SI AS 1074 Zbirka urbarjev, cca.1350-1888 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1074
Ref. code AP:SI AS 1074
Former reference codes:AS 1074
Title:Zbirka urbarjev
Creation date(s):approx. 1350 - 1888
Extent:98 škatel
1 mapa
1 knjiga
Running meters:17.03
Archival Material Types:rokopisno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Nastanek zbirke in njen prvi popis pripisujemo dr. Josipu Malu, kustosu Kranjskega deželnega oziroma ravnatelju Narodnega muzeja v Ljubljani v letih 1909–1945. Oblikovala se je iz urbarjev in urbarialnih ali njim sorodnih registrov, ki so bili iz tega ali onega razloga izločeni iz kakega fonda (največkrat iz fondov zemljiških gospostev) in uvrščeni v posebno zbirko. Po podatkih v prevzemni knjigi arhiva je prvi urbar zdajšnje zbirke, urbar samostana dominikank v Velesovem iz leta 1458, Deželnemu muzeju med letoma 1866 in 1870 daroval Kranjski deželni odbor. V letih 1887–1945, ko sta v sklopu muzeja obstajala Kranjski deželni arhiv in po letu 1926 Državni arhiv, je bilo pridobljenih okrog deset urbarjev. Obseg zbirke se je povečal po letu 1945 in se veča še danes. Nekaj urbarjev je arhiv dobil od Federalnega zbirnega centra, nekatere kot dar ali z nakupom od drugih ustanov, na primer Trubarjevega antikvariata, večji del pa od posameznikov. Posebno skupino sestavljajo urbarji, vrnjeni leta 1976 iz raznih avstrijskih ustanov na podlagi meddržavnega sporazuma (1923) oziroma protokola med Jugoslavijo in Avstrijo iz leta 1958. Po letu 2000 se je zbirka – ob izmenjavi s Koroškim deželnim arhivom (Kärntner Landesarchiv) – zmanjšala za eno enoto, na novo pa je bilo vanjo vključenih deset urbarjev: dva, pridobljena z nakupom, pet z izločitvijo iz AS 1938 (Zbirka Koroški deželni arhiv) in AS 1063 (Zbirka listin) ter trije, najdeni v skladišču. Leta 2015 je ARS od Pavla Marjanovića odkupil urbar uradov Naklo in Primskovo 1518-1526 ter zbirki priključil še 2 urbarja uradov Naklo in Primskovo (1626), ki sta bila najdena v skladišču. Januarja 2019 je ARS odkupil urbar graščin Školj in Razdrto iz leta 1687 od antikvariata Zuckerman iz Trsta.

Information on content and structure

Content:temeljni in priročni urbarji/ reformirani, novoreformirani in rektificirani urbarji oziroma štiftni registri/ registri desetine, gornine, male pravde in tlake / registri činža in davka/ računske knjige/ cerkveni in škofijski inventarji/ knjiga t. i. najemnin (affitti)/ knjiga ribnikov/ napovedne tabele
System of arrangement:Zbirka obsega 203 knjige, fizično urejenih po formatih v 4 skupine in popisanih abecedno po krajih oziroma sedežih pravnih oseb: cerkvenih in svetnih gospostev, graščin, uradov, žup, župnij in drugih cerkvenih ustanov.
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo zbirke je digitalizirano. Za uporabnike je praviloma dostopna le digitalizirana različica.
Language:nemški
italijanski
latinski
Pisava:nemška kurenta/gotica (rokopis)
humanistika (rokopis)
Finding aids:arhivski popis 2003 (Lilijana Žnidaršič Golec)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1888
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25354
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database