SI AS 1205 Sklad Prešernovih nagrad, 1957-2016 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1205
Ref. code AP:SI AS 1205
Title:Sklad Prešernovih nagrad
Creation date(s):1957 - 2016
Extent:75 škatel
11 datotek
Obseg PE (bajti):51.758.048
Running meters:8.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
fotografsko gradivo
digitalno gradivo
tiskano gradivo
filmsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Sklad Prešernovih nagrad (1955-)
Čas obstoja ustvarjalca:from 1955
Administration history:Prešernove nagrade so podeljevali že osem let pred uradno ustanovitvijo Prešernovega sklada. Ministrstvo za prosveto Narodne vlade Slovenije je leta 1946 (Ur.l. SNOS in NVS, št. 13/46) določilo, naj se na dan Prešernove smrti, ki je bil že leto poprej določen kot kulturni praznik, podeljujejo nagrade, ki pa se še niso imenovale po Prešernu. Te so bile podeljene prvič 8. 2. 1947. Nagrajence, umetnike in znanstvenike je določila posebna komisija, ki je delovala pri Ministrstvu za prosveto.
Leta 1955 je bil sprejet Zakon o podeljevanju Prešernovih nagrad (Ur.l. LRS, št. 4/55), s katerim je bil ustanovljen tudi Prešernov sklad. Deloval je pri Svetu za prosveto in kulturo LRS, imel je svoja finančna sredstva (dotacije, darila, volila). S spremembami in dopolnitvami zakona leta 1956 (Ur.l. LRS, št. 34/56) je sklad postal pravna oseba. Vsako leto je iz svojih sredstev podeljeval nagrade za umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, za znanstveno delo na področju jezikoslovja, filozofije, zgodovine in humanističnih ved ter štipendije nadarjenim umetnikom in znanstvenikom.
Od leta 1961 dalje (Ur.l. LRS, št. 26/61) so podeljevali nagrade lahko tudi za življensko delo. Poleg tega so uvedli še nagrade sklada. Organizacijsko se je sklad nekoliko preuredil leta 1965 (Ur.l. SRS, št. 8/65), leta 1970 (Ur.l. SRS, št. 20/70) pa so določili, da se za Prešernovo nagrado upoštevajo dela, ki so predstavljena javnosti dve leti pred podelitvijo in ne eno leto, kot je bilo do takrat.
Zakon o Prešernovi nagradi iz leta 1982 (Ur.l. SRS, št. 1/82) je skladu odvzel pravno subjektiviteto in ga umestil h Kulturni skupnosti Slovenije. Ta je zanj zagotaljala tudi sredstva. Podeljevale so se največ 3 Prešernove nagrade in največ 10 nagrad Prešernovega sklada. Od leta 1991 (Ur.l. SRS, št. 29/91) je sklad pri republiškem upravnem organu pristojnem za kulturo. Odslej se podelita dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada. To so nagrade za vrhunska umetniška dela in vedno bolj za življenjsko delo.
Archival history:Gradivo Sklada je Arhivu RS izročil leta 1986 in 1997 Zavod za mednarodno znanstveno tehnično prosvetno in kulturno sodelovanje ter v letih 2002, 2004, 2008 in 2009 Ministrstvo za kulturo RS. Del fonda je leta 2012 Arhivu RS izročilo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Marca 2014 je Ministrstvo za kulturo izročilo 2 škatli gradiva in digitalne fotografije nagrajencev 2013, januarja 2016 pa 3 škatle gradiva in digitalne fotografije nagrajencev 2014. 31.3.2017 je Ministrsto za kulturo RS izročilo 9 škatel gradiva iz let 2014 do 2016.Gradivo je bilo pred prevzemom tehnično urejeno in popisano pri ustvarjalcu.

Information on content and structure

Content:štipendije 1966-1983/ pogodbe 1966-1972/ finančni načrti 1962-1965/ korespondenca/ nagrade 1973-1976/ vabila na seje in zapisniki 1966-1972/ imenovanje Upravnega odbora 1978-1980/ zapisniki sej Upravnega odbora 1956-1973/ seje strokovnih komisij 1980-1990/ predlogi za nagrajence/ utemeljitve/ seznami nagrajencev/ fotografije s podelitev 1980-1990/ nastajanje zakona o Prešernovi nagradi 1981/ nastajanje statuta Prešernovega sklada 1981/ finančna poročila 1979-1990/ nastajanje zakona o Prešernovih nagradah 1989-1991/ imenovanje in delo upravnega odbora/ predlogi, razpisi, utemeljitve za nagrade/ govori/ štipendija Zorana Mušiča 1991/ finančno poslovanje 1995/ izdaja zbornika 50 let Prešernovih nagrad 1996/ fotografije nagrajencev/ korespodndenca z nagrajenci/ avtorske pogodbe 1997/
imenovanja strokovnih komisij, seje upravnega odbora/ predlogi za nagrade/ korespondenca: z nagrajenci, s člani upravnega odbora, ministrom/ natečaji za proslave/ pogodbe/ računi o proslavi 1998-2004/ nagrade 1958-1976/ štinpendije 1956-1975/ finančno računovodska dokumentacija 1956-1971/ korespondenca 1973-1976/ zapisniki sej z gradivom upravnega odbora in strokovne komisije 2005-2008/ predlogi za nagrade 2005-2008, 2009, 2010-2011, 2012, 2013-2015/ korespondenca z nagrajenci (sporočila o nominaciji, izplačila nagrad, almanah 2005-2008)/ gradivo s tiskovnih konferenc, organizacija proslav 2005-2008/ gradivo za imenovanje članov upravnega odbora za obdobje 2008-2012/ zapisniki sej z gradivom upravnega odbora od 1. - 7. seje 2008/ sklepi upravnega odbora 2008/ zaključno poročilo 2008/ zapisniki strokovnih komisij s sklepi in izjavami članov 2008/ sporočila nagrajencem 2009/ odredbe za izplačila 2009/ almanah, scenarij proslave, gradivo za tiskovno konferenco, finančni načrt 2009/ CD - Prešernova proslava, Cankarjev dom 7. 2. 2009/ odmevi v javnosti 2009/ CD s fotografijami nagrajencev 2009/ zapisniki sej upravnega odbora 2009–2016/ zapisniki sej strokovnih komisij 2009–2015 in gradivo/ fotografsko gradivo 2010/ scenariji proslave podelitev nagrad 2010–2 014/ komunikacije z nagrajenci 2010-2012/ komunikacije z ustvarjalci proslave podelitve nagrad 2010-2012/ odmevi v javnosti 2010/ sodelovanje s Prešernovo galerijo Kranj 2011–2012, 2014/ plakete nagrajencev 2010–2012/ komunikacije z nagrajenci 2012–2013/ komunikacije z ustvarjalci proslave 2012–2013/ fotografije nagrajencev 2013-2014/ poročilo o delu 2013, 2014/ medijske objave 2014/ finančni načrt 2014/ avtorske pogodbe z izvajalci 2013-2014/ operativna dela ob podelitvi Prešernovih nagrad 2014-2016/ plakete nagrad podeljenih v letih 2013-2016
System of arrangement:Pri delovanju Prešernovega sklada so se postopoma nakazovale večje vsebinske enote, ki so v prevzemnem seznamu gradiva za obdobja 2011/12 predstavljene kot serije: Seje upravnega odbora (I.), Seje strokovnih komisij in gradivo zanje (II.), Operativna dela ob podelitvi Prešernovih nagrad (III.), Podelitev nagrad (IV.), Finance (V.), Splošno (VI.), Predlogi za nagrade prispeli na javni poziv (VII.) in Plakete nagrad (VIII.). Le-te so podrobneje popisane po manjših vsebinskih sklopih (združeni dokumenti).
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki
digitalna

Conditions of access and use

Language:slovenski
Finding aids:prevzemni seznam 1997
prevzemni seznam 2002
prevzemni seznam 2004
arhivski popis 2005
prevzemni seznam 2008
prevzemni seznam 2009
prevzemni seznam 2012
prevzemni popis 2014 (škatli 61-62)
prevzemni popis 2016 (škatle 63-66)
prevzemni popis 2017 (škatle 67-75) (Meta Comino)
 

Descriptors

Entries:  Sklad Prešernovih nagrad (1955-) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2016
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25647
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database