SI AS 1231 Klopčič France, 1895-2002 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1231
Signatura PE AP:SI AS 1231
Prejšnje signature PE:AS 1231
Naslov PE:Klopčič France
Čas nastanka PE:1895 - 2002
Količina PE:98 škatel
Obseg (tekoči metri):11,30
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Fotografsko gradivo
Tiski
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Klopčič France (1903-1986)
Čas obstoja ustvarjalca:1903 - 1986
Historiat ustvarjalca:Klopčič France (L'Hopital, Francija, 25. 10. 1903 - Ljubljana, 25. 4. 1986), publicist, zgodovinar. Kot srednješolec v Ljubljani se je pridružil komunističnemu gibanju. Preživljal se je kot publicist in kot poklicni revolucionar; objavljal je politične članke v delavskem tisku. 1926 - 1929 je bil v vodstvu KPJ v Sloveniji. 1930 je ilegalno odšel v SZ, obiskoval je Mednarodno leninsko šolo. V SZ je bil dvakrat obsojen protirevolucionarne dejavnosti in zaprt. 1945 je bil izpuščen vendar je moral ostati v SZ zaradi nestrinjanja z resolucijo informbiroja 1948. 1956 so ga na zahtevo jugoslovanske vlade izpustili. Zaposlil se je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, nato je do 1963 delal na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja. Objavil je več kot 170 člankov in razprav, uveljavljal se je kot zgodovinar delavskega gibanja.
Historiat PE:Gradivo je 22. 5. 1987, 14. 1. 1988 in 2. 2. 1988 podarila Maja Klopčič iz Ljubljane. Na osnovi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani o dedovanju, sta Mitja in Marko Gorenc 27. 5. 2011 Arhivu RS podarila 67 škatel gradiva Franceta Klopčiča.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni dokumenti/ gradivo iz znanstvenih posvetovanj in zborovanj/ zapisi in izrezki iz časopisja o političnih vprašanjih/ izrezki iz časopisov z opombami in pripisi ustvarjalca/ rokopisi in tipkopisi študij in razprav/gradivo za pripravo člankov in znanstvenih razprav/ časopisni članki in izrezki iz časopisja o političnih vprašanjih, lastnih objavah in objavah o ustvarjalcu/ izrezki iz časopisov z opombami in pripisi ustvarjalca/ rokopisi in tipkopisi študij in razprav/ osebna in delovna korespondenca/ fotografije
Sistem ureditve PE:Serija gradiva in serija korespondence sta urejeni po načelu provenience, kot jih je uredil ustvarjalec, ostalo gradivo pa je spravljeno v mape po tematiki (osebni dokumenti, korespondenca, gradivo za pripravo znanstvenih in drugih objav, fotografije).
Opombe:3 magnetofonski trakovi se hranijo v SI AS 358 Zbirka zvočnih zapisov.

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Jezik:slovenski jezik
francoski jezik
nemški jezik
ruski jezik
Pisava:latinica
cirilica
Pripomočki za uporabo:prevzemni seznam 1987
prevzemni seznam 1988
delni arhivski popis 2011 (šk. 32-98) (Alenka Kačičnik Gabrič)

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 104
 

Deskriptorji

Vnosi:  Klopčič France (1903-1986), zgodovinar, politik (Fizične osebe\)
 

Tehnične enote

Število:99
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2077
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25743
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS