SI AS 1214 Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, 1947-2002 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1214
Ref. code AP:SI AS 1214
Former reference codes:AS 1214
Title:Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
Creation date(s):1947 - 2002
Extent:958 škatel
Running meters:103.70
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Služba družbenega knjigovodstva - Centrala Ljubljana (1959-1965)
Služba družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji - Centrala Ljubljana (1965-1990)
Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (1990-1994)
Administration history:Z ukazom o razglasitvi prvega Zakona o družbenem knjigovodstvu 19. 10. 1959 (Ur.l. FLRJ, št. 43/59) je bilo uvedeno družbeno
knjigovodstvo kot javna služba, s katero se je zagotavljala evidenca in kontrola o uporabi družbenih sredstev in razpolaganju z njimi, evidenca o gospodarskih gibanjih in kontrola nad tem, kako so uporabniki družbenega premoženja izpolnjevali obveznosti do družbene skupnosti. Na osnovi tega zakona je SDK delovala v okviru Narodne banke FLRJ, organizirala se je pri Glavni centrali, centralah in podružnicah Narodne banke FLRJ. V sestavi SDK je bila tudi finančna inšpekcija. Svoja poročila so podružnice SDK pošiljale tudi upravnim organom občinskih ljudskih odborov, ki so bili pristojni za finance. Guverner Narodne banke je skrbel za organizacijo in delo celotne službe SDK ter za strokovna navodila, ki so bila obvezna za vse organe SDK. Že s prvim zakonom je bilo možno zoper odločbe SDK pričeti računske upravne spore, ki so jih reševala Višja gospodarska sodišča in Vrhovno gospodarsko sodišče. Statut SDK je določal notranjo organizacijo, delovno področje organizacijskih enot in medsebojna razmerja.
Zakon o družbenem knjigovodstvu iz leta 1959 so dopolnjevali kasnejši zakoni (Ur.l. FLRJ, št. 39/62, Ur.l. SFRJ, št. 23/65, Ur.l. SFRJ, št. 23/67 in Ur.l. SFRJ, št. 5/72). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem knjigovodstvu iz leta 1962 (Ur.l. FLRJ, št. 39/62) je bila 1. 11. 1962 izvedena razmejitev poslov med Službo družbenega knjigovodstva in Narodno banko FLRJ. SDK je postala samostojna in enotna služba pri Narodni banki. V letu 1964 sta se organizirala dva organizacijska dela: kontrola uporabnikov družbenih sredstev iz gospodarstva in kontrola uporabnikov iz negospodarstva. V letu 1965 pa se je z Zakonom o dopolnitvah Zakona SDK (Ur.l. SFRJ, št. 23/65) SDK popolnoma osamosvojila iz sestave Narodne banke SFRJ. Zakon je tudi določal SDK kot pravno osebo s sedežem v Beogradu. Določil je tudi odgovornost SDK Zvezni skupščini in Zveznemu izvršnemu svetu. Ta zakon je predpisoval, da SDK opravlja plačilni promet na enoten način na vsem ozemlju Jugoslavije ter da ima lahko svoje organizacijske enote v krajih, v katerih je to potrebno. Zakon iz leta 1967 (Ur.l. SFRJ, št. 23/67) je predpisal SDK-ju statistična raziskovanja, ki so imela pomen za vso državo. Hkrati se je predpisala organizacija podružnic s sedeži v posameznih krajih ter z sedeži central v glavnih mestih republik in avtonomnih pokrajin ter glavne Centrale za Jugoslavijo v Beogradu.
Z zakonom 25. 7. 1994 (Ur.l. RS, št. 48/94) se je SDK Republike Slovenije preimenovala v Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Archival history:Gradivo je leta 1989, 4. 8. 2000, 11. 11. 2002 in 30. 7. 2003 izročila Služba družbenega knjigovodstva v SRS - Centrala Ljubljana. Fondu so priključene tiskane publikacije SDK iz let 1971 - 1993, ki jih je ARS prevzemal sproti. Del gradiva je izročila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve dne 27. 1. 2004. 136 avdiokaset se hrani v zbirki SI AS 358, Zbirka zvočnih zapisov.

Information on content and structure

Content:statut SDK 1973/ samoupravni sporazumi Centrala SDK SRS/ organizacija podružnic SDK/ zapisniki sveta delovne skupnosti Centrale SDK 1973-1975/ zaključni računi Centrale SDK in podružnic SDK 1966-1976/ podatki o poslovnem uspehu OZD iz področij gospodarstva v Sloveniji 1972-1993/ podatki iz zaključnih računov SIS, skladov in družbenopolitičnih skupnosti v SRS 1973-1975/ podatki o poslovnem uspehu OZD s področij družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti SRS - negospodarstvo 1972-1986/ tekoči gospodarski pregledi 1975-1986/ statistični bilteni Narodne banke FLRJ za Centralo SDK Slovenije 1960-1976/ investicije v osnovna sredstva v Sloveniji 1971-1976/ pritožbe pravnih in fizičnih oseb na Višje gospodarsko sodišče ob finančnih revizijah SDK 1960-1976/ zbirni podatki pravnih oseb RS 1989-1993/ kadrovske zadeve/
- podatki iz zaključnih računov za področje kmetijstva 1959-1966/ podatki iz zaključnih računov delovnih organizacij za družbene in kmetijske dejavnosti 1966-1971/ podatki iz zaključnih računov OZD za družbene in kmetijske dejavnosti 1972-1985/ vse gradivo je na nivoju države, republik in pokrajin/
- podatki o poslovnih rezultatih OZD na področju družbenih dejavnosti 1974-1978/ edinstveni kazalci za planiranje po zaključnem in periodičnem računu OZD za družbene dejavnosti in kmetijstvo 1980-1985/ vzporedni kazalci rezultatov dela delavcev in poslovanja OZD na področju kmetijstva 1958-1988/ vse gradivo je na nivoju države, republik in pokrajin/
- podatki iz zaključnih računov gospodarskih organizacij, posameznih delovnih organizacij 1960/ primerjalni kazalci rezultatov dela delavcev in poslovanja temeljnih in delovnih OZD s področja družbenih dejavnosti 1977-1988/ pomembnejši podatki o poslovnem uspehu in posameznih OZD s področja gospodarstva 1982-1987/
- gradivo centrale in podružnic SDK: zapisniki sej komisij in odborov/ zapisniki o inšpekcijskih pregledih/ zapisniki o privatizaciji/ bilančne sheme/ blokacije, navodila za poslovanje/ odločbe, sodbe, pritožbe/ Glasniki SDK 1983-1994/
- področje kadrovskih in splošnih nalog: okrožnice/ zapisniki z gradivom in sklepi sej Sveta in Kolegija direktorjev SDK, APPNI in APP - tudi SFRJ/
- področje računovodstva: zaključni računi/ letni načrti/ naložbe v osnovna sredstva/
- področje preprečevanja pranja denarja: splošni akti/ letna poročila/
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Language:slovenski
 

Descriptors

Entries:  Služba družbenega knjigovodstva, Centrala Ljubljana (1959-1965) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Služba družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji - Centrala Ljubljana (1965-1990) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (1990-1994) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2002
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25697
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database