SI AS 1735 Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Štajersko, 1944-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1735
Ref. code AP:SI AS 1735
Former reference codes:AS 1735
Title:Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Štajersko
Creation date(s):1944 - 1945
Extent:2 škatli
Running meters:0.20
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Štajersko (1941-1945)
Administration history:Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte (POOF) za Štajersko so ustanovili 22. 5. 1941 v Kozjici pri Rimskih Toplicah. S Štajersko je bilo organizacijsko povezano tudi Prekmurje. Ustanavljanje odborov OF na Štajerskem je bilo zaradi ostre nemške okupacijske politike zelo otežkočeno. Pokrajinski odbor OF je nekaj časa deloval le kot poverjeništvo Izvršnega odbora OF za Štajersko. Menjale so se tudi meje in imena okrožij, tako so bila v letih 1941 do 1943 na Štajerskem okrožja Maribor, Ptuj, Celje, Mislinjsko-Šaleško, Rogaška Slatina, Savinjska dolina, Kozje, Revirji, Litija, Prekmurje (do novembra 1941), Brežice-Rajhenburg, Pohorje (do februarja 1942 in ponovno pozimi 1942/43). Aprila 1944 so preosnovali okrožja v več manjših: Litija, Revirji, Savinjska dolina, Celje, Kozje, Šaleško-Mislinjsko, Brežice, Radeče-Laško, Šmarje-Rogatec, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Ptuj, Maribor, Ljutomer, Murska Sobota, Dolnja Lendava, Čakovec, nekaj časa Ribnica na Pohorju. Okrožje Maribor so julija 1944 razdelili na okrožja Maribor, Slovenske Gorice in Pohorje. Zaradi slabe povezave s Pokrajinskim odborom OF za Štajersko in odbori OF v obrobnih okrajih so julija 1944 ustanovili za krajši čas tudi dve poverjeništvi za vzhodno in jugozahodno Štajersko. V tem času so nastajali novi odbori OF, Zveze slovenske mladine, Slovenske protifašistične ženske zveze, Delavske enotnosti. Že avgusta 1944 so zmanjšali število okrožij na osem (Celje, Revirji, Pohorje, Maribor, Slovenske Gorice, Prekmurje, Ptuj, Bohor), 27. 9. 1944 pa na pet: Maribor z okraji Maribor-mesto, Maribor-levi breg, Maribor-desni breg, Marenberg, Št. Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica; Ljutomer z okraji Ljutomer, Murska Sobota, Gornja Lendava, Dolnja Lendava, Ormož, Radgona; Kozje z okraji Kozje, Brežice, Šmarje, Sevnica, Laško in Krško; Celje z okraji Celje-mesto, Celje-okolica, Žalec, Mozirje, Vransko, Šoštanj, Trbovlje, Litija, Konjice; Dravograd z okraji Dravograd, Prevalje, Slovenj Gradec. V začetku leta 1945 so priključili še okrožje Kamnik. Pokrajinski odbor OF za Štajersko je od jeseni 1944 vse bolj izvajal tudi funkcije pokrajinskega organa ljudske oblasti, zato so začeli pri njem delovati referenti, inštruktorji, nekateri odseki, oddelki za upravne in gospodarske naloge in zastopniki komisij (Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev za Slovenijo, verske komisije itd.). Volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore so bile izvedene le delno in sicer v savinjskem, kozjanskem in litijskem okrožju v času od poletja do pozne jeseni 1944.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS.
Gradivo je ohranjeno fragmentarno in je mikrofilmano.

Information on content and structure

Content:okrožnice/ zapisniki/ poročila/ dopisi/ pisma/ seznami/ potrdila/ Pokrajinsko načelstvo Narodne zaščite/ Pokrajinski odbor Slovenske protifašistične ženske zveze/ Pokrajinski odbor Rdečega križa/ volitve 1944/ upravno politični tečaji 1944/ geografske karte in skice okrožij na Štajerskem/ propagandno in študijsko gradivo/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 396
- Mikuž M., Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, Ljubljana 1960, 1961, 1973
- Ferenc T., Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945, kn. 3: Mi volimo, Ljubljana 1991, str. 377
 

Descriptors

Entries:  Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Štajersko (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27061
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database