SI AS 1438 Sindikat uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo, 1945-1949 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1438
Ref. code AP:SI AS 1438
Former reference codes:AS 1438
Title:Sindikat uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo
Creation date(s):1945 - 1949
Extent:20 škatel
Running meters:2.60
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Zveza uslužbencev pravosodnih in upravnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1946)
Zveza uslužbencev gospodarsko-upravnih in tehničnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1946)
Zveza uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1946-1948)
Zveza uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1948)
Sindikat uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1949)
Zveza finančnih uslužbencev Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1948)
Zveza finančnih uslužbencev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1948)
Sindikat finančnih uslužbencev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1949)
Administration history:Glej AS 540.
Na splošni državni sindikalni konferenci ob koncu januarja 1945 v Beogradu sta bili ustanovljeni tudi Zveza uslužbencev pravosodnih in upravnih ustanov Jugoslavije (združevala je uslužbence ministrstev pravosodja, notranjih in zunanjih zadev, sodišč, predsedstva AVNOJ in podobnih ustanov) ter Zveza uslužbencev gospodarsko-upravnih in tehničnih ustanov Jugoslavije (zajemala je uslužbence ministrstev za gradnje, rudnike, gozdove, kmetijstvo, industrijo, trgovino in prehrano, upravo narodne imovine, uslužbence gospodarskih svetov, komisij za obnovo, državne statistike in sorodnih strok). Ti zvezi pa sta se že jeseni 1946, na 4. plenumu GO ESJ, združili v eno zvezo z nazivom Zveza uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije. V Sloveniji je bilo ustanovljeno tajništvo za republiko, ki se je v skladu s spremembami v organizaciji jugoslovanskih sindikatov leta 1948 najprej preoblikovalo v Republiški odbor, še istega leta pa se je tudi zveza preimenovala v sindikat, ki je deloval do leta 1949. V letu 1949 se je Sindikat državno-upravnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije združil s Sindikatom finančnih uslužbencev (ustanovljen leta 1945 kot Zveza finančnih uslužbencev Jugoslavije, ki je združevala uslužbence finančnega ministrstva, carin, davčnih in drugih organov te stroke) v Sindikat uslužbencev državnih ustanov Jugoslavije (AS 547).
Archival history:Gradivo je izročil Sindikat delavcev družbenih dejavnosti Jugoslavije, RO za Slovenijo 20. 12. 1968. Izročitelj je istočasno predal tudi gradivo naslednika tega RO, in sicer RO Sindikata uslužbencev državnih ustanov Jugoslavije za Slovenijo z vsemi njegovimi predhodniki. Gradivo posameznih predhodnikov pa ni bilo ločeno, ampak med seboj celo tako prepleteno, da ga tudi v AS ni bilo mogoče smiselno razdružiti. Zato se v okviru fonda RO Sindikata državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije za Slovenijo nahaja tudi gradivo Tajništva RO Zveze oziroma Sindikata finančnih uslužbencev za obdobje 1945 - 1949.
Za evidenco gradiva so ustvarjalci uporabljali delovodnik, vendar so le manjši del spisov razvrstili po delovodniških številkah, večji del pa po zvrsteh gradiva (sejni zapisniki, delovna poročila ipd.) ali po vsebinskih sklopih (počitniški domovi, udarniki, kulturnoprosvetno delo ipd.).

Information on content and structure

Content:zapisniki sej, konferenc, skupščin in plenumov tajništev oziroma RO in njihovih komisij 1946-1949/ razni dopisi tajništev oziroma RO 1946-1949/ okrožnice tajništev oziroma RO 1945-1948/ gradivo sindikalnih podružnic in krajevnih organizacij 1945-1949/ podatki o delavskih zaupnikih, ljudskih tožilcih, funkcionarjih sindikalnih organizacij in članih podružnic 1946/ gradivo GO in zveznih organizacij 1945-1948/ plačilni sistem 1945-1947/ socialno-ekonomsko stanje sindikalnih članov 1946/ kulturnoprosvetno delo 1945-1946/ mladinska organizacija 1946/ počitniški domovi in oddih 1946-1949/ udarniki 1946-1948/ patronati 1946/ tekmovanje 1946-1948/ fizkultura 1945-1947/ likvidacija sindikalnih podružnic in krajevnih odborov ukinjenih zvez 1946/ socialno zavarovanje 1947/ preskrba in stanovanja 1947/ zaščita dela 1947-1948/ finančno gradivo 1945-1949/ delovodniki Sindikata državno-administrativnih ustanov Jugoslavije, RO za Slovenijo 1945-1949/ delovodniki Sindikata finančnih uslužbencev Jugoslavije, RO za Slovenijo 1945-1949 in indeks k delovodniku 1949/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 2016

Information on related materials

Publications:- Glej AS 540
 

Descriptors

Entries:  Zveza uslužbencev pravosodnih in upravnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1946) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza uslužbencev gospodarsko-upravnih in tehničnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1946) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1946-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Sindikat uslužbencev državno-administrativnih in pravosodnih ustanov Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1949) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza finančnih uslužbencev Jugoslavije, Tajništvo za Slovenijo (1945-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza finančnih uslužbencev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Sindikat finančnih uslužbencev Jugoslavije, Republiški odbor za Slovenijo (1948-1949) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1949
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26163
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database