SI AS 1063 Zbirka listin, 1163-1868 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1063
Signatura PE AP:SI AS 1063
Prejšnje signature PE:AS 1063
Naslov PE:Zbirka listin
Čas nastanka PE:1163 - 1868
Količina PE:6032 kosov
Obseg (tekoči metri):101,00
Zvrsti arhivskega gradiva:Listinsko gradivo
Digitalno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Na ozemlju Kranjske sta sistematično zbiranje listin organizirala Deželni muzej v Ljubljani (ustanovljen leta 1821 oziroma 1826) preko svojega Društva Kranjskega deželnega muzeja (od 1865 Muzejsko društvo za Kranjsko) in Historično društvo za Kranjsko (ustanovljeno leta 1839).
Leta 1845 je za Historično društvo za Kranjsko Franc pl. Hermannsthal zbral 35 originalnih listin, 28 prepisov in 238 izvlečkov iz graščinskih arhivov Turjaka, Šrajbarskega Turna, Rakovnika na Dolenjskem, Kostanjevice in Krškega. Naslednjega leta je pridobil še 240 kostanjeviških in loških listin, 1847 pa 60 listin mesta Kranja (1266 - 1784).
Po razpustu Historičnega društva za Kranjsko leta 1885 je njegovo zbirko listin (335 listin), prepisov in regestov prevzel Deželni muzej v Ljubljani. Zbirka listin Deželnega muzeja je takrat štela že več kot tisoč listin. Najpomembnejši "fondi" listin so bili: 270 listin komende Nemškega viteškega reda v Ljubljani; 191 srednjeveških listin, ki jih je daroval grof Franc Hohenwart; 40 listin rodbine Lamberg s Kamna (dar Antona Wurzbacha); 198 listin (1332 - 1683) Erbergovega dolskega arhiva (1880 kupil Kranjski deželni odbor); 72 listin (1302 - 1775) grofov Ursini-Blagay iz Boštanja; 75 blejskih listin, (1881 dar Kranjske industrijske družbe); 157 listin (1359 - 1818) iz arhiva Deželnih stanov za Kranjsko ter privilegijev mesta Ljubljane in cistercijanske opatije v Stični.
V Kranjskem deželnem muzeju je bil 1926 ustanovljen Državni arhiv, ki je prevzel skrb za arhivsko gradivo. Z uredbo Narodne vlade Slovenije z dne 31. 10. 1945 se je Državni arhiv preoblikoval v Osrednji državni arhiv Slovenije. Ta je prevzel še arhivsko gradivo Federalnega zbirnega centra. Do leta 1960 je med drugim prevzel 98 kranjskih in 29 metliških listin. V tem času so v Zbirko listin uvrstili listine, ki so bile izločene iz nekaterih graščinskih arhivov, nekaj pa so jih odkupili od posameznikov.
Na podlagi Arhivskega sporazuma med Republiko Avstrijo in Kraljevino SHS iz leta 1923 in Protokola med FLRJ in Republiko Avstrijo iz leta 1958 je Arhiv Socialistične republike Slovenije od 1977 do 1986 od Republike Avstrije iz Hišnega, dvornega in državnega arhiva na Dunaju prevzel 2847 listin. Leta 1977 (2. predaja) je prevzel 182 listin iz I. repertorija (1247 - 1787) in 193 listin iz XIV. repertorija (1220 - 1541). Leta 1978 (3. predaja) je prevzel naslednje samostanske listine: kartuzijani Bistra 268 listin (1255 - 1742), klarise Mekinje 220 listin (1287 - 1761), dominikanke Velesovo 290 listin (1163 - 1753), kartuzijani Pleterje 144 listin (1304 - 1595), frančiškani Ljubljana 16 listin (1498 - 1520) in jezuiti Ljubljana 25 listin (1592 - 1714). Leta 1979 (4. predaja) je prevzel 106 listin iz II. repertorija (1252 - 1609) in 200 listin iz III. repertorija (I. del: 1301 - 1351). Leta 1981 (5. predaja) je prevzel 464 listin iz III. repertorija (II. del: 1351 - 1645). Leta 1983 (6. predaja) je prevzel I. del listin grofov Celjskih (288 listin: 1262 - 1376), leta 1985 (7. predaja) II. del listin grofov Celjskih (280 listin: 1346 - 1456) in v 8. predaji istega leta še III. del listin grofov Celjskih (170 listin: 1301 - 1465). V okviru 2. predaje pa je leta 1977 iz Arhiva dvorne komore prejel 65 listin (1313 - 1541).
21. 11. 2001 je Koroški deželni arhiv izročil 45 listin (1342 - 1840). Arhiv Slovenije pa je istočasno izročil Koroškemu deželnemu arhivu 21 listin (1406 - 1654).
12.1.2010 je listino barona Karla Valvasorja Arhivu podaril dr. Rajko Trost iz Ljubljane. Listino freisinškega škofa Nikodema iz 1438 je ARS 18. 11. 2011 kupil v Trubarjevem antikvariatu. Dve listini je ARS 30. 8. 2017 odkupil od Antiquariata Thomas Rezek iz Münchna. 26.1.2018 je Arhiv RS kupil 1 listino od podjetja Dorotheum z Dunaja.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:podelitve privilegijev in pravic deželi, mestom, fizičnim in pravnim osebam/ gospodarske in pravne zadeve/ zapuščinske zadeve/ imenovanja/
Sistem ureditve PE:Iz Avstrije prevzetih listin nismo uvrščali v že obstoječo kronološko serijo listin, ampak smo ohranili njihovo prvotno ureditev (samostanske listine, listine grofov Celjskih in listine ki so bile vodene v repertorijih Hišnega, dvornega in državnega arhiva na Dunaju).
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki
digitalna

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Ker je zbirka v celoti digitalizirana, je uporaba originalov možna le ob predhodni odobritvi skrbnika zbirke.
Jezik:latinski jezik
nemški jezik
italijanski jezik
madžarski jezik
slovenski jezik
Pisava:humanistika
nemška kurziva (gotica)
Pripomočki za uporabo:a) prevzemni seznami listin vrnjenih iz Republike Avstrije 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985/
b) arhivski popis 1998 za vse listine v zbirki/
c) kartoteka regestov za kronološko serijo listin Karla Dežmana 1859/60, Antona Koblarja konec 19. stol., Josipa Mala 1926/45, Jožeta Mačka po 1945:
I. šk.:
- kopije srednjeveških listin Historičnega društva za Kranjsko 1255-1470/
- fotokopije originalov Hišnega, dvornega in državnega arhiva na Dunaju 1286-1492/
- listine iz 18. stol. 1700-1799/
- listine iz 19. stol. 1800-1868/
- listne izločene iz vicedomskega arhiva 1504-1610/
- listine (originali in iz kronološke serije listin izločeni prepisi) 1040-1499/
II. šk.:
- listine (originali in iz kronološke serije listin izločeni prepisi) 1500-1868/
d) Krajevni indeks za kronološko serijo listin; Josip Mal, Jože Maček/
e) osebni indeks za kronološko serijo listin; Josip Mal, Jože Maček/
f) računalniški izpis prevzemnega seznama listin, vrnjenih iz Avstrije/
Jure Volčjak, Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani: 1592-1751. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2014 (listine št. 5677-5699)
arhivski popis, listine celjskih grofov 1262-1456, 1. del: 1262-1341 (od št. 4001-4065) 2016 (Jure Volčjak)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1868
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25342
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS