SI AS 1487 Centralni komite Komunistične partije Slovenije, 1941-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1487
Ref. code AP:SI AS 1487
Former reference codes:AS 1487
Title:Centralni komite Komunistične partije Slovenije
Creation date(s):1941 - 1945
Extent:92 škatel
Running meters:10.20
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Centralni komite Komunistične partije Slovenije (1941-1945)
Administration history:Centralni komite KPS kot najvišji partijski organ v času narodnoosvobodilne vojne je v začetku leta 1941 deloval v sestavi, v kakršni je bil izvoljen na 3. konferenci Komunistične stranke Slovenije na Vinjah nad Dolskim pri Ljubljani konec junija 1940. Štel je 25 članov oziroma kandidatov. Ob napadu fašističnih sil na Jugoslavijo aprila 1941 je CK KPS pozval vse komuniste in druge rodoljube k obrambi domovine. Narodni svet je ponudbo KPS zavrnil. Zavedajoč se nevarnosti uničenja slovenskega naroda, je CK KPS že aprila 1941 pozval vse rodoljube, ne glede na njihovo socialno, idejno in politično pripadnost, da se vključijo v osvobodilno fronto, ki bo organizirala odpor proti okupatorju. Tako je KPS prevzela vodilno vlogo v narodnoosvobodilni borbi in povezala NOB z revolucijo. To vlogo je obdržala vse do konca vojne.
S pričetkom vojne se je število članov in kandidatov CK začelo zmanjševati (bili so aretirani, ali pa so padli). Nove člane in kandidate so začeli vključevati šele sredi leta 1943. Centralni komite je imel ožje vodstvo, imenovano sekretariat (na začetku 5 članov). Sedež CK KPS je bil do srede leta 1942 v Ljubljani, od junija do avgusta na Kočevskem Rogu, potem na Podlipoglavu, od oktobra 1942 v Polhograjskih Dolomitih, od aprila 1943 do konca vojne zopet na Rogu. Delovanje centralnega komiteja oziroma biroja ni bilo urejeno s formalnimi pravili, temveč izrazito v skladu z neposrednimi potrebami in možnostmi. CK KPS je vzdrževal redne stike s CK KPJ. Ti stiki so bili leta 1941 v glavnem osebni, kasneje pa preko Radia Svobodna Jugoslavija, preko radijske zveze s Kominterno ter pismeno preko kurirskih zvez. Za stike z organizacijami KPS na terenu je glede na razmere v posameznih pokrajinah ustanavljal poverjeništva, pokrajinske oziroma oblastne in okrožne komiteje, pošiljal pa je tudi inštruktorje na teren.
Za vzgojo svojih kadrov je CK ustanovil Partijsko šolo CK KPS (1943 - 1945). Formiral je tudi kadrovsko komisijo, kontrolno komisijo (1943 - 1945) in komisijo za agitacijo in propagando. Imel je tudi svojo tehniko (Centralna tehnika KPS) ter specialno partijsko organizacijo za zbiranje obveščevalnih podatkov in varnostno službo imenovano Varnostna obveščevalna služba (VOS).
V nekaterih odločilnih obdobjih NOB je skliceval konference in posvetovanja vodilnega partijskega kadra, da bi usklajeval dejavnost organizacij in organov KPS ter oblikoval izhodišče za nadaljnje politično delo.
Archival history:Arhivsko gradivo CK KPS, ki je nastajalo v času NOB, je bilo hranjeno v zelo težkih pogojih, v najrazličnejših skrivališčih, večkrat tudi zakopano. Za leto 1941 so ohranjeni samo posamezni dokumenti. Decembra 1941 je italijanska kvestura zaplenila del arhiva Tonetu Tomšiču in Mihi Marinku. Zaplenjene dokumente so odpeljali v Rim (od tu pa naj bi jih, po pripovedovanju, ob koncu vojne odpeljali Američani v Washington). Drugi del arhiva CK KPS je bil zakopan v Obrjah pri Valentinu Petaču, kjer je bil bunker CK KPS. Italijani so Petača ustrelili. Kje je bil zakopan arhiv, pa ni vedel nihče. Kljub večkratnemu iskanju in prekopavanju terena, gradiva ni uspelo najti. Arhiv je bil od maja 1942 do roške ofenzive avgusta 1942 zakonspiriran na Rogu. Italijani so ob ofenzivi gradivo našli in ga delno zažgali. Nekatere dokumente pa so ohranili in prevedli. Strnjena registratura CK KPS poteka od avgusta 1942 do osvoboditve. Za obdobje od oktobra do decembra 1942 je ohranjen tako imenovani Kardeljev arhiv, ki je nastal v času bivanja Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ta arhiv je bil po njegovem odhodu iz Ljubljane v Dolomite decembra 1942 zazidan v Ljubljani in ga je arhivu izročil E. Kardelj leta 1957. Del gradiva je ZA CK ZKS izročil leta 1984 Ivan Maček. Nekaj dokumentov pa so prinesli posamezniki.
Mnogi dokumenti so bili zelo poškodovani, zato so bili laminirani oziroma konzervirani. Večina gradiva je mikrofilmanega.

Information on content and structure

Content:zapisniki 1944-1945/ partijske konference 1942-1944/ depeše 1942-1945/ okrožnice 1942-1945/ resolucije 1943-1944/ gradivo kontrolne komisije 1944-1945/ dopisi, okrožnice, seznami kadrovske komisije 1944-1945/ dopisi komisije za agitacijo in propagando 1942-1945/ finančni arhiv 1942-1945/ anketni listi 1943-1945/ letaki 1941-1945/ govori, članki, referati 1942-1945, bilteni 1943/ korespondenca (z gradivom) s: CK KPJ 1941-1944, CK KP Hrvatske 1942-1945, KP Avstrije 1943-1945, KP Italije 1942-1945, partijskimi šolami 1943-1945, Centralno tehniko KPS 1942-1945, poverjeništvi 1942-1943, pokrajinskimi, oblastnimi, okrožnimi in rajonskimi oziroma okrajnimi komiteji KP 1942-1945, Glavnim štabom NOV in POS 1942-1945, odredi, brigadami, divizijami, korpusi in drugimi vojaškimi enotami 1942-1945, vojaškimi enotami izven Slovenije 1944-1945, PK KPJ 1942-1945, IO OF, PO OF, OO OF 1942-1945, P SNOS 1944-1945, CK VOS 1942-1944, SCVPB 1943-1945/ korespondence članov CK KPS med seboj 1942-1945/ delovodniki, indeksi 1943-1945/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Gradivo vsebuje tudi osebne podatke o zdravljenju pacienta, ki javnosti ni dostopno. Dostop do tovrstnega gradiva je mogoč na osnovi 6. člena Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Ur.l. RS, št. 85/16).
Finding aids:arhivski popis na kartoteki
5 inventarnih knjig
prevzemni seznam 1984 (za škatlo 60)

Information on related materials

Publications:- Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije, Ljubljana 1986
- II. kongres Zveze komunistov Slovenije, Ljubljana 1948
- Deželak Barič V., Organizacijski razvoj komunistične partije Slovenije 1941 - 1943, Ljubljana 1985, magistrska naloga
- Mikuž M., Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, Ljubljana 1960, 1961, 1973
- Dokumenti ljudske revolucije, kn. 1 - 7, Ljubljana 1962, 1964, 1966, 1968, 1978, 1981, 1989 - Jesen 1942, Korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča, Ljubljana 1963
- Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, str. 31 - 33
 

Descriptors

Entries:  Centralni komite Komunistične partije Slovenije ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26267
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database