SI AS 706 Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije, 1974-1986 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 706
Signatura PE AP:SI AS 706
Prejšnje signature PE:AS 706
Naslov PE:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije
Čas nastanka PE:1974 - 1986
Količina PE:2 škatli
Obseg (tekoči metri):0,20
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije (1975-1986)
Historiat ustvarjalca:Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije je bilo ustanovljeno 1975 kot strokovno društvo farmakoinformatorjev, angažiranih v sistemu farmacevtsko medicinskega informiranja in marketinga medicinskih dobrin, z namenom razvijati in izpopolnjevati medicinsko-informativno stroko. Pospeševalo je strokovno izpopolnjevanje članov, skrbelo za kulturen, etičen in human način delovanja članov, zastopalo njihove interese, svetovalo pri usmerjanju kadrov na odgovarjajočih visokoh šolah, razreševalo strokovne dileme članov idr. Izdajalo je strokovno glasilo Farmakoinformator. Leta 1981 je društvo štelo 44 članov .
Historiat PE:Gradivo je v imenu ustvarjalca 11. 9. 1995 arhivu izročil Dušan Valenčič iz Ljubljane.
Signaturo AS 706 je prvotno imel fond Župnija Vurbek, Vumpah, ki je bil izročen Nadškofijskemu arhivu Ljubljana.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:statut 1975/ gradivo o ustanovitvi društva/ zapisniki sej in občnih zborov/ poročila o delu/ dopisi/ korespondenca/ seznami članov/ izobraževanje/ Bilten Društva FMIS 1976/ Farmakoinformator 1977-1981/

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski jezik
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1995 (Danijela Juričić Čargo)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije (1975-1986) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1986
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24573
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS