SI AS 782 Gospostvo Sv. Križ pri Vipavi, 1601-1801 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 782
Signatura PE AP:SI AS 782
Prejšnje signature PE:AS 782
Naslov PE:Gospostvo Sv. Križ pri Vipavi
Čas nastanka PE:1601 - 1801
Količina PE:4 fascikli
Obseg (tekoči metri):0,50
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Gospostvo Sv. Križ pri Vipavi (13. st.-1864)
Historiat ustvarjalca:Naselje se prvič omenja 1252 kot Villa Crucis. Leta 1507 je dobilo pravico trga, 1532 pa mestne pravice: dobilo je svojega sodnika in pravico do letnih sejmov. Konec 15. stol. je dal goriški škof zgraditi štiristolpni grad in obdal kraj z obzidjem zaradi nevarnosti vpada Benečanov in Turkov. Habsburžani, ki so nasledili goriške grofe, so ga zastavili grofu Vitu della Torreju, sinu prvega svetokriškega grofa Ivana Feba. Vitov sin Franc, z nemškim imenom grof Thurn iz Sv. Križa, je 1547 prodal gospoščino s tedaj že pozidanim gradom Ahacu iz pliberške veje grofov Thurnov. Leta 1605 je grad s posestvijo vred kupil Herman Attems. Njegovi dediči so bivali v mestu do 1864, ko so se preselili v Gorico.
Historiat PE:Gradivo je 11. 8. 1959 izročilo Okrajno sodišče Nova Gorica, 23. 9. 1959 pa Okrajno sodišče Ajdovščina. 1 f. spisov je AS 8. 12. 1960 kupil v Antiki Ljubljana.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:protokol graščine 1772-1773/ protokol dominija Sv. Križ 1767, 1771/ ekshibitni protokol 1801/ sodni protokoli: s.d., 1780-1781, 1782, 1781-1782/ proces med komunoma Črniče in Batuje zaradi pravice do lesa in paše 1601-1779/

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Krajevni leksikon Slovenije, 1. zv., Ljubljana 1968, str. 31
- Stopar I., Gradovi na Slovenskem, Ljubljana 1991, str. 350 - 354
 

Deskriptorji

Vnosi:  Gospostvo Sv. Križ pri Vipavi (13. st.-1864) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1801
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24771
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS