SI AS 844 Costa Etbin Henrik, 1864-1873 (Fond)

Archive plan context

 

Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 844
Signatura PE AP:SI AS 844
Prejšnje signature PE:AS 844
Naslov PE:Costa Etbin Henrik
Čas nastanka PE:1864 - 1873
Obseg PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0.10
Nivo popisa:Fond
 

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Costa Etbin Henrik (1832-1875)
Historiat ustvarjalca:Costa Etbin Henrik (Novo mesto, 18. 10. 1832 - Ljubljana, 28. 1. 1875), pisatelj in politik. Leta 1853 je doktoriral iz filozofije, 1855 iz prava v Gradcu. Po odprtju lastne odvetniške pisarne v Ljubljani se je vključil v društveno življenje. Politično se je udejstvoval kot soustanovitelj ljubljanske Narodne čitalnice. Kot tesni sodelavec J. Bleiweisa in L. Tomana je sestavljal konservativno trojico staroslovencev, ki je vodila vso slovensko uradno politiko in jo je upoštevala tudi nemška stran. Bil je poslanec kranjskega deželnega zbora, namestnik deželnega glavarja, poslanec v državnem zboru, ljubljanski župan. Njegovi članki in dela obsegajo več kot 300 enot, a nimajo trajnejše vrednosti.
Historiat PE:Gradivo je izročil neznani izročitelj 8. 2. 1899.#Večino zapuščine hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
 

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni dokumenti/ gradivo, ki izvira iz ustvarjalčevega dela: vabila, čestitke k imenovanjih, okrožnice.../
 

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1964
 

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Slovenski biografski leksikon, 1. zv., Ljubljana 1925, str. 85 - 86
- Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 82 - 83
 

Descriptors

Entries:  Costa Etbin Henrik (1832-1875), pisatelj, politik (Fizične osebe\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1873
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=24909
 
 
Home|Shopping cartno entries|Login|sl en de fr
Online queries in ARS database
Search
Last search result
Workbooks
Shopping cart
Info Corner