SI AS 799 Barbo - Waxenstein, rodbina, 1936-1938 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 799
Signatura PE AP:SI AS 799
Prejšnje signature PE:AS 799
Naslov PE:Barbo - Waxenstein, rodbina
Čas nastanka PE:1936 - 1938
Količina PE:1 mapa
Obseg (tekoči metri):0,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Barbo - Waxenstein, rodbina
Historiat ustvarjalca:Barbo - Waxenstein, plemiška rodbina na Kranjskem, izvira iz Beneške republike. V 15. stol. so se naselili v beneški Istri, pozneje so dobili posestva tudi na Kranjskem. Imenujejo se po gradu Kožljak (Waxenstein) v Istri. V 16. stol. se je rodbina razdelila na 3 veje: rakovniško, gotniško in paško. Člani rodbine so opravljali pomembne upravne funkcije na Kranjskem. Bili so imetniki več zemljiških gospostev: Škrljevo, Moravče, Kostanjevica, Pobrežje, Rakovnik, Čušperk, Dragomelj, Matena, Prestranek, Slatna, Luknja, Belaj, Kožljak, Paz itd.
Historiat PE:Gradivo je leta 1948 izročil FZC.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:gradivo o posesti rodbine/ davčne knjižice članov rodbine/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1966

Elementi povezav

Drugi imetniki delov PE:Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 185 - 186
 

Deskriptorji

Vnosi:  Barbo-Waxenstein, grofje, rodbina (Družine\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1938
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24809
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS