SI AS 1591 Politična šola pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, 1972-1990 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1591
Signatura PE AP:SI AS 1591
Prejšnje signature PE:AS 1591
Naslov PE:Politična šola pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije
Čas nastanka PE:1972 - 1990
Količina PE:85 škatel
Obseg (tekoči metri):9,40
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Politična šola pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije (1972-1990)
Historiat ustvarjalca:Politična šola pri CK ZK Slovenije je bila ustanovljena s sklepom CK ZKS 10. 7. 1972, konstituirala pa se je 14. 3. 1973, ko je centralni komite na svoji seji sprejel statut, imenoval svet in direktorja šole. Z rednim delom je pričela že 2. 10. 1972. Šola je delovala kot posebna delovna enota CK ZKS. Bila je enoletna. Ustanovljena je bila na podlagi sklepa Sveta za šolstvo z dne 6. 10. 1960. S tem je bila šola družbeno verificirana in je dajala priznano srednješolsko izobrazbo. Šola je bila namenjena marksističnemu izobraževanju in usposabljanju komunistov vseh usmeritev in poklicev. V šolskem letu 1973/74 je bilo ustanovljenih 6 oddelkov in sicer dva v Ljubljani in po eden v Celju, Mariboru, Kopru in Novem mestu, v naslednjem letu pa še po en oddelek v Ljubljani in Mariboru. V jeseni leta 1977 je bilo ustanovljenih še 12 medobčinskih študijskih središč kot dislociranih enot politične šole. Predsedstvo CK ZKS je 16. 3. 1981 sprejelo sklep, da se politična šola preoblikuje v kadrovsko šolo zveze komunistov, brez uradne verifikacije, to je pridobitve srednje izobrazbe. Imela je dva oddelka v Ljubljani in enega v Mariboru. Centralni komite je na seji 16. 1. 1990 sprejel sklep o ukinitvi Politične šole CK ZKS.
Historiat PE:Gradivo je bilo prevzeto ob ukinitvi šole 16. 1. 1990.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:prijavnice študentov 1972-1989/ zaključni izpiti 1973-1989/ poročila in programi o idejno političnem izobraževanju v ZKS 1972-1989/ kronike enoletne politične šole (EPŠ) 1987-1989/ dnevniki in redovalnice/ pogodbe o delu 1987-1989/ matične knjige (3)/ kartoteka študentov/ zaključne naloge EPŠ 1981-1989/ dopisi 1972-1989/ seje sveta in pedagoškega sveta 1982-1989/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2006
delovodniki 1975-1990
 

Deskriptorji

Vnosi:  Politična šola pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije (1972-1990) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2030
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26484
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS