SI AS 1507 Akademsko društvo Triglav, 1910-1941 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1507
Signatura PE AP:SI AS 1507
Prejšnje signature PE:AS 1507
Naslov PE:Akademsko društvo Triglav
Čas nastanka PE:1910 - 1941
Količina PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0,10
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Akademsko društvo Triglav (1875-1941)
Historiat ustvarjalca:Akademsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno leta 1875 v Gradcu. Njegov namen je bil, da vzbudi v slovenskih akademskih vrstah oziroma v mladini narodno zavest in jo preko svojega članstva prenese na široke narodne plasti. Glavne točke delovanja so bile: organiziranje izletov v domače kraje, narodno obrambno delo, petje in predavanja ter debatni večeri o socialnih in ekonomskih problemih. Med prvo svetovno vojno je delo precej zamrlo. Februarja leta 1920 je bil sedež društva prenešen v Zagreb, 7. 5. 1922 pa je bila ustanovljena tudi podružnica v Ljubljani. Društvo je bilo aktivno v študentskem življenju, močna socialna orientacija članstva je sčasoma povzročila prehajanje triglavanov na marksistično svetovnonazorsko stališče. Marca 1934 je bil z dekretom banske uprave Dravske banovine ljubljanski Triglav razpuščen.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:spominska knjiga 1910-1938: slike, časopisna poročila, letna poročila o delu, vabila, letaki itd./ prepis zapisnika 17. občnega zbora 1938/ brošura Beseda o našem delu 1933/ dopisi/

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana 1969
 

Deskriptorji

Vnosi:  Akademsko društvo Triglav (1875-1941) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1941
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26303
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS