SI AS 1657 Brecelj Marijan, 1943-1949 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1657
Ref. code AP:SI AS 1657
Former reference codes:AS 1657
Title:Brecelj Marijan
Creation date(s):1943 - 1949
Extent:3 škatle
Running meters:0.40
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Brecelj Marijan (1910-1989)
Administration history:Brecelj Marjan (Gorica, 23. 4. 1910 - Ljubljana, 7. 1. 1989), pravnik, družbeno politični delavec, narodni heroj. Pravo je študiral v Ljubljani, doktoriral je leta 1934, nato je bil odvetnik v Ljubljani. Bil je pripadnik krščansko socialističnega gibanja in se je leta 1941 po okupaciji Slovenije vključil v OF. Do junija 1942 je živel v ilegali v Ljubljani, nato je odšel v partizane, kjer je bil do konca leta 1942 sanitetni referent pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet. Januarja 1943 je postal član Izvršnega odbora OF in aprila 1943 do konca vojne njegov organizacijski sekretar. Oktobra 1943 je bil izvoljen v plenum OF oziroma SNOO in slovensko delegacijo za AVNOJ (udeležil se je 2. zasedanja v Jajcu), februarja 1944 pa v Predsestvo SNOS, v katerem je usklajeval delo njegovih odsekov, komisij in zavodov. Dne 5. 5. 1945 je postal podpredsednik prve Narodne vlade Slovenije. Po osvoboditvi je deloval v osrednjih republiških in zveznih organih (podpredsednik vlade oziroma IS LRS 1945 - 1956, državni sekretar za blagovni promet FLRJ 1956 - 1962, sekretar ZIS za trgovino in turizem 1962 - 1963, podpredsednik Ljudske skupščine LRS 1963 - 1967, podpredsednik zvezne skupščine 1967 - 1974, predsednik Skupščine SRS 1974 - 1978, član Predsedstva SRS 1978 - 1982) in organizacijah, bil je zvezni in republiški poslanec, predsednik Turistične zveze Jugoslavije in Planinske zveze Jugoslavije, član upravnega odbora Društva SRS za Združene narode. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in redov jugoslovanskega socialističnega dela in narodne osvoboditve.
Archival history:Gradivo je v letu 1979 izročil ustvarjalec Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, od novembra 1992 je v AS. Ob izročitvi je izločil družinsko korespondenco, ki je ostala v privatni lasti.
Gradivo je mikrofilmano.

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti 1943-1944/ korespondenca 1943-1945/ referati, članki, zapiski, koncepti 1943-1944/ gradivo v zvezi z dejavnostjo Marjana Breclja 1943-1945: krščansko socialistična skupina v OF, Izvršni odbor OF, gospodarski upravnik IO OF, Predsestvo SNOS, AVNOJ/ obračuni reprezentančnega fonda Ministrstva za industrijo 1948-1949/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis 2007 (Polona Trobec Mlakar, Marjeta Adamič)

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 363
 

Descriptors

Entries:  Brecelj Marijan - Miha (1910-1989), dr., pravnik, politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2024
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26808
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database