SI AS 376 Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani, 1938-1945 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 376
Signatura PE AP:SI AS 376
Prejšnje signature PE:AS 376
Naslov PE:Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani
Čas nastanka PE:1938 - 1945
Količina PE:1 knjiga
Obseg (tekoči metri):0,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani (1882-1946)
Historiat ustvarjalca:Družba Vincencija Pavelskega (v Ljubljani ustanovljena leta 1876) je ustanovila leta 1882 v Ljubljani deško sirotišnico Marijanišče - Collegium Marianum. V njej je organizirala tudi štirirazredno ljudsko šolo. Leta 1886 je šola dobila pravico javnosti. Ob koncu 2. svetovne vojne, leta 1945 je bila podržavljena in preimenovana v Državno deško osnovno šolo Poljane.
Historiat PE:Gradivo je AS izročila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani leta 1979.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:nadzorniška poročila 1938-1945/

Elementi povezav

Drugi imetniki delov PE:Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Objave arhivskega gradiva:- Šenk T., Naše učilnice je zapolnila živa resničnost, Šolska kronika XXVII, Ljubljana 1994, str. 74
- Marijanišče, ljubljansko deško sirotišče, Ljubljana 1898
- Bratož I., Pestra zgodovina ustanove z dvakratno preteklostjo, Delo, 39, št. 80, 8. 4. 1997, str. 8
- DIC 1882 - 1997, zbornik ob 115-letnici Marijanišča in 50-letnici Dijaškega doma Ivana Cankarja, Ljubljana 1997
 

Deskriptorji

Vnosi:  Zasebna deška ljudska šola Marijanišče v Ljubljani (1882-1946) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1945
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=23790
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS