SI AS 1670 Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda, 1942-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1670
Ref. code AP:SI AS 1670
Former reference codes:AS 1670
Title:Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda
Creation date(s):1942 - 1945
Extent:7 škatel
Running meters:0.80
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda (1941-1953)
Administration history:V Ljubljani je bila 26. 4. 1941 ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki se je konec junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda kot množično politično organizacijo osvobodilnega gibanja slovenskega naroda. Njen najvišji organ je bil Vrhovni plenum OF, ki se je 16. 9. 1941 konstituiral v Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO), v najvišji slovenski predstavniški organ. Njegov izvršilni organ je bil izvršni odbor OF (IOOF). Najprej je štel pet članov, kasneje je bil razširjen in je februarja 1943 štel deset članov: predsednik, tajnik, organizacijski tajnik, ostali člani so si razdelili delovna področja - referate za vprašanja kadrov, aktivistov, vojske, organiziranja mladine, organiziranja žensk, odnosov z drugimi jugoslovanskimi narodi in propagande.
Na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. 10. 1943 je bil IOOF izvoljen in konstituiran kot predsestvo SNOO in je prevzel tudi oblastne naloge. Na zasedanju v Črnomlju od 19. - 20. 2. 1944 se je SNOO preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS), IOOF pa je razširjen še z enim članom, delegatom Slovenskega primorja, kot predsestvo SNOS opravljal funkcijo začasne vlade. Jeseni 1944 se je IOOF razširil in ločil od predsestva SNOS in postal ponovno le izvršilni organ politične organizacije OF slovenskega naroda. Vanj so vključili vse člane Vrhovnega plenuma in pomembnejše organizatorje Osvobodilne fronte, tako da je IOOF štel 27 članov. IOOF je imel svoj sekretariat, delovno tajništvo, od 20. 8. 1944 dalje gospodarskega upravnika in blagajnika, za nekatere naloge pa je ustanovil stalne komisije: propagandno (ustanovljena septembra 1944), gospodarsko (septembra 1943), izredno sodno (31. 7. 1942), nadzorno (21. 3. 1944), propagandno za meje (ustanovljena 31. 3. 1945) in začasne komisije: na primer avgusta 1944 tekmovalno komisijo za ocenitev rezultatov velikih tekmovanj razpisanih v letu 1944.
Izvršni odbor OF je na terenu razvil svojo organizacijsko mrežo od temeljnih terenskih odborov do rajonskih oziroma okrajnih, okrožnih in pokrajinskih. Glede oblikovanja odborov OF je najprej veljalo načelo imenovanja, višji je imenoval nižje (okrožni rajonske, pokrajinski okrožne in tako dalje), od jeseni 1944 pa so na osvobojenih in polosvobojenih uvedli tudi načelo volitev. Pokrajinski odbori OF so bili vzpostavljeni na Štajerskem, Gorenjskem, Primorskem in Koroškem, Prekmurje je bilo organizacijsko zvezano s Štajersko, na Dolenjskem ter Notranjskem (v Ljubljanski pokrajini), pa je okrožne odbore OF neposredno vodil IO OF. Število okrožnih ter rajonskih oziroma okrajnih odborov se je glede na teritorialne meje okrožij (pod okrožjem razumemo upravno politično enoto, v kateri so delovale politične organizacije narodnoosvobodilnega gibanja z okrožnimi vodstvi, od KPS, OF, ZSM, SPŽZ, ZKMJ, Narodne zaščite, Delavske enotnosti do gospodarskih komisij, tehnik in tako dalje) in rajonov oziroma okrajev, združevanja ali razbijanja v času vojne, zelo spreminjalo. Po osvoboditvi je postal IOOF na prvem kongresu Osvobodilne fronte Slovenije, junija 1945, izvršilni organ 135-članskega Glavnega odbora. Na drugem kongresu aprila 1948 pa sta bila kot vodstvo IOOF izvoljena predsestvo in sekretariat. Glavni odbor je po novem štel 150 članov, IOOF 36 članov. Na tretjem kongresu leta 1951 so bila sprejeta nova pravila OF. Glavni odbor se je povečal na 250 članov, IOOF na 57 članov in obdržal predsestvo in sekretariat. Aprila 1953, ko se je OF preoblikovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slovenije (SZDL), je IOOF prenehal delovati (glej tudi AS 537).
Archival history:Gradivo, ki so ga po končani vojni maja 1945 prepeljali iz Bele krajine v Ljubljano, je prevzel Znanstveni inštitut pri predsestvu SNOS, pozneje Inštitut narodne osvoboditve, leta 1948 je prešlo v Muzej narodne osvoboditve v Ljubljani in leta 1959 v Arhiv IZDG (od leta 1989 Inštitut za novejšo zgodovino). Od novembra 1992 je v AS. Leta 1960 je dr. Marijan Brecelj izročil Arhivu IZDG zapisnike sej IOOF in Vrhovnega plenuma OF oziroma SNOO, blagajniško knjigo in potrdila. Fond IOOF je razmeroma popoln od konca aprila 1943 dalje, ko so sedež izvršnega odbora prenesli v Kočevski Rog na Bazo 20. Takrat je bilo tudi vpeljano vpisovanje dopisov v delovodnike, ki pa žal niso ohranjeni ali odkriti. Za leto 1942 so ohranjeni le odloki in okrožnice.
Vse gradivo je mikrofilmano in deloma laminirano.
Del gradiva do leta 1945 se nahaja v fondu AS 1502, gradivo po letu 1945 pa v fondu AS 537.

Information on content and structure

Content:zapisniki sej Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega odbora OF 1943-1945/ temeljne točke OF Slovenskega naroda 1941/ okrožnice, odloki, sklepi 1942-1945/ prejeti in poslani dopisi 1942-1945/ izkaznice članov IOOF 1943-1944/ gradivo Kočevskega zbora odposlancev slovenskega naroda oktober 1943: zapisniki, govori, sklepi, odloki, proglasi, resolucije/ gospodarski upravnik 1943-1945: okrožnice, dopisi, blagajna 1944-1945/ Nadzorna komisija: dopisi, resolucije/ Komisija za agitacijo in propagando 1943-1944: dopisi, referati, članki, propagandno gradivo/ Komisija za tekmovanja 1944: okrožnice, dopisi, poročila, delovodnik/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 389
- Oblak Čarni M., Organi ljudske oblasti na Slovenskem med leti 1941-1944 in njihovi arhivski fondi, Arhivi II, št. 1 - 2, Ljubljana 1979, str. 51 - 56
- Ferenc T., Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1987
- Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana 1990, str. 238
 

Descriptors

Entries:  Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:6
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26835
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database