SI AS 1643 Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, 1944-1946 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1643
Ref. code AP:SI AS 1643
Former reference codes:AS 1643
Title:Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
Creation date(s):1944 - 1946
Extent:86 škatel
Running meters:9.50
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1946)
Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1947)
Komisija za upravo narodne imovine pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1947)
Verska komisija pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945)
Študijska komisija pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945)
Znanstveni inštitut pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1948)
Denarni zavod Slovenije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1948)
Urad za statistiko pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945)
Podružnica TANJUG za Slovenijo pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945)
Glavni javni tožilec pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945)
Administration history:Glej AS 1670 in AS 218.
Na drugem zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora (SNOO) v Črnomlju v dneh 19. in 20. 2. 1944 so le-tega s sklepom preimenovali v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). S tem so poudarili njegovo parlamentarnost in najvišjo stopnjo slovenske ljudske oblasti, ki se je tudi formalno izenačila z antifašističnimi sveti v drugih jugoslovanskih pokrajinah. Sestavljajo ga je 180 članov, predsedstvo pa 11. Predsedstvo je na podlagi sklepa ustanovnega zasedanja opravljalo tudi izvršno funkcijo med zasedanjema, kar pomeni, da je bilo tudi po maju 1945 dejanski nosilec zakonodajne in predstavniške oblasti. V prezidij se je predsedstvo preimenovalo 5. 3. 1946. Drugo zasedanje SNOS je bilo od 9. do 10. 9. 1946. Svojo funkcijo je opravljal do 18. 11. 1946, ko se je ustavodajna skupščina sestala na prvi seji. Izvršno funkcijo pa je predsedstvo SNOS 5. 5. 1945 preneslo na Narodno vlado Slovenije.
Predsestvo SNOS je za izvrševanje svojih nalog osnovalo posamezne odseke, komisije, zavode in druge urade. Z odloki Predsedstva SNOS je bilo 12. 3. 1944 pri Predsedstvu SNOS osnovanih osem odsekov: za notranje zadeve, za izgradnjo narodne oblasti, za prosveto, za gospodarstvo, za obnovo, za finance, za informacije in propagando in odsek za zdravstvo. Do novembra 1944 je število odsekov naraslo na 16, od decembra dalje pa jih je bilo 15. Odseki so bili razdeljeni na oddelke. Odseke so vodili načelniki, oddelke pa vodje, oboje je imenovalo Predsestvo SNOS. V začetku decembra 1944 je bila ustanovljena tudi posebna koordinacijska pisarna, od februarja 1945 imenovana Osrednja pisarna odsekov pri Predsestvu SNOS, ki je skrbela za ustrezno poslovanje predsestva, odsekov, komisij itd. in opravljala vsa potrebna administrativna dela.
Komanda baze 80 je bila vzpostavljena potem, ko so spomladi 1944 zgradili skupno bivališče za odseke, komisije in zavode pri Predsestvu SNOS. Baza 80 je bila uradno odprta 13. 5. 1944. Po ustanovitvi novih odsekov v avgustu in oktobru 1944 je bila baza 80 razširjena s bazo 80a z novimi bivališči v izpraznjenih hišah kočevskih Nemcev v Srednji vasi, kjer je bil tudi ekonomat baze 80. Komanda baze 80 je skrbela za namestitev, oskrbo, varnost itd. vseh članov odsekov, komisij in uradov Predsestva SNOS oziroma vseh, ki so prebivali na območju baze 80 in 80a.
Odsek za notranje zadeve je imel oddelek za narodno zaščito (NZ), obveščevalni, za evidence, za inozemstvo, poveljstvo Vojske državne varnosti (VDV). Njegove naloge so bile: skrb za javni red in mir, za varnost prometa, organizacija zaščite pred elementarnimi nesrečami, kontrola gibanja civilnega prebivalstva. V juniju 1944 je iz odseka odpadlo poveljstvo VDV, prevzelo ga je pokrajinsko načelstvo oddelka za zaščito naroda (OZNA), ustanovljeno 13. 5. 1944.
Odsek za izgradnjo narodne oblasti je imel oddelek za kadre, za inštruktažo in za administracijo. Naloga odseka je bila priprava in izvedba volitev v narodnoosvobodilne odbore, skrb za izgradnjo organov ljudske oblasti na vseh področjih in območjih ter skrb za vzgojo kadrov za delo v organih ljudske oblasti. V ta namen je bila 2. 1. 1944 v Črnomlju ustanovljena Upravno politična šola.
Odsek za prosveto je imel oddelek za šolstvo (od oktobra 1944 razdeljen na oddelka za osnovno in za srednje šolstvo), za umetnost in za ljudsko prosveto. Januarja 1945 sta bila ustanovljena še oddelka za fotografijo in za kinematografijo. V okviru odseka sta delovali še komisiji za učne knjige in za ugotovitev škode, ki jo je povzročil okupator na kulturnozgodovinskih predmetih v Sloveniji.Odsek za gospodarstvo je imel oddelke za prehrano, za kmetijstvo, za trgovino, za gozdarstvo, za industrijo in obrt ter za veterino. Že 19. 8. 1944 sta bila iz odseka izločena oddelka za prehrano in gozdarstvo, ki sta postala samostojna odseka. 19. 11. 1944 je bil z izločitvijo in osamosvojitvijo še ostalih oddelkov odsek ukinjen.
Odsek za obnovo je imel oddelke za obnovo naselij in cest, za promet in zastrojne naprave ter s tem povezane naloge: popravilo stanovanjskih in gospodarskih poslopij, obnavljanje pomembnejših gradbenih in industrijskih objektov ter vzdrževanje cest. Odsek je bil ukinjen 25. 12. 1944, ko je večino teh nalog prevzel že 14. 10. 1944 ustanovljeni Odsek za gradnje.
Odsek za finance je imel oddelke: računovodstvo, kontrolo, oddelek za davke in za posojila. Skrbel je za pridobivanje in razdeljevanje finančnih sredstev ter za nadzor nad njihovo potrošnjo. V njegovem okviru je deloval tudi Denarni zavod Slovenije (ustanovljen 15. 3. 1944).
Odsek za informacije in propagando je imel oddelke za radio, kolportažo, za zbiranje informacij, propagando in fotografijo. Ukinjen je bil 18. 9. 1944, njegovo informacijsko dejavnost je prevzelo predsestvo Podružnice TANJUG za Slovenijo, ostalo pa Propagandna komisija pri izvršnem odboru OF.
Odsek za zdravstvo je imel oddelke za higieno in epidemilogijo, za kurativno medicino in za zdravstvene ustanove. Njegove naloge so bile: organizacija civilnih bolnišnic (Kanižarica, Stari trg pri Ložu, Trebnje), ambulant in lekarn, šolanje pomožnega zdravstvenega osebja, organizacija porodniške službe in boj proti nalezljivim boleznim.
Odsek za socialno skrbstvo je bil ustanovljen 19. 4. 1944 z oddelki za mladinsko in za splošno skrbstvo, za nezgodno - bolniško in starostno zavarovanje, za ureditev delovnih razmer, za kolonizacijo, za repatriacijo in za izseljeništvo ter za socialno kontrolo in pritožbe. Naloge tega odseka so bile: organiziranje socialno skrbstvene pomoči civilnemu prebivalstvu in vodenje evidenc oseb, ki so bile potrebne pomoči.
Nadaljni štirje odseki za prehrano, promet, sodstvo in gozdarstvo so bili osnovani 19. 8. 1944.
Odsek za prehrano je nastal iz dotedanjega oddelka za prehrano pri Odseku za gospodarstvo. Odsek je skrbel za prehrano vojske in civilnega prebivalstva. Pri odseku je bil ustanovljen še zavod NAVOD (Nabavni zavod), ki je opravljal tehnično - gospodarske naloge.
Odsek za gozdarstvo je nastal iz dotedanjega oddelka za gozdarstvo pri Odseku za gospodarstvo. Pri odseku so delovali le gozdarski inštruktorji.
Odsek za promet je imel oddelka za cestni in za železniški promet in gradbeni ter poštni oddelek. Večino prometa je opravljala vojska.
Odsek za sodstvo je skrbel za ustanovitev, organizacijo in delovanje narodnih sodišč, ki so jih osnovali že v septembru 1944 in so bila prva civilna sodišča.
Odsek za gradnje je bil ustanovljen 14. 10. 1944 iz dotedanjega oddelka za gradnje pri Odseku za obnovo.
Dne 19. 11. 1944 so bili ustanovljeni še odseki za kmetijstvo, za obrt in industrijo, za trgovino in personalni odsek.
Odseka za obrt in industrijo ter za trgovino sta se že v začetku decembra 1944 združila v Odsek za trgovino in industrijo, ki je imel nato oddelka za trgovino in za industrijo.
Odsek za kmetijstvo je nastal iz oddelka za kmetijstvo ukinjenega Odseka za gospodarstvo. Imel je oddelek za veterino in štiri kmetijske inštruktorje ter odbor za zadružništvo.
Odsek za personalne zadeve je imel nalogo zbirati in voditi podatke o kadrih, zaposlenih pri izvrševanju narodne oblasti.Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev (AS 1827 in AS 220) je bila ustanovljena na prvem zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 19. 2. 1944 v Črnomlju v skladu z odlokom predsestva AVNOJ, ki je tako komisijo ustanovil 30. 11. 1943 za vso Jugoslavijo. Prvega predsednika in šest članov komisije je Predsestvo SNOS imenovalo 12. 3. 1944. Komisija je s pomoi 19. 8. 1944.Komisija za upravo narodne imovine (AS 1199) je bila prav tako ustanovljena na prvem zasedanju SNOS z odlokom z dne 20. 2. 1944 in se je do maja 1944 imenovala Komisija za upravo razlaščene imovine pri predsestvu SNOS. Predsednike in osem članov jeimenovalo Predsestvo SNOS 19. 4. 1944. Naloge te komisije so bile zlasti: ugotavljanje narodne imovine, skrb za njeno vzdrževanje in ohranitev ter njeno razdelitev v brezplačno uporabo slovenskemu prebivalstvu. Svoje naloge je opravljala s pomočjo pokrajinskih podružnic, inštruktorjev in okrožnih pooblaščencev. Komisija je delovala do februarja 1947.
Verska komisija je bila ustanovljena z odlokom dne 19. 2. 1944 na prvem zasedanju SNOS v Črnomlju z namenom ureditve odnosov med slovensko ljudsko oblastjo in cerkvijo. Naloga komisije so bile: varovanje namestitvenih verskih obredov, raziskovanje in ugotavljanje vsebine, vpliva in učinkov razmerja med cerkvijo in oblastjo ter odpravljanje nesporazumov med njima. Predsednika in šest članov komisije je imenovalo Predsestvo SNOS 16. 9. 1944. Komisija je začela z delom 20. 9. 1944. V pokrajinah je imela svoje poročevalce.
Študijsko komisijo je ustanovilo Predsestvo SNOS 19. 8. 1944 in imenovalo predsednika ter dva člana, kasneje še štiri člane, dopolnilo pa še z vrsto strokovnjakov. Naloga komisije je bila pripravljati gradivo v zvezi z organizacijo javne uprave in pripravo predlogov za sprejem raznih ukrepov po vojni.
Znanstveni inštitut je bil ustanovljen najprej kot inštitut pri Izvršnem odboru OF slovenskega naroda z odlokom Izvršnega odbora OF 13. 1. 1944 in je bil nato z odlokom Predsestva SNOS 12. 3. 1944 preimenovan v Znanstveni inštitut pri Predsestvu SNOS. Njegova naloga je bila zbiranje in pripravljanje znanstvenega gradiva in podatkov za potrebe vodstva narodnoosvobodilnega gibanja za prevzem in utrjevanje oblasti. Delo je potekalo po sekcijah: za mejna in manjšinska, državno-pravna, gospodarsko-tehnična, prosvetna in medicinska vprašanja ter za študij okupatorskih režimov na slovenskem ozemlju. Znanstveni inštitut je bil razformiran 7. 2. 1948, delo oddelka za mejna in manjšinska vprašanja je prevzel Inštitut za narodnostna vprašanja, ostalo pa Muzej narodne osvoboditve v Ljubljani.
Denarni zavod Slovenije (DEZAS) je bil ustanovljen z odlokom Predsestva SNOS 12. 3. 1944. Njegova naloga je bila urejanje denarnega poslovanja na vsem slovenskem ozemlju in je to delo opravljal tudi prek svojih pokrajinskih podružnic in denarnih zavodov, predvsem hranilnic. Zavod je imel več oddelkov in sicer: emisijskega, kreditnega, valutnega, korespodenčnega in knjigovodskega, kasneje še informacijskega, pravnega, hranilnega, za nakup in prodajo deviz in likvidaturnega. Denarni zavod Slovenije se je 19. 10. 1946 združil z Narodno banko FLRJ in deloval kot Narodna banka FLRJ - centrala za Slovenijo.
Urad za statistiko (Statistični urad) pri Predsestvu SNOS je bil ustanovljen 19. 8. 1944 z nalogo, da zbira in proučuje statistično gradivo z vseh področij gospodarskega in javnega življenja Slovenije.Podružnica TANJUG (Tiskovna agencija Jugoslavije, ustanovljena 30. 11. 1943 v Jajcu) za Slovenijo je bila ustanovljena v prvi polovici junija 1944 v okviru Odseka za informacije in propagando pri Predsestvu SNOS. Po ukinitvi tega odseka septembra 1944 je delovala podružnica samostojno. Imela je svoj zbirni center za informiranje in tehnični oddelek.
Glavni javni tožilec je bil postavljen z odlokom Predsestva SNOS 12. 3. 1944. Njegove naloge so bile: nadzorstvo nad izvajanjem pravnih pelek.
Archival history:Večino gradiva je po osvoboditvi zbral Znanstveni inštitut oziroma Inštitut narodne osvoboditve, leta 1948 ga je prevzel Muzej narodne osvoboditve (leta 1962 preimenovan v Muzej Ljudske revolucije in 1992 v Muzej novejše zgodovine) v Ljubljani. Leta 1959 je prešlo v Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (od leta 1989 Inštitut novejše zgodovine) v Ljubljani. Marca 1960 je dr. Marijan Brecelj izročil Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja sejne zapiske predsestva SNOS 1944 - 1945 in prisego prve slovenske vlade 5. 5. 1945 v Ajdovščini, Izvršni svet SR Slovenije pa novembra 1963 še gradivo svečane seje Predsestva SNOS 5. 5. 1945 v Ajdovščini. Leta 1985 je Narodna banka Slovenije izročila Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja tri škatle gradiva Denarnega zavoda Slovenije 1944 - 1946. Od novembra 1992 je gradivo v AS, ki hrani gradivo tudi v oddelkih I. in III. Večji del fonda Znanstvenega inštituta pri Predsestvu SNOS hranita Inštitut za narodnostna vprašanja in Muzej novejše zgodovine v Ljubljani.
Gradivo je mikrofilmano, razen leta 1985 prejetega gradiva DEZAS.
4. 4. 2012 so bile fondu priključene 3 škatle gradiva fonda SI AS 1476 Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta.

Information on content and structure

Content:- Predsestvo SNOS: gradivo prvega zasedanja SNOS 19.-20. 2. 1944/ seje Predsestva SNOS 1944-1945/ gradivo svečane seje Predsestva SNOS in izvolitve Narodne vlade/ sklepi/ odredbe/ navodila/ okrožnice 1944-1945/ poročilo o delu odsekov 1944/ prejeti in kopije poslanih dopisov 1944-1945/ dopisovanje z odseki, komisijami in drugimi ustanovami Predsestva SNOS 1944-1945/ prejete resolucije 1943-1945/ intendanca Predsestva SNOS 1944/ referati/ študije/ članki/ razno študijsko gradivo/ osnutki za ministrstva 1945/
- Osrednja pisarna odsekov: navodila/ dopisi/ seznami/
- Komanda baze 80: okrožnice/ poročila/ dopisi/ seznami/ gradivo partijske celice na bazi 80/ delovodnik 1944/
- Odsek za notranje zadeve: okrožnice/ odloki/ poročila/ dopisi/ seznami/ tečaji/ oddelek za narodno zaščito/ elaborati o narodni zaščiti, blagajna/ potne dovolilnice/ razno/
- Odsek za izgradnjo narodne oblasti: okrožnice/ navodila/ poročila 1944/ zapisniki sej načelnikov odsekov pri Predsestvu SNOS/ zapisniki okrožnih odborov OF in okrožnih narodnoosvobodilnih skupščin/ volitve v krajevne NOO 1944-1945/ upravno-politični tečaji 1944: referati/ delovodnik/
- Odsek za prosveto: okrožnice/ odloki/ navodila/ poročila/ zapisniki/ dopisi/ korespondenca/ personalne zadeve/ oddelek za osnovno šolstvo/ oddelek za srednje šolstvo/ oddelek za umetnost in ljudsko prosveto/ odbor za proslavo 100-letnice rojstva Simona Gregorčiča 1944/ Slovensko narodno gledališče 1945/ gradivo razstave v Narodnem domu april-maj 1946/ delovodniki/
- Odsek za gospodarstvo: okrožnice/ zapisniki sej načelnikov in predsednikov komisij/ referati o gospodarstvu/ delovodnik 1944/
- Odsek za obnovo: dopisi/ korespondenca načelnika odseka/
- Odsek za finance: okrožnice/ odloki/ navodila/ poročila pokrajinskih in okrožnih blagajn/ dopisi/ proračuni/ obračuni/ finančne knjige/ finančni tečaji/ referati o financah/ študijsko gradivo/ primerki bankovcev/ razstava ob 5-letnici ustanovitve OF 1946/ gradivo o financah/
- Odsek za informacije in propagando: okrožnice/ navodila/ zapisniki/ poročila/ dopisi/ korespondenca/ blagajna/ gradivo 1. in 2. tečaja propagandistov/ radijski oddelek/ fotosekcija/ referati/ članki/ propagandno gradivo/
- Odsek za zdravstvo: okrožnice/ zapisniki sej/ dopisi/ seznami/ personalne zadeve/ referati/ blagajna/ delovodniki/
- Odsek za socialno skrbstvo: okrožnice/ navodila/ poročila/ zapisniki/ dopisi/ gradivo v zvezi z repatriacijo/ blagajna/ referati/ študijsko gradivo/
- Odsek za prehrano: okrožnice/ odloki/ navodila/ poročila o organiziranju prehrane v okrožjih/ dopisi/ osnutki cenikov/ tečaj za aktiviste prehranjevalne službe/ blagajna/ referati/ študijsko gradivo/ gradivo iz razstave 1946/
- Odsek za gozdarstvo: okrožnice/ odloki/ navodila/ zapisniki sej/ dopisi/ ceniki lesa/ referati o gozdarstvu/ oddelek za lov in ribolov/
- Odsek za promet: navodila za prevzem in vzpostavitev železniškega prometa po osvoboditvi/
- Odsek za sodstvo: zakoni/ uredbe/ odloki/ okrožnice/ navodila/ poročila/ zapisniki/ dopisi/ referati in članki o sodstvu in upravi/ blagajna/ študijsko gradivo/ zbirka obrazcev in tiskovin za poslovanje sodišč/ gradivo razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici 1946/ delovodnik/
- Odsek za gradnje: okrožnice/ zapisniki sej/ dopisi/ blagajna/ seznami/ zemljevidi in skice cestnih in drugih prevozov/
- Odsek za kmetijstvo: zapisniki/ dopisi/ korespondenca in zapiski članov odseka/ kmetijska statistika/ seznami/ načrti in referati o kmetijstvu/ oddelek za veterino/ študijsko gradivo/ delovodnik/
- Odsek za industrijo, obrt in trgovino: navodila/ zapisniki/ dopisi/ blagajna/ seznami in pregledi v zvezi z industrijo, obrtjo in trgovino v Sloveniji/ referati/
- Odsek za personalne zadeve: dopisi/
- Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev: sejni zapisniki 1944-1945/ okrožnice/ navodila/ pravilniki o poslovanju 1944/ dopisi 1944-1945/ objave št. 1-55/ dokumenti o zločinih št. 1-5/ gradivo oKočevskem procesu/ gradivo o procesih proti gestapovski in mihailovičevski skupini oktober-november 1943/
- Komisija za upravo narodne imovine: ustanovna listina 20. 2. 1944/ okrožnice/ navodila/ odloki/ pravilniki 1944-1945/ zapisniki sej komisije in pooblaščencev 1944-1945/ poročila o poslovanju 1945/ dopisi 1944-1946/ gradivo v zvezi z zaplenjeno, zapuščeno in opuščeno imovino 1944-1945/
- Verska komisija: dopisi 1944-1945/
- Študijska komisija: zapisniki sestankov 1944-1945/ referati/ študije/
- Znanstveni inštitut: odloki/ okrožnice/ zapisniki/ poročila/ dopisi/ korespondenca članov ZI/ personalne zadeve/ blagajna/ zapiski/ seznami/ referati/ elaborati/ članki/ študijsko gradivo/
- Denarni zavod Slovenije: odloki/ uredbe/ navodila/ okrožnice/ opravilniki/ poslovniki/ zapisniki/ poročila/ programi/ dopisi/ personalne zadeve/ knjigovodstvo/ blagajna/ bilanca/ evidence čekov/ referati/ študijsko gradivo/ bančne tiskovine/ hranilne knjižice/ delovodniki/
- Urad za statistiko: dopisi/ poročilo Državnega statističnega urada pri NKOJ/
- Podružnica TANJUG za Slovenijo: okrožnice, poročila/
- Glavni javni tožilec: okrožnice/ navodila/ poročila/ dopisi/ imenovanja javnih tožilcev/ referati/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis
arhivski popis 2006 (za škatle 84-86)

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 390 - 394
- Prinčič J., Predsedstvo SNOS-a, Prezidij SNOS-a, Prezidij ustavodajne skupščine LRS 1944 - 1947, Ljubljana 1982
- Ferenc T., Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945, 3. kn.
Ljubljana 1991, str. 47
- Prinčič J., Slovenski narodnoosvobodilni svet 1944 - 1946, organizacija, pristojnosti in arhivsko gradivo, Arhivi, III, št. 1 - 2, Ljubljana 1980, str. 8 - 12
 

Descriptors

Entries:  Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1946) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1947) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Komisija za upravo narodne imovine pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1947) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Verska komisija pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Študijska komisija pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Denarni zavod Slovenije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, Urad za statistiko ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Podružnica Tiskovne agencije nove Jugoslavije za Slovenijo pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, Glavni javni tožilec ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, Znanstveni inštitut (1944-1948) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:3
 

Usage

End of term of protection:12/31/2021
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26771
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database