesne industrije (AS 258), Glavna direkcija tekstilne industrije (AS 260), Glavna direkcija usnjarske industrije (AS 261), Glavna direkcija prehrambne industrije (AS 259) in Glavna uprava za lokalno industrijo in obrt (AS 275).
Pri Svetu za industrijo LRS pa so bile poleg zgoraj navedenih še: Glavna direkcija elektrogospodarstva, Glavna direkcija premoga (AS 262), Glavna direkcija metalurgije (AS 273), Glavna direkcija za strojegradnjo (AS 272) in Glavna uprava za lokalno industrijo.
Z Odlokom o reorganizaciji Vlade LRS (Ur.l. LRS, 15/51), je postal SVI LRS plansko kontrolni in koordinacijski organ; koordiniral je delo glavnih direkcij in uprav, ki so bile v njegovem sestavu, odločal na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe direktorjev, izdajal splošne predpise.
V pristojnosti SVI LRS so bili: Zavod za konstrukcije, Hidroelektroprojekt, Inšpekcija za parne kotle, Inšpekcija za energetiko, Inšpekcija za stroje, Rudarska inšpekcija, Odpad, podjetje za promet z odpadki, Uprava za geološka raziskovanja, Slovenija - Eksport, Podjetje za uvoz in izvoz in Industrijski servis s podružnicami.
Set Vlade LRS so ukinili 12. 4. 1953 (Ur.l. LRS, št. 3/53). Njegovo delo sta prevzela Državni sekretariat za gospodarstvo LRS (AS 1125) in Republiški zavod za gospodarsko planiranje LRS (AS 1136).
Archival history:Gradivo je bilo prevzeto trikrat: oktobra 1952 od Likvidacijske komisije SVI LRS, februarja od Uprave za vodno godarstvo in decembra 1971 od Republiškega sekretariata za gospodarstvo. Ohranjeni so predspisi, predvsem iz Ministrstva za industrijo in rudarstvo in Ministrstva za industrijo, ki so jih potrebovali pri poslovanju. Ohranili smo tudi fakture za izvoz lesa v tujino.
Delovodniki in pripadajoči indeksi so pri iskanju spisov neuporabni. Podatke iščemo s pomočjo kazal k arhivskemu inventarju (krajevni, stvarni, pravnih oseb in fizičnih oseb).

Information on content and structure

Content:delovna sila 1950/ družbeni plan 1950-1953/ investicije 1950-1953/ izseljenci/ uvoz/ izvoz/ nacionalizacija 1951/ seznam podjetij/ raziskovalna dela/ nemške reparacije 1950-1951/ šolstvo/ zaplembe 1948-1952/ obrt/ cene/ akumulacija/ carinski predpisi/ delavci v JA/ gradbeni plan/ preskrba z materialom/ zapisniki sej/ Slovenijales: fakture o prodaji lesa/ zunanje trgovinski sporazumi 1947-1951/ poročila o petletki 1947-1950/ delovodniki/ indeksi/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo v škatlah šk.1 (p.e.7), 11 (p.e. 50), 29 (p.e.186),42, 43 (p.e.353, 363), 49 (p.e. 437), 50 (p.e 439), 52 ( p.e. 451) in 57 (p.e 498, 499,504) vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski inventar 1993 (Olga Pivk), dopolnjen 2015 (Tanja Žohar)
 

Descriptors

Entries:  Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za predelovalno industrijo (1950-1951) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Svet Vlade Ljudske republike Slovenije za industrijo (1951-1953) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2028
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23439
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database