SI AS 710 Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora Socialistične republike Slovenije, 1970-1999 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 710
Ref. code AP:SI AS 710
Title:Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora Socialistične republike Slovenije
Creation date(s):1970 - 1999
Extent:1900 škatel
Running meters:211.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Republiški sekretariat za urbanizem Socialistične Republike Slovenije (1965-1974)
Uprava za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije (1972-1974)
Republiški komite za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije (1974-1980)
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora Socialistične republike Slovenije (1980-1990)
Čas obstoja ustvarjalca:1965 - 1990
Administration history:Z Zakonom o organizaciji republiške uprave SRS z dne 9. 6. 1972 (Ur.l. SRS, št. 23/72) je bila ustanovljena pri Republiškem sekretariatu za urbanizem (AS 287) Uprava za varstvo okolja.
Naloge: spremljanje izvajanja ukrepov in proučevanje vprašanj varovanja naravnega okolja, njegovega ovrednotenja in oživljanja ter zagotavljanja pogojev za preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki so nastajale v proizvodnji, porabi in prometu, spremljanje izvajanja ukrepov in proučevanje vprašanj zavarovanja posameznih pokrajinskih območij, značilnosti slovenske zemlje, njenega rastlinskega in živalskega sveta, morja in morske obale, rek, potokov, jezer in njihovih obrežij, vodnih virov in talne vode ter zraka.
Z Zakonom o republiških upravnih organih z dne 25. 12. 1974 (Ur.l. SRS, št. 39/74) je bila Uprava za varstvo okolja skupaj z Republiškim sekretariatom za urbanizem ukinjena, ustanovljen pa je bil RK za varstvo okolja, ki je pričel z delom 1. 2. 1975.
Naloge: usmerjanje in usklajevanje samoupravnih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter upravnih organov v zvezi z varovanjem naravnega in človekovega okolja (tla, voda, zrak, odpadki), vzdrževanje ekološkega ravnotežja s preprečevanjem onesnaženja ali degradacije okolja na določenem območju, odpravljanje posledic naravnih nesreč ali hujših posledic onesnaženja okolja, opravljanje upravnih nalog na področju varstva okolja, v kolikor niso bile v pristojnosti drugih upravnih organov.
Z Zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb IS Skupščine SR Slovenije z dne 29. 2. 1980 (Ur.l. SRS, št. 5/80) je bil ustanovljen Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. Opravljal je naloge s področja prostorske in urbanistične ureditve ter varovanja in celovitosti naravnega in ustvarjenega človekovega okolja, kot tudi s področja posegov v prostor, ki so bili širšega družbenega pomena, smotrne izrabe prostora, naselij, urejanja stavbnih zemljišč, stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, naravnih virov, vodnega gospodarstva, urejanja grobišč in grobov borcev ter pokopališč in grobov zavezniških ter drugih armad.
V njegovi sestavi sta bila Republiški urbanistični inšpektorat in Republiški vodnogospodarski inšpektorat.
Archival history:Gradivo je izročilo Ministrstvo za okolje in prostor RS 12. 6. 1995, 2001 in večkrat leta 2002 in 2003. Leta 2019 je bilo v evidenco vpisanih 585 škatel gradiva, ki so bile najdene ob splošnem pregledu fondov in zbirk leta 2015 in v evidenco vpisane po končanem popisovanju. Gradivo je Arhivu neznano kdaj izročilo Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Signaturo AS 710 je prvotno imel fond Župnija Žalostna gora pri Mokronogu, ki je bil izročen Nadškofijskemu arhivu Ljubljana.

Information on content and structure

Content:vodno gospodarska soglasja 1970-1990/ lokacijska dovoljenja 1970-1990/ pritožbe na lokacijska dovoljenja 1970-1990/ stavbna zemljišča/ gradbeni okoliši/ komunalne zadeve/ gradbene zadeve/ stanovanjske zadeve/ kategorizacije zemljišč/ pritožbe na kmetijska zemljišča/ poročila inšpekcijskih služb/ urbanistične inšpekcije/ inšpekcijski pregledi/ pritožbe na inšpekcije/ projekt avtocest v Sloveniji/ dolgoročni družbeni plani občin
System of arrangement:Večji del gradiva je urejeno na podlagi klasifikacijskega načrta, ki vsebuje tudi del spisov Republiškega sekretariata za urbanizem in Uprave za varstvo okolja iz let 1970-1974, ki jih je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora potreboval pri svojem delu. Del gradiva, ki je bil najden pri inventuri (585 škatel) je priključeno fondu ter urejeno in popisano na nivoju združenih dokumentov, po vrstnem redu, kot je bilo zloženo v škatlah.
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Language:slovenski
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis 2004
arhivski popis 2019 (Žarko Štrumbl)
 

Descriptors

Entries:  Republiški sekretariat za urbanizem Socialistične republike Slovenije (1965-1974) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Uprava za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije (1972-1974) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Republiški komite za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije (1974-1980) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora Socialistične republike Slovenije (1980-1990) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:1890
 

Usage

End of term of protection:12/31/1999
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24579
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database