SI AS 1581 Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja, 1945-1950 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1581
Signatura PE AP:SI AS 1581
Prejšnje signature PE:AS 1581
Naslov PE:Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja
Čas nastanka PE:1945 - 1950
Obseg PE:6 škatel
Obseg (tekoči metri):0,70
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Comitato regionale dei Sindacati unici della Regione Giulia (1945-1947)
Glavni odbor Enotnih sindikatov Julijske krajine (1945-1947)
Comitato regionale dei Sindacati unici del Territorio libero di Trieste (1947-1954)
Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1947)
Historiat ustvarjalca:Enotni sindikati Julijske krajine (ES) so bili ustanovljeni 8. 5. 1945 kot nasledniki Delavske enotnosti - Unita' operaia. Bili so politični sindikat. Pokrajinski oziroma glavni odbor so izvolili na konferenci 8. 7. 1945, na kateri so sprejeli tudi program, v katerem so se zavzeli za aktivno udeležbo pri obnovi porušene industrije, vsestransko podporo organom ljudske oblasti, slovensko-italijansko bratstvo in za skrb za izboljšanje gmotnih razmer delavcev. Glavni odbor so po zgledu partije in Slovansko-italijanske antifašistične unije (SIAU) razširili s predstavniki obeh con Julijske krajine 15. 9. 1945. V coni A je bilo avgusta 1946 včlanjenih 85.744 zaposlenih (v Trstu 43.360) v 428 tovarniških odborih. Delovale so posamezne sekcije oziroma kategorije. V GO KPJK je delovala sindikalna komisija, ki je povezovala GO KPJK z GO ES, skrbela za izvajanje partijske politike med delavstvom in tudi osnovala linijo sindikalnih aktivnosti, ki so jo nato komunisti izvajali v sindikatih. Organizirali so številne politične stavke, ki so bile usmerjene zlasti proti politiki Zavezniške vojaške uprave v coni A in tudi proti proitalijanskim organizacijam. Do sporov je prihajalo tudi v vodstvu ES, ker se precejšen del italijanskega delavstva ni strinjal z domnevno preveč proslovensko politiko. Mednarodna sindikalna organizacija je skušala doseči sindikalno enotnost na celotnem območju, zato je prišlo do pogajanj med ES in proitalijansko Delavsko zbornico. Ustanovljena je bila osrednja komisija za sindikalno združitev, ki je delovala od novembra 1946 do oktobra 1947, do ustanovitve Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja. ES v coni B so delovali kot takratni sindikati v Jugoslaviji. Po resoluciji informbiroja junija 1948 je prišlo do razcepa in projugoslovanska struja ni imela med delavstvom cone A skoraj nobenega vpliva več. ES STO so prenehali delovati leta 1954.
Historiat PE:Glej AS 1569.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:sestavi odborov in seznami članstva/ statuti in pravila/ zapisniki sej glavnega in podrejenih odborov/ poročila o delovanju/ korespondenca/ finančno gradivo 1945-1947/ gradivo delovnih zadrug v Trstu in coni B/ gradivo akcijskega odbora splošne stavke julija 1946/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2007

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Troha N., Politika slovensko-italijanskega bratstva (Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe), Ljubljana 1998
- Darovec D., Delovanje Enotnih sindikatov v Julijski krajini in Svobodnem tržaškem ozemlju, Ljubljana 1987, diplomska naloga, neobjavljeno
 

Deskriptorji

Vnosi:  Comitato regionale dei Sindacati unici della Regione Giulia (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Glavni odbor Enotnih sindikatov Julijske krajine (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Comitato regionale dei Sindacati unici del Territorio libero di Trieste (1947-1954) (Pravne osebe\)
  Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1947) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2025
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26454
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS