SI AS 366 Socialistična stranka Slovenije, 1990-1993 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 366
Signatura PE AP:SI AS 366
Prejšnje signature PE:AS 366
Naslov PE:Socialistična stranka Slovenije
Čas nastanka PE:1990 - 1993
Količina PE:14 škatel
Število škatel:14
Obseg (tekoči metri):1,50
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Socialistična stranka Slovenije (1990-1994)
Čas obstoja ustvarjalca:1990 - 1994
Historiat ustvarjalca:Socialistična stranka Slovenije (SSS) je bila ustanovljena leta 1990 kot nekakšna naslednica Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki se je januarja 1990 sklenila preobraziti v samostojno politično organizacijo socialistov. Ustanovni kongres je bil 9. junija 1990 v Ljubljani. Stranka je obstajala do marca 1994, ko se je skupaj z Liberalno demokratsko stranko Slovenije (LDS), Demokratsko stranko Slovenije (DSS) in Zelenimi - Ekološko socialno stranko združila v Liberalno demokracijo Slovenije (LDS).
Historiat PE:Gradivo je 2. 2. 1999 Arhivu podarila Liberalno demokratska stranka Slovenije.
Signaturo AS 366 je prvotno imel fond Ekonomska srednja šola v Ljubljani, ki je bil priključen fondu AS 365 Državna trgovska akademija.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:priprave pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije na ustanovitev Socialistične stranke Slovenije 1990/ gradivo odbora za pripravo kongresa in statuta SSS 1990/ 1. kongres SSS 9. 6. 1990 - poslovnik in zapisnik kongresa, statut stranke, volitve organov stranke in razna gradiva kongresa/ seje predsedstva republiškega odbora SSS 1990-1993/ seje republiškega odbora SSS 1990-1992/ informacije predsedstva republiškega odbora SSS 1991-1992/ tiskovne konference SSS 1991-1992/ razni posveti, razgovore, okrogle mize, ki jih je organizirala SSS 1991-1992/ članstvo stranke (seznami članov, pristopne izjave itd.)/ klub poslancev SSS v Skupščini Republike Slovenije (poslovnik, seje, korespondenca, gradiva) 1990-1993/ programi dela SSS 1992/ mednarodna dejavnost SSS 1990-1992/ volitve v državni zbor (volilni program SSS, predstavitve kandidatov ipd.) 1992/ prejeti in poslani spisi republiškega odbora in predsedstva republiškega odbora SSS 1990-1993/ kadrovske zadeve SSS in vprašanje zaposlitve bivše RK SZDLS/ gradivo podjetja Tries, ki ga je ustanovila Socialistična zveza Slovenije 1990-1991/ delovodniki predsedstva in republiškega odbora SSS 1990-1992/ gradivo občinskih in območnih organizacij SSS 1990-1993/ gradivo o možnostih združitve SSS z drugimi strankami 1992-1993
Sistem ureditve PE:Gradivo je bilo odbrano, urejeno in popisano po navodilih Arhiva Republike Slovenije oziroma s pomočjo arhivskih delavcev, saj gradivo ni bilo odloženo po kakšnem določenem sistemu, ampak je bilo neurejeno.

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:prevzemni seznam 1999
 

Deskriptorji

Vnosi:  Socalistična stranka Slovenije (1990-1994) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2068
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23769
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS