SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško, 1784-1790 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1111
Ref. code AP:SI AS 1111
Title:Jožefinski kataster za Koroško
Creation date(s):1784 - 1790
Extent:40 knjig
Running meters:0.90
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Glej AS 175.
Jožefinski kataster za Koroško, odbrano gradivo, delno v originalu in delno v kopijah, je bil prevzet v AS iz Avstrije po meddržavni pogodbi iz leta 1923 v 1. predaji 15. 10. 1976.

Information on content and structure

Content:- katastrske občine:
Avše, Bistra, Brežnica, Črna, Črni Vrh, Dobrava, Fara, Guštanj, Janše, Jazbina, Javorje, Kotlje, Kozjek, Lamberk, Lanstegg, Leše, Ludranski Vrh, Mežiška vas, Mežiški Breg, Navršnikov Vrh, Plat, Podgorje, Podkraj, Poljane, Prežkov Vrh, Prevalje, Sela, Spodnje Jezersko, Stražiše, Strojna, Suhi Vrh, Št. Danijel, Tolsti Vrh, Topla, Verdinje, Zagrad, Zeleni Breg, Zgornje Jezersko/

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 1976
 

Usage

End of term of protection:12/31/1790
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25426
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database