SI AS 366 Socialistična stranka Slovenije, 1990-1993 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 366
Ref. code AP:SI AS 366
Former reference codes:AS 366
Title:Socialistična stranka Slovenije
Creation date(s):1990 - 1993
Extent:14 škatel
Number:14
Running meters:1.50
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Socialistična stranka Slovenije (1990-1994)
Čas obstoja ustvarjalca:1990 - 1994
Administration history:Socialistična stranka Slovenije (SSS) je bila ustanovljena leta 1990 kot nekakšna naslednica Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki se je januarja 1990 sklenila preobraziti v samostojno politično organizacijo socialistov. Ustanovni kongres je bil 9. junija 1990 v Ljubljani. Stranka je obstajala do marca 1994, ko se je skupaj z Liberalno demokratsko stranko Slovenije (LDS), Demokratsko stranko Slovenije (DSS) in Zelenimi - Ekološko socialno stranko združila v Liberalno demokracijo Slovenije (LDS).
Archival history:Gradivo je 2. 2. 1999 Arhivu podarila Liberalno demokratska stranka Slovenije.
Signaturo AS 366 je prvotno imel fond Ekonomska srednja šola v Ljubljani, ki je bil priključen fondu AS 365 Državna trgovska akademija.

Information on content and structure

Content:priprave pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije na ustanovitev Socialistične stranke Slovenije 1990/ gradivo odbora za pripravo kongresa in statuta SSS 1990/ 1. kongres SSS 9. 6. 1990 - poslovnik in zapisnik kongresa, statut stranke, volitve organov stranke in razna gradiva kongresa/ seje predsedstva republiškega odbora SSS 1990-1993/ seje republiškega odbora SSS 1990-1992/ informacije predsedstva republiškega odbora SSS 1991-1992/ tiskovne konference SSS 1991-1992/ razni posveti, razgovore, okrogle mize, ki jih je organizirala SSS 1991-1992/ članstvo stranke (seznami članov, pristopne izjave itd.)/ klub poslancev SSS v Skupščini Republike Slovenije (poslovnik, seje, korespondenca, gradiva) 1990-1993/ programi dela SSS 1992/ mednarodna dejavnost SSS 1990-1992/ volitve v državni zbor (volilni program SSS, predstavitve kandidatov ipd.) 1992/ prejeti in poslani spisi republiškega odbora in predsedstva republiškega odbora SSS 1990-1993/ kadrovske zadeve SSS in vprašanje zaposlitve bivše RK SZDLS/ gradivo podjetja Tries, ki ga je ustanovila Socialistična zveza Slovenije 1990-1991/ delovodniki predsedstva in republiškega odbora SSS 1990-1992/ gradivo občinskih in območnih organizacij SSS 1990-1993/ gradivo o možnostih združitve SSS z drugimi strankami 1992-1993
System of arrangement:Gradivo je bilo odbrano, urejeno in popisano po navodilih Arhiva Republike Slovenije oziroma s pomočjo arhivskih delavcev, saj gradivo ni bilo odloženo po kakšnem določenem sistemu, ampak je bilo neurejeno.

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:prevzemni seznam 1999
 

Descriptors

Entries:  Socalistična stranka Slovenije (1990-1994) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2068
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23769
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database