SI AS 1115 Skupščina Socialistične republike Slovenije, 1942-1992 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1115
Ref. code AP:SI AS 1115
Former reference codes:AS 1115
Title:Skupščina Socialistične republike Slovenije
Creation date(s):1942 - 1992
Extent:911 škatel
70 knjig
2295 fasciklov
53 kartotečnih škatel
Running meters:299.60
Archival Material Types:spisovno gradivo
tiskano gradivo
fotografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije (1946-1947)
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije (1947-1963)
Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)
Skupščina Republike Slovenije (1990-1992)
Čas obstoja ustvarjalca:1946 - 1992
Administration history:Na podlagi Zakona o Ustavodajni Skupščini LRS in Zakona o volitvah v Ustavodajno skupščino (Ur.l. LRS, št. 60/46) se je ta prvič sestala 18. 11. 1946 (Ur.l. LRS, št. 73/46). Bila je vrhovni organ državne oblasti LRS z glavno nalogo sprejeti ustavo LRS (Ur.l. LRS, št. 75/46). Po sprejetju ustave se je Ustavodajna skupščina LRS preimenovala v Ljudsko skupščino LRS, ki se je prvič sestala 16. 1. 1947 (Ur.l. LRS, št. 3/47). Skupščina je bila enodomna, imela je predsedstvo ter odbore. Stalni odbori so bili: za zakonodajo, za gospodarski načrt in finance, mandatno-imunitetni, administrativni ter za prošnje in pritožbe.
Z Ustavnim zakonom o temeljih družbene in politične ureditve o organih oblasti LRS z dne 12. 2. 1953 (Ur.l. LRS, št. 3/53) je postala Ljudska skupščina dvodomna. Sestavljena je bila iz Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev. V Republiški zbor so bili izvoljeni poslanci v okrajih in mestih na podlagi splošne, enake in neposredne volilne pravice, v Zbor proizvajalcev pa poslanci, ki so delali v proizvodnji, prevozništvu, trgovini - v razmerju udeležbe na gospodarskem področju pri skupnem produktu LRS. Oba zbora sta bila enakopravna pri odločanju o: spremembi ustave; družbenem planu in proračunu; sprejemanju zakonov s področja gospodarstva, dela in socialnega zavarovanja, razpisu referenduma s področja gospodarstva, dela in socialnega zavarovanja; podaljšanju mandata Ljudska skupščine; nagradah poslancev; varstvu samoupravnih pravic. Zbora sta zasedala ločeno, razen v primerih, ko sta volila ali razreševala predsednike in člane IS, predsednika, podpredsednika in tajnika skupščine, sodnike Vrhovnega sodišča, člane odborov in komisij ali odločala o spremembi ustave. Na skupnih sejah so izvolili tudi predsednika Ljudske skupščine in predsednika zborov. Oba zbora sta imela tudi zakonodajni in mandatno-imunitetni odbor. Odbori so sprejemali resolucije in dajali priporočila za delo državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih organizacij. Odbori so lahko zahtevali od IS odgovore na vprašanja in pojasnila o svojem delu.Ljudska skupščina Slovenije se je preimenovala v Skupščino Socialistične Republike Slovenije z Odlokom o razglasitvi ustave SRS z dne 9. 4. 1963 (Ur.l. SRS, št. 10/63). Postala je najvišji organ oblasti in organ družbenega samoupravljanja. Sestavljena je bila iz Republiškega zbora (kot zbora občanov v občinah) ter Gospodarskega zbora, Prosvetno-kulturnega zbora, Socialno-zdravstvenega zbora in Organizacijsko političnega zbora (kot zborov delegatov v delovnih skupnostih). Skupščina je bila pristojna za odločanje o spremembi ustave, o vprašanjih meja SRS, sprejemala je republiški družbeni plan, zakone in republiški proračun ter potrjevala sklepni račun, dajala je obvezno razlago zakonov, določala splošna načela, cilje in smeri politike SRS, razpisovala republiške referendume, odločala o razpisu posojil, o podaljšanju mandata poslancem, obravnavala načelna stališča glede politike izvrševanja republiških zakonov, obravnavala poročila upravnih organov, samoupravnih organizacij in sodišč, volila člane za Zvezni zbor, volila in razreševala predsednika in podpredsednika Skupščine ter predsednika in člane IS, predsednike in sodnike Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, imenovala in razreševala je republiške sekretarje in funkcionarje, opravljala politični nadzor nad delom republiških politično-izvršilnih in upravnih organov, razveljavljala in odpravljala protiustavne in nezakonite akte IS, ustanavljala delovne in druge organizacije in zavode, dajala priporočila občinskim in okrajnim organom, delovnim organom ter delovnim in drugim organizacijam o vprašanjih splošnega pomena. Republiški zbor je sodeloval enakopravno z zbori delegatov na področju njihove pristojnosti. Stalni odbori Republiškega zbora so obravnavali splošna vprašanja politike in dajali Skupščini predloge o teh vprašanjih, preučevali so predloge zakonov in drugih aktov. Odbore so ustanovili in jim določili področje dela s poslovnikom. PriSkupščini je delovala tudi Komisija za volitve in imenovanja.
Zakon o volitvah poslancev Skupščine SRS (Ur.l. SRS, št. 4/63) je bil dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev v Skupščino SRS 10. 2. 1965 (Ur.l. SRS, št. 4/65). Volitve poslancev so bile razpisane z odlokom (Ur.l. SRS, št. 4/65) in izvedene 4. 4. 1965. Z odloki (Ur.l. SRS, št. 10/65) so bili sprejeti poslovniki Skupščine, Gospodarskega zbora, Prosvetno-kulturnega zbora, Socialno-zdravstvenega zbora in Organizacijsko-političnega zbora.Do spremembe organizacije je prišlo z Ustavo 1974 (Ur.l. SRS, št. 6/74). Skupščina SRS postane z uvedbo samoupravljanja organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti republike. Skupščino SRS so sestavljali Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor. Vsi zbori so odločali enakopravno oziroma skupaj, Zbor združenega dela in Zbor občin pa tudi samostojno. Vsi trije zbori so enakopravno odločali o spremembi ustave, spremembi meja, o podaljšanju mandata članom delegacij temeljnih samoupravnih organizacij ter dajali soglasja k spremembi ustave SFRJ in družbenemu planu Jugoslavije. Zbori so enakopravno sprejemali zakone in splošne akte s področij: sistema družbenega planiranja; zaposlovanja in socialne politike; sistema financiranja; davčne politike; sistema in politike razvoja vseh področij družbenih dejavnosti; mednarodnih odnosov; ljudske obrambe; varnosti in sistema družbene samozaščite; prostorskega in urbanističnega planiranja; kaznivih dejanj ter izvrševanje kazenskih sankcij; organizacije sodišč, javnih tožilstev, pravobranilcev samoupravljanja; organizacije republiških organov in občin; republiških in občinskih referendumov. Vsak zbor je zasedal ločeno na svojih sejah. Kadar so sprejemali isti zakon so se lahko odločili tudi za skupno sejo.
Skupščina je imela stalna in občasna telesa. Naloge teh so bile: proučevanje predlogov zakonov in drugih aktov ter spremljanje izvrševanja zakonov svojega delovnega področja. S poslovnikom Skupščine so bila dana pooblastila posameznim delovnim telesom. Delovna telesa niso imela preiskovalnih ali drugih sodnih funkcij. Skupščina SRS je bila 23. 6. 1990 (Ur.l. RS, št. 24/90) primenovana v Skupščino RS, z Ustavo RS (Ur.l. RS, št. 33/91) pa v Državni zbor RS.
Državni zbor je 27. 9. 1992 (Ur.l. RS, št. 44/92) sprejel Zakon o volitvah v Državni zbor. Volitve so bile z Odlokom o razpisu volitev poslancev v Državni zbor (Ur.l. RS, št. 48/92) izvedene 6. 12. 1992.
Archival history:Gradivo je izročila Skupščina SRS. Leta 1983 je bilo prevzeto gradivo Ustavodajne skupščine LRS 1946 - 1947 in Ljudske skupščine 1947 - 1963 z evidencami za obdobje 1946 - 1963. Med prevzetim gradivom so bili tudi zapisniki kočevskega zbora iz leta 1943 in II. zasedanja SNOS, ki so priključeni k fondu kot predspisi. Leta 1991 je bilo prevzeto gradivo od leta 1963 do 1982, in sicer za mandatna obdobja 1963 - 1969, 1969 - 1974, 1974 - 1978, 1978 - 1982. Leta 1992 je bilo prevzeto še ostalo gradivo za obdobje 1962 - 1982. Leta 1994 je bilo prevzeto tudi gradivo, ki je prihajalo iz Zvezne skupščine SFRJ za leta 1963 do 1991. Gradivo je bilo prevzeto tudi v letu 2000 in letu 2003. 23. 6. 2014 je Državni zbor RS izročil 22 škatel gradiva Komisije za mednarodne odnose Skupščine SRS, 2 škatli gradiva Zvene skupščine SFRJ in 3 škatle gradiva Komisije za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta Skupščine SRS.
22. 11. 2016 je Državni zbor RS izročil 34 škatel gradiva serije Informacije Skupščine o dogodkih iz let 1963 do 1991.
Ob inventuri fondov in zbirk v letu 2016 je bilo iz fonda Skupščina SRS izločenih 121 škatel gradiva, ki so bile priključene fondu SI AS 2137, Državni zbor RS.

Information on content and structure

Content:PODFOND SKUPŠČINA LRS 1945–1963: kočevski zbor 1943 (kopije)/ drugo zasedanje SNOS 1946/ volitve v Ustavodajno skupščino 1946/ zapisniki okrajnih volilnih komisij/ volitve ljudskih poslancev v Ljudsko skupščino 1951-1963/ pripombe k osnutku ustave 1946/ ustava 1967-1981/ pozdravne resolucije 1947/ seznami poslancev/ vprašalne pole poslancev/ vprašanja poslancev/ zapisniki z zasedanj Ljudske skupščine/ zapisniki komisij in odborov/ kabinet predsednika 1947-1963/ seje zasedanj 1947-1963/ predlogi zakonov/ statuti okrajev 1956-1962/ statuti občinskih skupščin/ statuti gospodarskih organizacij/ statuti zavodov/ Odbor za prošnje in pritožbe 1947-1962/ Republiški zbor 1954-1959/ Zbor proizvajalcev 1954-1959/ fotografije poslancev 1945-1967/ delovodniki/ indeksi/kartotečna kazala
PODFOND SKUPŠČINA SRS 1963–1992: zapisniki sej vseh zborov Skupščine 1963-1978/ seje Predsedstva Skupščine 1963-1982/ seje Republiškega zbora 1963-1978/ seje odborov in komisij Republiškega zbora 1963-1974/ seje odborov in komisij Gospodarskega zbora 1963-1974/ seje Prosvetno-kulturnega zbora 1963-1974/ seje Socialno-zdravstvenega zbora 1963-1974/ seje Organizacijsko-političnega zbora 1963-1969/ seje enotnega Zbora delegatov 1969-1974/ seje zasedanj delegatov občin 1969-1974/ seje komisij in odborov Družbenopolitičnega zbora 1974-1982/ seje komisij in odborov Zbora občin 1974-1982/ seje Zbora združenega dela 1974-1982/ seje vseh zborov 1974-1977/ seje Iniciativnega odbora za ustanovitev Kluba delegatov 1976/ seje delegacije Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ/ pogovori delegacije Skupščine SRS v Zveznem zboru Skupščine SFRJ/ seje odborov in komisij Skupščine 1978-1982/ uredbe/ zakoni/ odloki/ volilni predpisi/ referendumi 1967-1973/ samoupravni sporazumi/ narodnosti v Sloveniji 1963-1982/ poslovnik Zvezne skupščine 1963-1982/ delegatska vprašanja 1974-1982/ organizacija Skupščine SRS 1963-1982/ poslovniki Skupščine SRS 1963-1981/ program dela Skupščine SRS in Predsedstva 1963-1982/ klub poslancev 1968-1979/ medrepubliško sodelovanje/ sodniki porotniki 1967-1978/ imenovanja in razrešitve sodnikov na Vrhovnem sodišču in okrožnih sodiščih 1965-1979/ imenovanja in razrešitve javnih tožilcev in njihovih namestnikov 1967-1982/ nagrade AVNOJ 1964-1982/ poročila o gibanju gospodarstva 1964-1977/ Pobude in vprašanja delegatov 1990- 1992/republiški skladi/ proračuni/ analize/ ocene zakonov/ ustavni spori 1965-1983/ upravni spori 1967-1982/ kartotečna kazala/ fotografije poslancev 1945-1967
Serija I . Peticije (prošnje in pritožbe): prošnje in pritožbe posameznikov, organizacij, združenj… naslovljene na Skupščino Slovenije 1970–1992
Serija II. Seje sveta in seje sindikata Skupščine 1965–1990: zapisniki sveta Skupščine 1965-1990/ letna poročila1965-1990/ pravilniki o sistemizaciji delovnih mest/volilni imeniki delovne skupnosti/ konference organizacije sindikata Skupščine/ članski sestanki sindikata/ poslovniki Skupščine 1975, 1976, 1985, 1990
Serija III. Komisija za mednarodne odnose 1967–1990: Poročila, informacije, zabeležke o mednarodnem sodelovanju 1967- 1969/odprti problemi z Madžarsko/informacije o razmerah na Bližnjem vzhodu/jugoslovansko - italijanski odnosi 1968-1973/ jugoslovansko - avstrijski odnosi/obiski tujih delegacij/govori, referati, članki, intervjuji dr. Antona Vratuše 1967 - 1982/
Serija IV. Sejni zapisi 1982-1986: sejni zapisi sej zbora občin 1982- 1986/ sejni zapisi sej družbenopolitičnega zbora 1982-1986/ sejni zapisi zbora združenega dela 1982- 1986/ sejni zapisi skupnih zasedanj zborov
Serija V. Informacije Skupščine o dogodkih 1961-1991: dnevne informacije o važnejši pošti ter sejah in sestankih Skupščine in delovnih teles 1963-1991/ informacije Skupščine in Izvršnega sveta SRS 1964-1974/ aktualni komentarji Sekretariata Skupščine SRS 1968-1972PODFOND ZVEZNA PODFOND ZVEZNA SKUPŠČINA SFRJ 1963–1991: Zvezni predpisi 1963- 1991/ predlogi zakonov 1963-1991/ osnutki zakonov 1963-1991/ odloki 1963-1991/ zvezni zakoni o ratifikaciji sporazumov 1963-1991
Serija I. Stenografski zapiski Zvezne skupščine: Stenografski zapiski AVNOJ-a 1942-1945/ stenografski zapiski ljudske skupščine FLRJ 1945–1952/ stenografski zapisi zborov Zvezne skupščine 1953-1991/
System of arrangement:Gradivo je razdeljeno na tri podfonde in šest serij.
PODFOND SKUPŠČINA LRS 1943-1963 je urejen po mandatnih obdobjih. Razvrščanje dokumentov še ni potekalo po načrtu klasifikacijski znakov. Kot evidenca o dokumentarnem gradivu so bili vodeni delovodniki in indeksi.
PODFOND SKUPŠČINA SRS 1963-1992 je urejen po mandatnih obdobjih in razvrščeno po vsebini na podlagi klasifikacijskih načrtov od 0-9. Za evidenco dokumentarnega gradiva so uporabljali kartotečna kazala.
SERIJE:
I . Peticije (prošnje in pritožbe) 1974-1992: gradivo je urejeno po mandatih in znotraj mandatov po abecednem redu vlagateljev peticij.
II. Seje sveta in seje sindikata Skupščine 1965-1990: gradivo je urejeno in popisano kronološko.
III. Komisija za mednarodne odnose 1967-1990: gradivo ni bilo evidentirano v glavni pisarni Skupščine, zato je bil narejen popis gradiva
IV. Sejni zapisi: gradivo je vezano v knjige kronološko za seje zborov Skupščine
V. Informacije Skupščine o dogodkih 1963-1991: gradivo je urejeno kronološko
PODFOND ZVEZNA SKUPŠČINA SFRJ 1963–1991 je urejen po klasifikacijskih znakih, ki so jih uporabljali pri upravnem poslovanju v Zvezni skupščini SFRJ in njenih predhodnic.
Serija I. Stenografski zapiski Zvezne skupščine: gradivo je vezano in kronološko urejeno od leta 1943 dalje po posameznih zborih Zvezne skupščine SFRJ in njenih predhodnic.
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo serije I. Peticije 1974-1992 v škatlah 1 do 148 vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:slovenski
angleški
hrvaški
italijanski
nemški
srbski
Pisava:latinica
cirilica
Finding aids:prevzemni popis (podfond Skupščina LRS)
Prevzemni popis 2007 (Serija IV. Sejni zapisi )
Prevzemni popis 2008 ( Serija II. Seje sveta in seje sindikata Skupščine)
Prevzemni popis 2009 (Serija I. Stenografski zapiski Zvezne skupščine)
Prevzemni popis 2014 ( Serija III. Komisija za mednarodne odnose)
Prevzemni popis 2014 (Podfond: Zvezna skupščina)
Prevzemni popis 2016 (Serija I. Peticije)
Prevzemni popis 2016 (Podfond Skupščina SRS)
Prevzemni popis 2016 (Serija V. Informacije Skupščine o dogodkih)

Information on related materials

Publications:- Prinčič J., Predsedstvo SNOS-a, Prezidij SNOS-a, Prezidij Ustavodajne skupščine LRS 1944 - 1947, Ljubljana 1982
 

Descriptors

Entries:  Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije (1946-1947) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Skupščina Republike Slovenije (1990-1991) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije (1947-1963) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2067
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25432
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database