SI AS 1110 Jožefinski kataster za Štajersko, 1784-1790 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1110
Ref. code AP:SI AS 1110
Former reference codes:AS 1110
Title:Jožefinski kataster za Štajersko
Creation date(s):1784 - 1790
Extent:387 fasciklov
Running meters:62.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Jožefinski kataster za Štajersko, odbrano gradivo, delno originale in delno kopije, je predala SFR Jugoslaviji Republika Avstrija na osnovi meddržavnega jugoslovansko - avstrijskega sporazuma iz leta 1923 v peti, šesti in sedmi predaji 1. - 12. 6. 1981, 10. - 13. 10. 1983 in 22. - 26. 4. 1985. Glej AS 175.

Information on content and structure

Content:Okrajna gosposka Arnfels (Arnež): Kapla I, Kapla II/
Okrajna gosposka Bizeljsko: Brezje, Bukovje, Dednja vas (župnija Sv. Petra), Dednja vas (župnija Pišece), Drenovec, Hrastje, Kunšperk, Orešje, Pišece, Ples, Podgorje, Stara vas, Sušice, Trebež, Vita vas, Zagaj/
Okrajna gosposka Blagovna: Blagovna, Goričica, Grobelno, Kameno, Kranjčica, Podgrad, Ponikva, Prožinska vas, Rifnik, Sv. Rozalija, Sv. Lovrenc, Sv. Primož, Šentjur, Tratna, Zagaj, Zgornje Selce/
Okrajna gosposka Borl: Belavšek, Brezovec, Cirkulane, Dolena, Dravci, Gradišče, Gruškovec, Leskovec I, Leskovec II, Ljubstava, Mala Varnica, Medribnik, Meje, Okič-Sv. Andraž, Okič-Sv. Barbara, Paradiž, Pohorje, Pristava, Repiče, Slatina, Skorišnjak, Trdobojci, Velika Varnica/
Okrajna gosposka Branek: Babinci, Drakovci, Precetinci, Pristava, Radomerje/
Okrajna gosposka Brežice: Arnova sela, Anovec, Artiče, Blatno, Brezina, Brežice, Brezje, Bukošek, Curnovec, Črne, Dečna sela, Dolenja vas, Gaberje, Globoko, Jereslavec, Kapele, Loč, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Oklukova Gora, Pesje, Piršni Breg, Podvin, Rakovec, Ravne, Rigonce, Sela, Sernje, Silovec, Sromlje, Stara vas, Stari Grad, Sv. Lenart, Veliki Obrez, Vrhje, Volčje, Zakot, Zdole, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrez, Zlogonsko, Župelevec/
Okrajna gosposka Celje: Breg, Bukovžlak, Celje-mesto, Kresnike, Lisce, Medlog, Ostrožno, Spodnja Hudinja, Teharje, Zagrad/
Okrajna gosposka Dornava: Bodkovci, Borovci, Bratislavci, Dornava, Dragovič, Drbetinci, Erjavci, Formin, Grlinci, Gorišnica, Gradošak, Hlaponci, Hvaletinci, Juršinci, Kukova, Mezgovci, Mostje, Moškanjci, Polenšak, Rotman, Sakušak, Senčak, Slavšina, Slomi, Vitomarci, Zagorci/
Okrajna gosposka Fala: Bistrica, Činžat, Gerečja vas, Janžev Vrh, Kumen, Lehen, Lobnica, Rdeči Breg, Recenjak, Ruše, Ruta, Selnica, Slemen, Smolnik, Spodnji Boč, Sv. Lovrenc, Vurmat, Zgornja Selnica, Zgornji Boč/ #Okrajna gosposka Gornja Sevnica: Brezovo, Krajna Brda, Leskovec, Mestni Vrh, Šmarje/
Okrajna gosposka Gornji Grad: Bočna, Gornji Grad-trg, Krnica, Konjski Vrh, Luče, Podvolovljek, Radmirje, Raduha, Solčava, Sv. Duh, Sv. Florijan, Sv. Lenart, Sv. Martin, Sv. Miklavž, Šmartno, Tirosek/
Okrajna gosposka Grad Maribor: Frajdek, Grajski Marof, Koroška Vrata, Košaki, Lajtenšperk, Maribor-mesto, Meljski Hrib, Počehova/Okrajna gosposka Grad Slivnica: Čreta, Fram, Kopivnik, Loka, Morje, Planica, Pohorje, Polana, Radizel, Ranče, Slivnica, Skoke/
Okrajna gosposka Hrastovec: Biš, Jurovski Dol, Gočova, Grušena, Jablance, Kremberk, Ložane, Ledinek, Malna, Metava, Močna, Navarda, Nunska Graba, Pernica, Radehova, Ročica, Ruperče, Spodnja Radehova, Spodnja Senarska, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnje Veličane, Spodnji Gašteraj, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Srednje Partinje, Srednji Gašteraj, Sv. Trojica, Sv. Lenart, Šetarova, Vinička vas, Zamarkova, Zgornja Radehova, Zgornja Senarska, Zgornja Voličina, Zgornje Partinje, Zgornje Veličane, Zgornje Verjane, Zgornji Gašteraj, Zgornji Porčič, Zgornji Žerjavci, Žitence/
Okrajna gosposka Jareninski Dvor: Apenca, Jareninski Vrh, Kaniža, Počenik, Ploderšnica, Polička vas, Polički Vrh, Rožički Vrh, Spodnje Hlapje, Spodnji Jakobski Dol, Spodnji Jareninski Dol, Šomat, Vajgen, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zgornje Hlapje, Zgornji Jakobski Dol/
Okrajna gosposka Jelše: Bobovo, Dol, Dvor, Ješovec, Koretno, Ponkvica, Preloge, Senovica, Sv. Barbara, Sv. Tomaž, Šmarje, Vrh, Vodrež/
Okrajna gosposka Jurklošter: Marijina vas, Mišji Dol, Mrzlo Polje, Paneče, Svetina, Sv. Lenart, Sv. Peter, Sv. Rupert/
Okrajna gosposka Kienhofen: Muta-Spodnji trg, Muta-Zgornji trg, Pernice, Radvanje, Spodnja Gortina, Sv. Primož Zgornja Gortina/
Okrajna gosposka Komenda Melje: Celestrina, Dragučova, Hrenca, Malečnik, Vodole/
Okrajna gosposka Konjice: Bezina, Božje, Brezje, Koble, Konjice-trg, Konjiška vas, Koritno, Kot, Loški Breg, Lušperk, Oplotnica, Padeški Vrh, Preloge, Radana vas, Resnik, Slogonska vas, Spodnje Grušovje, Sv. Kunigunda, Sv. Križ, Škalce, Tepanje,Vesina, Vrhole, Zreče, Žička vas/
Okrajna gosposka Kozje: Buče, Kozjanska Buča, Kozje, Pilštanj, Straška Gorca, Vetrnik, Verače, Vrenska Gorca, Zagorje, Zdole/Okrajna gosposka Langental: Dobrenje, Gradiška, Kozjak, Plintovec, Ranca, Zgornja Sv. Kungota/
Okrajna gosposka Laško: Belovo, Lahomno, Lahomšek, Laško-trg, Laziše, Lože, Marno, Plazovje, Podvin, Rečica, Rifni Gozd, Slivno, Sv. Jedert, Sv. Jurij, Sv. Krištof, Sv. Štefan, Tremerje/
Okrajna gosposka Legen: Brda, Gradišče, Legen, Pameče, Šmartno, Št. Ilj/
Okrajna gosposka Lemberg: Brezova, Dobrna, Homec, Lemberg, Rupe, Sv. Jošt, Šmartno, Zavrh/
Okrajna gosposka Loka: Loka, Lokavec, Marija Širje, Okroglica, Radež, Sv. Peter/
Okrajna gosposka Lukavci: Bučečovci, Boreci, Krištanci, Šalinci, Križevci, Stara Nova vas, Vučja vas/ #Okrajna gosposka Marenberg: Brezni Vrh, Brezno, Marenberg-notranji trg/
Okrajna gosposka Maribor-magistrat: Maribor-mesto/
Okrajna gosposka Minoriti Ptuj: Dežno, Dolena, Gorca, Gruškovje, Jablovec, Ložina, Kozminci, Podlehnik, Rodni Vrh, Sedlašek, Stanošina, Strajna, Žakelj in Kosminci/
Okrajna gosposka Muretinci: Mala vas, Sobetinci/ #Okrajna gosposka Negova: Trotkova/ #Okrajna gosposka Novi Klošter: Polzela, Št. Andraž/
Okrajna gosposka Novo Celje: Kasaze, Levec, Petrovče, Sv. Neža, Sv. Pongrac, Št. Peter, Zabukovca, Zalog, Žalec/
Okrajna gosposka Ormož: Brebrovnik, Cerovec, Frankovci, Godeninci, Gomilica, Grabe, Hardek, Hermanci, Hum, Ilovci, Ivanjkovci, Jastrebci, Jeruzalem, Kajžar, Kog, Krenkendorf, Lača vas, Libanja, Litmerk, Loperšice, Mihalovci, Obrež, Ormož-mesto, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Plešivec, Pušenci, Središče-trg, Sv. Miklavž, Šalovci, Veličane, Vinski Vrh, Vitan, Vuzmetinci, Žerovinci/
Okrajna gosposka Ojstrica: Črni Vrh, Ločica, Motnik-trg, Ojstriška vas, Ojstrica, Planina, Prekopa, Sv. Jeronim, Sv. Lenart (Vrhe), Sv. Miklavž, Vransko, Tešova, Zaplanina, Zgornji Motnik/
Okrajna gosposka Pesniški Dvor: Gačnik, Jelenče, Kušernik, Pesniški Dvor, Slatnik in Flekušek, Vilkom, Vosek/Okrajna gosposka Planina: Paridol, Planina-trg, Suho/
Okrajna gosposka Podčetrtek: Ceste, Grliče, Imeno, Kačji Dol, Kristanvrh, Nimno, Plat, Pristova, Rajnkovec, Spodnje Nezbiše, Sv. Katarina, Sv. Magdalena, Sv. Jernej, Sv. Vid, Tinsko, Velike Rodine, Vonarje/
Okrajna gosposka Podsreda: Gorjane, Koprivnica, Križe, Lastnič, Pavlova vas, Podsreda-trg, Sedlarjevo, Veliki Dol/ #Okrajna gosposka Pohorski Dvor: Bohova, Pivola, Pohorje, Razvanje, Rogoza, Spodnje Hoče, Zgornje Hoče/
Okrajna gosposka Prebold: Dol, Grajska vas, Knezdol, Latkova vas, Marija Reka, Ojstro, Reka, Sv. Lenart, Sv. Magdalena, Sv. Marko, Sv. Pavel, Šešče, Trbovlje/
Okrajna gosposka Ptuj-mesto: Ptuj-mesto/
Okrajna gosposka Pukštanj: Dravče, Hudi Kot, Janžev Vrh, Mislinja, Orlica, Otiški Vrh, Ribnica, Selovec, Sv. Anton, Sv. Danijel, Sv. Primož, Sv. Vid, Št. Janž pri Dravčah, Št. Janž pri Dravogradu, Trbonje, Vuhred, Vuzenica-trg/
Okrajna gosposka Rače: Orehova vas, Podova, Pongrci, Rače, Spodnje Jablane, Starešinci, Šikole, Zgornje Jablane/
Okrajna gosposka Radgona: Boračova, Črenšovci, Hercegovščak, Ivanjšovci, Janževski Vrh, Kapelski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Očeslavci, Orehovci, Plitvički Vrh, Police, Polički Vrh, Radenci, Radersdorf na Ščavnici, Radgona, Rihtarovci, Ščavnica, Stavešinci, Šratovci, Zbigovci/
Okrajna gosposka Radvanje: Bistrica, Hrastje, Laznica, Limbuš, Pekre, Spodnje Radvanje, Vrhov Dol, Zgrnje Radvanje/
Okrajna gosposka Rajhenburg: Anže, Armeško, Brezje, Dobrova, Dolsko, Gorica, Leskovec, Lokve, Kališevec, Kladje, Mali Kamen, Mrčna sela, Presladol, Rajhenburg-trg, Raštanj, Rastež, Rožno, Senovo, Sremič, Stolovnik, Šedun, Veliki Kamen, Videm/
Okrajna gosposka Ravno Polje: Doklece, Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Janški Vrh, Loka, Mihovci, Pleterje, Prepolje, Ptujska Gora-trg, Slovenja vas, Skorba, Sv. Lovrenc, Sv. Marjeta, Stara vas, Starše, Stogovci, Zlatoličje, Župečja vas/
Okrajna gosposka Rotenturn: Dobrova, Graška Gora, Podgorje, Sele,Slovenj Gradec-mesto, Sv. Miklavž, Sv. Vid, Stari trg, Spodnji Razbor, Vrhe, Vodriž, Završe, Zgornji Razbor/
Okrajna gosposka Slovenska Bistrica: Bistrica-mesto, Bojtina, Cigonce, Črešnjevec, Fram, Gladomes, Jurišnja vas, Kovača vas, Male Tinje, Okoška Gora, Ošelj, Planina, Pretrež, Rep, Ritoznoj, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Smrečno, Sv. Ulrik, Šentovec, Šmartno, Tinjski Vrh, Visole,Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica, Žabljek/
Okrajna gosposka Šentilj: Ceršak, Cirknica, Kresnice, Selnica, Srobotje, Špilje, Št. Ilj, Štrihovec/
Okrajna gosposka Strmol: Brestovec, Cerovec, Čača vas, Drevenik, Negonje, Ratanska vas, Rogatec-trg, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Sečovo, Sv. Križ, Takačevo, Tržišče, Topole, Zgornji Gabrnik/
Okrajna gosposka Studenice: Brezje, Hošnica, Hrastovec, Laporje, Lušečka vas, Modraže, Pekel, Stanosko, Studenice, Vrhole, Zgornje Poljčane/
Okrajna gosposka Svečina: Ciringa, Grušena, Jedlovnik, Pesnica, Plač, Podigrac, Slatina, Slatinski Dol, Špičnik, Svečina, Sv. Jurij, Vrhovci, Vršnik, Vrtiče/
Okrajna gosposka Šahenturn: Berkovci, Blaguš, Bolehneci, Dragotinci, Galušak, Grabonoš, Hrastje in Mota, Hrastje-Rački Vrh, Jamna, Kokolanjščak, Kralovci, Murski Vrh, Okoslavci, Rožni Vrh, Selišči, Slabetinci, Sovjak, Stanetinci, Terbegovci, Zasad/
Okrajna gosposka Šoštanj: Družmirje, Lepa Njiva, Lokovica, Ravne, Sv. Florijan, Sv. Peter pri Zavodnjah, Šoštanj, Št. Andraž pri Belih Vodah, Topolščica/
Okrajna gosposka Štatenberg: Dežno, Jelovec, Lešje, Pečke, Podlož, Sestrže, Sitež, Stopno, Stoperce, Sv. Ana, Sv. Bolfenk, Sveča, Škrblje, Štatenberg, Vrhloga/Okrajna gosposka Tabor: Arclin, Čreškova, Lipa, Loka, Male Dole, Nova Cerkev, Novake, Socka, Sv. Miklavž, Sv. Tomaž, Škofja vas, Trnovlje, Verpete, Višnja vas, Vojnik/
Okrajna gosposka Trate: Drobvinci, Grabe, Lokavci, Priporje, Proskersdorf, Sladki Vrh, Vratji Vrh, Zgornja Velka/
Okrajna gosposka Trautenburg: Glanz, Grosswalz (Veliki Boč)/
Okrajna gosposka Turnišče: Apače, Bolečka vas, Hajdina, Jurovci, Lanca vas, Majski Vrh, Pobrežje, Sela, Spodnji Breg, Šturmovec, Trnovec, Tomajna, Tranbek, Vareja, Zgornja Pristava, Zgornji Breg/
Okrajna gosposka Velenje: Bevčka vas, Cirkovce, Črne, Gavče, Laze, Lipje, Ložnice, Paka, Paška vas, Plešivec, Podkraj, Prelska, Sv. Bric, Škale, Št. Janž, Velenje-trg, Zgornji Šalek/
Okrajna gosposka Velika Nedelja: Bratonečice, Breznica, Cvetkovci, Klučarovci, Koračice, Lahonščak, Lešnica, Mala vas, Mihovci, Osluševci, Peršetinci, Podgorci, Polanci, Prerad, Rakovci, Rucmanci, Runeč, Senešci, Sodinci, Stanovno, Stari trg, Strjanci, Sv. Tomaž, Šardinje, Trnovci, Tibolci, Trgovišče, Vičanci, Zamušani, Zavci/
Okrajna gosposka Vetrinjski dvor: Dogoše, Pobrežje, Studenci, Sv. Magdalena, Sv. Miklavž, Zrkovci/
Okrajna gosposka Viltuš: Bresternica, Jelovec, Kamnica, Rošpoh, Sredma, Sv. Križ, Šober/
Okrajna gosposka Vitanje: Brezen, Hudinja, Kozjak, Ljubnica, Paka, Skomarje, Spodnji Dolič, Stranice, Vitanje, Zgornji Dolič/
Okrajna gosposka Vrbovec: Homec, Ljubno-trg, Pusto Polje, Pobreže, Poljane, Prihova, Rečica-trg, Savina, Spodnja Rečica, Sv. Primož, Št. Janž, Ter/ #Okrajna gosposka Vurberk: Ciglence, Čermljenšak, Grajenščak, Krčevina, Nadvišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Korena, Spodnji Duplek,Straža, Sv. Martin, Vumpah, Zavrh, Završka vas, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zimica, Žikarce/
Okrajna gosposka Zalog: Gotovlje, Pirešnica, Ponikva, Sv. Kunigunda, Studenec, Zaloška Gorica, Železno/
Okrajna gosposka Zavrč: Belski Vrh, Gorenski Vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Lovrenški Vrh, Turski Vrh, Veliki Vrh, Zavrč/
Okrajna gosposka Zbelovo: Dolga Gora, Lemberg-okolica, Lemberg-trg, Ličenca, Lipoglava, Ostrožno, Pijovec, Slatna, Sladka Gora, Sv. Duh, Sv. Jernej, Zbelovška Gora, Zgornje Laže/
Okrajna gosposka Zgornja Polskava: Bukovec, Kalše, Ogljenšak, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava/ #Okrajna gosposka Zgornja Sevnica: Leskovec, Meten Vrh, Sv. Martin/
Okrajna gosposka Zgornji Ptuj: Bišečki Vrh, Bukovec, Desenci,Destrnik, Dolič, Dominikanska vas, Drstela, Grajena, Jirševci, Janževski Vrh, Janževci, Levanjci, Kaniža, Kicar, Krčevina, Ločki Vrh, Ločič, Mestni Vrh, Pacinje, Podvinci, Rogoznica, Spuhlja, Spodnja Grajena, Spodnji Velovljek, Svetinci, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Vintarovci, Zgornji Velovljek/
Okrajna gosposka Zgornji Rogatec: Črmožiše, Dobovec, Dobrina, Donačka Gora, Kočice, Nadole, Strmec, Strojno selo, Tlake, Trlično, Trški Vrh, Žetale/
Okrajna gosposka Žiče: Brezovica, Marija Dobje, Pletovarje, Podgorje, Slemene, Sv. Uršula, Sv. Ilj, Tolsti Vrh/
Okrajna gosposka Žovnek: Braslovče- trg, Brezje, Dobrovlje, Gomilsko, Letuš, Ljubija, Loka, Male Braslovče, Mozirje-trg, Orla vas, Podvrh, Spodnje Gorče, Sv. Radegunda, Sv. Matevž, Šmihel nad Mozirjem, Trnova/
Okrajna gosposka Žusem: Babna Gora, Dobležič, Dobrina, Drensko Rebro, Grobelce, Javorje, Loka, Lopatica, Platinovec, Slivnica, Sv. Janez, Sv. Urban, Virštanj, Voduce/

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 1981
prevzemni seznam 1983
prevzemni seznam 1985
 

Usage

End of term of protection:12/31/1790
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25425
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database