SI AS 1623 Oboroženi oddelki Nacionalsocialistične nemške delavske stranke na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške, 1942-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1623
Ref. code AP:SI AS 1623
Former reference codes:AS 1623
Title:Oboroženi oddelki Nacionalsocialistične nemške delavske stranke na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške
Creation date(s):1942 - 1945
Extent:12 škatel
Running meters:1.20
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:SA-Standarte Oberkrain Krainburg (1942-1945)
SA-Standarte Gorenjska Kranj (1942-1945)
SA-Sturm Schwarzenbach (1942-1945)
SA-Sturm Črna (1942-1945)
1. Zug SS-Standarte 90 Miesstal-Prävali (1942-1945)
1. vod 90. SS-Standarte Mežiška dolina-Prevalje (1942-1945)
9. Motorsturm 90. Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps Motorstandarte Arthur Seeber (1942-1945)
9. motorizirani sturm 90. Nacionalsocialističnega motoriziranega korpusa Motorstandarte Arthur Seeber (1942-1945)
Deutscher Volkssturm, Kreis Krainburg (1944-1945)
Nemški Volkssturm, Okrožje Kranj (1944-1945)
Deutscher Volkssturm, Kreis Radmannsdorf (1944-1945)
Nemški Volkssturm, Okrožje Radovljica (1944-1945)
Volkssturmbataillon Miesstal (1944-1945)
Volkssturm-bataljon Mežiška dolina (1944-1945)
Administration history:Ustanovitev Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške 15. 12. 1941 oziroma v začetku leta 1942 je zahtevala vzpostavitev tudi njenih oboroženih oddelkov kot so SA (Sturmabteilungen), SS (Schutzstaffel), NSKK (Nationalsocialistisches Kraftfahrenkorps), NSFK (Nationalsocialistisches Fliegerkorps) itd.
Prve oddelke NSDAP, SA in SS, so vzpostavili februarja 1942 na Koroškem v občinah Črna, Mežica, Prevalje, Guštanj in Dravograd, na Gorenjskem šele v novembru 1942 po ukinitvi Wehrmannschafta (AS 1689), ko so osnovali SA-Standarte Oberkrain s sedežem v Kranju.
V pogledu SA je zasedeno ozemlje Gorenjske in slovenske Koroške spadalo pod SA-Gruppe Südmark in bilo podrejeno SA-Brigade 97 v Celovcu. Organizacija SA v nemški državi je bila izvedena po teritorialnem načelu. Razdeljena je bila na skupine (SA-Gruppe), ki so se delile na brigade (SA-Brigade), te na "Standarte", te na "Sturmbanne", te na "Sturme", ti v "Truppe" in te končno v "Schare". Do januarja 1943 so na Gorenjskem vzpostavili 28 SA-Sturmov. Glavna naloga SA je bila izvenarmadna vzgoja, zato so se posamezne enote zbirale ob nedeljah na vojaške vaje in na politična predavanja. SA na Gorenjskem ni imela nobene bistvene vloge. Jeseni 1944 so SA vključili v Nemški Volksturm, ki ga je A. Hitler ustanovil 25. 11. 1944. Vanj so mobilizirali poslednje rezerve v okviru totalne vojne tretjega rajha in to vse za orožje sposobne moške od 16. do 60. leta starosti. Za njegovo ustanovitev na Gorenjskem in Koroškem je bil odgovoren pokrajinski vodja (Gauleiter), ki je imel za vodenje vojaško-organizacijskih zadev svojega pokrajinskega štabnega vodjo in posebnega štabnega vodjo za zasedena območja Gorenjske in slovenske Koroške. V vsakem okrožju je bil vzpostavljen Volksturm za boj proti partizanom in za nadzor nad ozemljem. V začetku maja 1945 so Nemški Volksturm razpustili.
Oddelki SS na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške so spadali pod SS-Oberabschnitt Alpenland, podrejeni pa so bili 90. SS-Standarte v Celovcu.
Oddelki NSKK so spadali pod NSKK-Motorbrigade Kärnten. 7. 6. 1944 so se vse enote te brigade južno od Drave združile v Abschnitt Kärnten-Süd s sedežem v Kranju. Ves čas okupacije je bila na tem ozemlju NSKK-Motorstandarte Arthur Seeber.
Archival history:Že med vojno 1944 - 1945 je Znanstveni inštitut pri Predsedstvu SNOS zbiral tudi arhivsko gradivo nemškega okupatorja (kot arhivar je delal zgodovinar Janko Jarc). Po letu 1945 se je to zbiranje nadaljevalo v okviru Inštituta narodne osvoboditve v Ljubljani. Arhivalije je po letu 1948 zbiral in hranil Muzej narodne osvoboditve; zbranega je bilo le del arhivskega gradiva nemškega okupatorja, saj je vodja pisarne nacistične stranke 18. 9. 1944 izdal potem, ko se je fronta bližala nemškim mejam, naredbo o zaščiti strankinega arhivskega gradiva v ogroženih obmejnih pokrajinah. Gradivo so odvažali predvsem v Avstrijo. Proti koncu vojne je nemški okupator tudi sam požgal arhive, precej arhivalij je uničilo tudi zavezniško bombardiranje. Ponekod je gradivo propadlo ali izginilo, ker ni bilo nikogar, ki bi ga shranil. Nekaj gradiva je po vojni končalo v papirnicah kot surovina.
Leta 1959 je Muzej narodne osvoboditve izročil gradivo Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, ki se je leta 1989 preimenoval v Inštitut za novejšo zgodovino. Od novembra 1992 je v Arhivu RS.

Information on content and structure

Content:okrožnice/ povelja/ odredbe/ poročila/ dopisi/ organizacijske zadeve/ personalne zadeve/ akcijske zadeve/ blagajna/ seznami moštev
Abbreviations:NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nacionalsocialistična nemška delavska stranka)
NSFK - Nacionalsocialistisches Fliegerkorps (Nacionalsicialistični letalski korpus)
NSKK - Nacionalsocialistisches Kraftfahrenkorps (Nacionalsocialistični motorizirani korpus)
SA - Sturmabteilung (Udarni oddelek)
SS - Schutzstaffel (Zaščitna enota)
System of arrangement:Nemški okupator je tudi na zasedenem slovenskem ozemlju uvedel pisarniško poslovanje, ki je veljalo za vse dežele nemškega rajha. Gre za pisarniško poslovanje po registraturnih (klasifikacijskih) načrtih, ki je temeljilo na organizacijski strukturi in razdelitvi delovnih opravil (poslov). Klasifikacijski znak spisa je bil tudi poslovni znak. Tako je registraturna oznaka sovpadala z organizacijsko strukturo oz. delovnim področjem. Pri urejanju ohranjenih fondov se je, kjer je bilo mogoče, upoštevala prvotna ureditev. Fond je razdeljen je na podserije in popisan na nivoju združenih dokumentov.

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:nemški
slovenski
Finding aids:arhivski popis 2013 (Aida Škoro Babić)

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 450
- Ferenc T., Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem, Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS II, Ljubljana 1958, str. 81 - 82 in 143 - 151
 

Descriptors

Entries:  Standarta SA Gorenjska Kranj (1942-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Sturm SA Črna (1942-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Deveti motorizirani sturm nemškega 90. nacionalsocialističnega motoriziranega korpusa Motorstandarte Arthur Seeber (1942-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Nemški Volkssturm, Okrožje Kranj (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Nemški Volkssturm, Okrožje Radovljica (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Bataljon Nemškega Volkssturma Mežiška dolina (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Prvi vod 90. standarte SS Mežiška dolina - Prevalje (1942-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:12
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26692
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database