SI AS 1581 Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja, 1945-1950 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1581
Ref. code AP:SI AS 1581
Former reference codes:AS 1581
Title:Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja
Creation date(s):1945 - 1950
Extent:6 škatel
Running meters:0.70
Level:Fond

Information on context

Name of the creator / provenance:Comitato regionale dei Sindacati unici della Regione Giulia (1945-1947)
Glavni odbor Enotnih sindikatov Julijske krajine (1945-1947)
Comitato regionale dei Sindacati unici del Territorio libero di Trieste (1947-1954)
Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1947)
Administration history:Enotni sindikati Julijske krajine (ES) so bili ustanovljeni 8. 5. 1945 kot nasledniki Delavske enotnosti - Unita' operaia. Bili so politični sindikat. Pokrajinski oziroma glavni odbor so izvolili na konferenci 8. 7. 1945, na kateri so sprejeli tudi program, v katerem so se zavzeli za aktivno udeležbo pri obnovi porušene industrije, vsestransko podporo organom ljudske oblasti, slovensko-italijansko bratstvo in za skrb za izboljšanje gmotnih razmer delavcev. Glavni odbor so po zgledu partije in Slovansko-italijanske antifašistične unije (SIAU) razširili s predstavniki obeh con Julijske krajine 15. 9. 1945. V coni A je bilo avgusta 1946 včlanjenih 85.744 zaposlenih (v Trstu 43.360) v 428 tovarniških odborih. Delovale so posamezne sekcije oziroma kategorije. V GO KPJK je delovala sindikalna komisija, ki je povezovala GO KPJK z GO ES, skrbela za izvajanje partijske politike med delavstvom in tudi osnovala linijo sindikalnih aktivnosti, ki so jo nato komunisti izvajali v sindikatih. Organizirali so številne politične stavke, ki so bile usmerjene zlasti proti politiki Zavezniške vojaške uprave v coni A in tudi proti proitalijanskim organizacijam. Do sporov je prihajalo tudi v vodstvu ES, ker se precejšen del italijanskega delavstva ni strinjal z domnevno preveč proslovensko politiko. Mednarodna sindikalna organizacija je skušala doseči sindikalno enotnost na celotnem območju, zato je prišlo do pogajanj med ES in proitalijansko Delavsko zbornico. Ustanovljena je bila osrednja komisija za sindikalno združitev, ki je delovala od novembra 1946 do oktobra 1947, do ustanovitve Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja. ES v coni B so delovali kot takratni sindikati v Jugoslaviji. Po resoluciji informbiroja junija 1948 je prišlo do razcepa in projugoslovanska struja ni imela med delavstvom cone A skoraj nobenega vpliva več. ES STO so prenehali delovati leta 1954.
Archival history:Glej AS 1569.

Information on content and structure

Content:sestavi odborov in seznami članstva/ statuti in pravila/ zapisniki sej glavnega in podrejenih odborov/ poročila o delovanju/ korespondenca/ finančno gradivo 1945-1947/ gradivo delovnih zadrug v Trstu in coni B/ gradivo akcijskega odbora splošne stavke julija 1946/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis 2007

Information on related materials

Publications:- Troha N., Politika slovensko-italijanskega bratstva (Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe), Ljubljana 1998
- Darovec D., Delovanje Enotnih sindikatov v Julijski krajini in Svobodnem tržaškem ozemlju, Ljubljana 1987, diplomska naloga, neobjavljeno
 

Descriptors

Entries:  Comitato regionale dei Sindacati unici della Regione Giulia (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Glavni odbor Enotnih sindikatov Julijske krajine (1945-1947) (Pravne osebe\)
  Comitato regionale dei Sindacati unici del Territorio libero di Trieste (1947-1954) (Pravne osebe\)
  Glavni odbor Enotnih sindikatov Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1947) (Pravne osebe\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1950
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26454
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database