SI AS 1204 Sklad Borisa Kidriča, 1954-1975 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1204
Signatura PE AP:SI AS 1204
Prejšnje signature PE:AS 1204
Naslov PE:Sklad Borisa Kidriča
Čas nastanka PE:1954 - 1975
Količina PE:57 škatel
Obseg (tekoči metri):7,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Sklad Borisa Kidriča (1953-1991)
Historiat ustvarjalca:Sklad Borisa Kidriča je ustanovila skupščina LRS leta 1953 (Ur.l. LRS, št. 22/53), da bi z njegovim delovanjem podprla razvoj vseh znanosti (ekonomskih, družbenih, naravoslovnih in drugih) in s tem pripomogla k razvoju celotnega slovenskega gospodarstva. Zaradi zaslug politika Borisa Kidriča pri gradnji slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva je sklad imenovala po njem.
Po določilih statuta (Ur.l. LRS, št. 9/55 in dopolnitve št. 10/56) je bil pravna oseba z lastnimi denarnimi sredstvi, kot so proračunske dotacije, darila, volila in drugi nepredvideni dohodki. Upravljal ga je odbor s predsednikom, ki ju je imenoval Izvršni svet LRS.
Vsako leto je podeljeval štipendije, podpore in nagrade. Finančne podpore so bili deležni posamezniki in ustanove (fakultete, inštituti) za izvedbo raziskovalnega dela. S štipendijami (enomesečnimi in tudi večletnimi) so podpirali posebno nadarjene srednješolce, študente in druge znanstvene in strokovne delavce.
Podeljevali so tri vrste nagrad: Kidričevo nagrado za izvirno znanstveno delo (največ 5 na leto), Nagrado Kidričevega sklada za teoretske in uporabno-teoretske razprave (največ 15) in Nagrado za iznajdbe in tehnične izpopolnitve, oziroma za pomembne prispevke k uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso (ne več kot 20). Nagrajenci so prejeli določene denarne vsote, največje za Kidričeve nagrade. Podeljevali so jih vsako leto 10. aprila, dan pred obletnico Kidričeve smrti. Prvo je prejel leta 1957 akademik ing. dr. Milan Vidmar za delo Transformatorji. Prvih pet štipendij je podelil Sklad leta 1954 za študij na univerzi in 7 štipendij za izpopolnjevanje.
Vse do leta 1970 je Sklad s svojim delovanjem usmerjal celotno slovensko raziskovalno dejavnost. Potem je njegovo funkcijo prevzela Raziskovalna skupnost Slovenije (Zakon o raziskovalni dejavnosti, Ur.l. SRS, št. 26/70). Sklad je sicer obstajal kot posebna pravna oseba. Upravni odbor, predsednika in člane je imenovala skupščina Raziskovalne skupnosti v soglasju s Skupščino SRS. Tudi finančna sredstva je zagotavljala skupnost. Nagrade so se podeljevale tudi po ukinitvi skupnosti leta 1989.
S Pravilnikom o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za raziskovalno delo (Ur.l. RS, št. 8/91) so ukinili tudi te, vpeljali pa nove, ki nadaljujejo tradicijo nekdanjih.
Historiat PE:Gradivo je izročil leta 1986 Zavod za mednarodno znanstveno tehnično prosvetno in kulturno sodelovanje.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:korespondenca 1954-1961, 1972, 1974/ zaključni računi in predračuni 1961-1970/ delovna poročila sklada 1954-1958, 1970, 1974/ zapisniki sej upravnega odbora in strokovne komisije 1955-1959, 1961-1963/ prošnje za financiranje raziskav, povzetki raziskovalnih nalog in njihova ocenitev/ poročila o opravljenem delu 1954-1974/ štinpendisti: prijave, pogodbe s štipendisti, poročila o opravljenem delu 1955-1970/ ocene nagrajenih del 1956-1960/ mednarodno znanstveno sodelovanje z Avstrijo 1973-1974, z Bolgarijo 1973-1975, z Dansko 1973, s Finsko 1973-1975, s Francijo 1973-1974, z Indijo 1973-1975, z Iranom 1973-1975, s Kitajsko 1973-1975, z Madžarsko 1972-1975, z Nemško demokratično republiko 1972-1975, z Norveško 1973-1976, s Poljsko 1974-1975, z Romunijo 1972-1974, s Švedsko 1972-1975, s Turčijo 1974, z Veliko Britanijo 1973-1975, z Združenimi državami Amerike 1971-1973, z Zvezno republiko Nemčijo 1972-1975/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1998

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 7, Ljubljana 1993, str. 269 - 270
 

Deskriptorji

Vnosi:  Sklad Borisa Kidriča (1953-1991) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1975
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25645
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS