SI AS 1052 Zois pl. Edelstein, rodbina, 1606-1901 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1052
Ref. code AP:SI AS 1052
Former reference codes:AS 1052
Title:Zois pl. Edelstein, rodbina
Creation date(s):1606 - 1901
Extent:91 fasciklov
165 knjig
Running meters:22.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Zois pl. Edelstein, rodbina
Zois Karel Filip Evgen (1756-1799)
Zois Žiga (1747-1819)
Gospostvo Javornik
Administration history:Rodbina Zois izvira iz kraja Cacodelli pri Bergamu (Italija). Na Kranjsko se je doselil v prvi polovici 18. stol. Michelangelo Zois in se zaposlil v trgovski družbi Petra A. Codellija. S spretnim trgovanjem z železom je obogatel in kupil številne železarne, fužine in rudnike na Kranjskem ter 1752 posest Javornik z rudnikom in fužinami na Javorniku in v Radovni. Postal je lastnik številnih graščin in gradov, med najpomembnejšimi sta bila Brdo pri Kranju in Strmol. Leta 1739 je rodbina dobila dedni plemiški naslov pl. Edelstein in 1752 bila sprejeta med kranjsko deželno plemstvo.
Zois Karel Filip Evgen pl. Edelstein (Ljubljana, 18. 11. 1756 - Trst, 29. 10. 1799), botanik. Šolal se je na visoki šoli v Gradcu. V glavem je živel na graščini Brdo pri Kranju in na Javorniku pri Jesenicah. Na Brdu je uredil prvi botanični nasad na Slovenskem; z bratom Žigo sta zgradila koči pri Dvojnem jezeru v Dolini triglavskih jezer in na Velem polju. O svojem botaničnem delu ni ničesar objavil, pošiljal pa je rastline znancem, ki so jih določali. Zapustil je herbarij z okrog 2100 rastlinami, zanimal se je za zgodovino botanike. Iz njegovih ohranjenih rokopisov so svoje znanje črpali številni botaniki, predvsem pri določanju imen rastlinam. Bil je eden prvih slovenskih botanikov, ki je nabiral rastline zlasti v Karavankah, Kamniških in Julijskih Alpah.
Zois Žiga (Sigismundus) pl. Edelstein (Trst, 23. 11. 1747 - Ljubljana, 10. 11. 1819), gospodarstvenik, naravoslovec in razsvetljenec. V Ljubljani je študiral naravoslovje pri G. Gruberju in J. Mafieu. Zanimal se je za trgovino in fužinarstvo, zasledoval je razne izume in sam izumil nekaj naprav. Bil je član Kmetijske družbe v Ljubljani in številnih naravoslovnih združenj po Evropi. Bil je poznavalec mineralogije, kemije, metalurgije, geologije in rudarstva, sloves pa si je pridobil z veliko zbirko mineralov. Razsvetljenstvo je sprejemal kot ljubitelj narave: pot do uspeha njegovega podjetja in posesti je videl v napredku, ki ga je moč doseči z vzgojo in izobraževanjem. Podpiral je slovenske preporoditelje (Pohlina, Japlja, Linharta, Vodnika, Kopitarja). Z eno največjih in najbolje založenih zasebnih knjižnic na Kranjskem je omogočil razsvetljensko delo, ki je ustvarilo pogoje za razvoj slovenskega knjižnega jezika in literature.
Archival history:Fond je razdeljen na dva dela. V prvem delu je gradivo, ki se je nahajalo v Zoisovi hiši v Ljubljani in na gradu Brdo pri Kranju. V drugem delu je gradivo iz graščine Javornik, ki ga je pozneje prevzela Kranjska industrijska družba. Prvi del obsega 39 f. Drugi del se deli na rudniško in graščinsko registraturo in obsega 228 k. in f. gradiva.
Del gradiva je izročil leta 1886 Karel Luckman, vodja KID. Leta 1893 je dr. Valentin pl. Marchturn izročil pismo Marcherja baronu Zoisu. Do leta 1945 je bila rudniška registratura last Kranjske industrijske družbe na Jesenicah. Rudniško in graščinsko registraturo iz Javornika je 1948 AS izročil FZC. Gradivo gospostva Brdo je AS 7. 8. 1956 odkupil od Marije Polec. 2 pobotnici iz 18. stol. je 12. 9. 1956 podaril dr. Ferdo Gestrin. Fond je bil dokončno dopolnjen 3. 12. 1957 z nakupom spisov od Anke Polec-Fajfar iz Ljubljane.

Information on content and structure

Content:I) Gradivo rodbine Zois:
familiaria/ korespondenca/ posebno udejstvovanje Michelangela, Avguština, Žige, Karla in Alfonza Zoisa/ družabniki trgovske družbe Peter Anton Codelli: Michelangelo, Bernardin, Žiga, Karel Zois/ rudniki in fužine/ posest Brdo pri Kranju: dominicalia, rusticalia/ posest Podpeč: dominicalia, rusticalia, dopisi uradov, naborno okrožje, okrajna gosposka/ posest Berbenno, Trst, Novo mesto, Strmol, Škrilje/ hiše v Trstu/ hiša v Novem mestu/ posest v Ljubljani/ zapuščinski spisi/ normalia/ extranea/
II) Gradivo Zoisovega arhiva z Javornika:
- rudniška registratura:
lastništvo/ inventarji/ zapisniki/ proizvodnja lesa, rude, oglja, železa in železnih izdelkov/ delavstvo in preskrba delavstva z žitom in vinom/ jamske knjige in izkazi o stanju jam in zaslužku jamskega delavstva/ trgovina z železom in železnimi izdelki/ splošno knjigovodstvo/ trgovska korespondenca/ normalia in personalia/ korespondenca z rudniškimi in drugimi oblastvi/ spisi Zoisovih podjetij/ sodne zadeve/ obrt/ trgovina in industrija/ davki/ ceste in mostovi/
- graščinska registratura:
knjige/ dominicalia in urbarialia/ zakupi in pogodbe/ personalia in normalia/ gozdne zadeve/ zemljiška odveza/ lov in ribolov/ deželne in splošno politične zadeve na Kranjskem/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1957

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Publications:- Slovenski biografski leksikon, 15. zv., Ljubljana 1991, str. 827 - 846
 

Descriptors

Entries:  Zois Edelstein, baroni, rodbina ([ARS] družina/rodbina\)
  Zois Edelstein Karel (1756-1799), pl., botanik ([ARS] fizična oseba\)
  Zois Edelstein Žiga (1747-1819), pl., gospodarstvenik in naravoslovec ([ARS] fizična oseba\)
  Gospostvo Javornik ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1901
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25317
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database