SI AS 1734 Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Slovensko primorje, 1942-1945 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1734
Signatura PE AP:SI AS 1734
Prejšnje signature PE:AS 1734
Naslov PE:Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Slovensko primorje
Čas nastanka PE:1942 - 1945
Količina PE:29 škatel
Obseg (tekoči metri):3,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje (1944-1945)
Historiat ustvarjalca:Pokrajinski odbor OF (POOF) za Slovensko primorje je bil postavljen decembra 1942 in razširjen januarja 1943. Na prvi primorski pokrajinski konferenci OF sredi februarja 1943 v Lokah pri Krombergu na Goriškem se je 12 zastopnikov iz vse pokrajine razglasilo za pokrajinski plenum OF za Primorsko in poleg politične utrdilo tudi organizacijsko obliko ljudske oblasti na Primorskem. POOF je bil podrejen Izvršnemu odboru OF, njemu pa so bili podrejeni okrožni odbori OF v okrožjih, katerih število se je glede na vojaško-politične in organizacijske razmere ves čas vojne spreminjalo. Tako so obstajala na Primorskem sledeča okrožja: Pivka, Brkini, Materija, Slovenska Istra, Brkini-Slovenska Istra, Trst, Tržič, Kras, Gorica, Goriška Brda, Beneška Slovenija, Tolmin, Bovec, Bača, Idrija, Kanal, Cerkno, Ajdovščina, Severna Primorska, Srednja Primorska, Južna Primorska, Zapadna Primorska. 11. 9. 1943 so ustanovili Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo (AS 1632) kot vrhovni politični in oblastni organ narodnoosvobodilne borbe v Slovenskem primorju, ki je ob ukinitvi 13. 1. 1944 svoje funkcije prenesel na POOF za Slovensko primorje. Spomladi in poleti 1944 so pri POOF organizirali nekaj odsekov oziroma referatov za upravne in gospodarske zadeve: finančni odsek, odsek za propagando, referat za izgradnjo narodne oblasti, referat za zdravstvo in prosveto. Junija 1944 so imenovali referat za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev za Slovensko primorje. Na pokrajinski gospodarski konferenci 25. 5. 1944 za Primorsko in Gorenjsko so izvolili tudi pokrajinsko gospodarsko komisijo. 15. 9. 1944, ko je bil izvoljen Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor (PNOO) za Slovensko primorje - maja 1945 mu je bil priključen tudi Trst (AS 1818), je POOF obdržal le politične naloge in pristojnosti.
Historiat PE:Gradivo je leta 1959 prevzel IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS. Pokrajinski odbor OF za Slovensko Primorje je imel skupno administracijo s Pokrajinskim narodnoosvobodilnim odborom in je zato gradivo obeh odborov arhivirano skupaj.
Gradivo je mikrofilmano.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:- Pokrajinski odbor OF za Slovensko primorje:
okrožnice/ prejeti in poslani dopisi/ dopisovanje z inštruktorji Izvršnega odbora OF za primorsko Slovenijo, PO OF, z okrožnimi odbori OF/ Pokrajinski odbor RK (okrožnice, zapisniki, dopisi)/ propagandna komisija pri PO OF/ Pokrajinski odbor Zveze slovenske mladine/ propagandno in študijsko gradivo, delovodniki 1944-1945/
- Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje:
okrožnice/ odloki/ navodila/ zapisniki/ poročila/ seznami/ dopisovanje z Izvršnim odborom OF, Predsedstvom SNOS, odseki in komisijami pri Predsedstvu SNOS, vojaškimi enotami, tehnikami, Pokrajinskim načelstvom NZ, inštruktorji in člani POOF in PNOO/ personalni odsek/ odsek za socialno skrbstvo/ odsek za izgradnjo narodne oblasti/ odsek za obrt in industrijo/ odsek za trgovino/ odsek za zdravstvo/ prosvetni odsek/ odsek za kmetijstvo/ odsek za veterino/ odsek za gospodarstvo/ odsek za prehrano/ odsek za informacije in propagando/ Propagandna komisija pri POOF/ odsek za finance/ Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev/ Komisija za upravo narodne imovine/ Pokrajinska gospodarska komisija/ vojaški referent/ Javni tožilec pri PNOO in okrožni javni tožilci/ študijsko in propagandno gradivo/ delovodniki/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Vodnik 65, str. 397
- Mikuž M., Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, knjige I - V, Ljubljana 1960, 1961, 1973
- Ferenc T., Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945, 3 kn. Ljubljana 1991, str. 191 in sl.
 

Deskriptorji

Vnosi:  Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje (1944-1945) (Pravne osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2020
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27059
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS