SI AS 1575 Zveza antifašistične mladine Svobodnega tržaškega ozemlja, 1945-1950 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1575
Signatura PE AP:SI AS 1575
Prejšnje signature PE:AS 1575
Naslov PE:Zveza antifašistične mladine Svobodnega tržaškega ozemlja
Čas nastanka PE:1945 - 1950
Količina PE:18 škatel
Obseg (tekoči metri):2,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Comitato regionale dell' Unione gioventŚ antifascista della Regione Giulia (1945-1947)
Glavni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine (1945-1947)
Unione gioventŚ antifascista del Territorio libero di Trieste (1947-1954)
Zveza antifašistične mladine Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954)
Historiat ustvarjalca:Zveza antifašistične mladine Julijske krajine (ZAMJK) je nastala kot naslednica Zveze slovenske mladine in podobne italijanske organizacije. Slovenska in italijanska mladinska organizacija cone A sta se združili na konferenci 2. 9. 1945. Dne 1. 11. 1945 so na konferenci, na kateri so sodelovali zastopniki mladinskih protifašističnih organizacij Trsta, Istre, Reke, Pulja, Mladinske fronte v Gradiški in okolici in Zveza antifašistične mladine iz Gorice, ustanovili ZAMJK kot sestavni del Slovansko-italijanske antifašistične unije (SIAU). Njena osnovna naloga je bila enotnost mladine v boju za priključitev k Jugoslaviji, katero naj bi dosegli z bratskim sožitjem slovenske, italijanske, furlanske in hrvaške mladine. V okviru ZAMJK so organizirali posamezne sekcije za delavsko mladino, študente, mlade kmete in pionirje, ki so opravljale naloge, značilne za posamezne skupine mladih. ZAMJK je ustanavljala kulturniške in športne skupine, v katerih so povezovali precej mladine, ki se zgolj politični organizaciji ne bi priključila. Glasilo je bila Mladina - GioventŚ. Posebno pozornost so namenili vključevanju mladine v mladinske delovne brigade, ki so odhajale na delovne akcije predvsem v Jugoslavijo. Poleg SIAU je bila z njo tesno povezana Zveza komunistične mladine Julijske krajine, kateri je ZAMJK služila kot kadrovska baza.
Po mirovni konferenci in ustanovitvi STO se je ZAMJK preoblikovala v Zvezo antifašistične mladine STO, oziroma v Jugoslaviji priključenem delu v Zvezo slovenske mladine Svobodnega tržaškega ozemlja(ZAMSTO). Posamezni člani tako odborov SIAU, kakor tudi KPJK oziroma KPSTO, so bili posebej zadolženi za delo z mladino, oziroma so imeli osnovane posebne mladinske komisije. Po resoluciji informbiroja junija 1948 je bilo delovanje ZAMSTO oslabljeno. Ukinjena je bila leta 1954.
Historiat PE:Glej AS 1569.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:zapisniki kongresov, konferenc, sej glavnega in podrejenih odborov/ okrožnice, navodila, programi dela/ statistika/ korespondenca/ finančno gradivo/ arhiv mladinskih delovnih brigad 1946-1950/ vprašalne pole, karakteristike in kartoteka ZAMJK in Zveze komunistične mladine Julijske krajine 1945-1948/ stenčasi/ zapisnik Balkanskega sveta mladine/ študijsko gradivo/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2007

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Glej AS 1573
 

Deskriptorji

Vnosi:  Comitato regionale dell' Unione gioventù antifascista della Regione Giulia (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Glavni odbor Zveze antifašistične mladine Julijske krajine (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Unione gioventù antifascista del Territorio libero di Trieste (1947-1954) (Pravne osebe\)
  Zveza antifašistične mladine Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2025
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26436
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS