SI AS 1743 Polič Zoran, 1942-1955 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1743
Ref. code AP:SI AS 1743
Title:Polič Zoran
Creation date(s):1942 - 1955
Creation date(s), remarks.:1942-1945, 1950-1955
Extent:3 škatle
Running meters:0.30
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Polič Zoran
Čas obstoja ustvarjalca:1912 - 1997
Administration history:Polič Zoran (Št. Lenart v Slovenskih Goricah, 20. 12. 1912 - Ljubljana, 13. 6. 1997), pravnik in politik. Diplomiral je v Ljubljani na Pravni fakulteti 1937, do leta 1941 je bil sodni pripravnik na sodiščih in nato zaposlen pri Državnem pravobranilstvu. Od leta 1941 je sodeloval v NOB, bil je član vodstva sokolske skupine v OF, od 1943 član izvršnega odbora OF, član predsestva SNOS, načelnik sodnega oddelka glavnega štaba NOV in POS, organizator upravno politične šole IO OF, sodeloval je na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju in na 2. zasedanju AVNOJ. Po vojni je bil od 1945 - 1955 član slovenske vlade (do 1946 notranji minister, nato minister za finance) tudi republiški in zvezni poslanec, do 1960 podsekretar v zvezni vladi, do leta 1965 član Zveznega izvršnega sveta, od 1969 - 1974 med drugim predsednik zveznega skupščinskega odbora za družbeno ekonomske odnose, do 1982 predsednik Zbora republik in pokrajin zvezne skupščine ter 1982 - 1986 član Predsestva SR Slovenije. Nosilec partizanske spomenice 1941. Deloval je tudi na športnem področju. Član Sokola je bil od leta 1919. Po vojni je bil med drugim predsednik jugoslovanske Fizkulturne zveze, TD Partizana ter Jugoslovanskega olimpijskega komiteja od 1964 - 1973).
Archival history:Gradivo je 15. 8. 1963 izročil Zoran Polič Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani, ki je 1 škatlo arhivskega gradiva 09. 11. 1968 predal Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja. Muzej je zadržal del gradiva kot muzealije (orožje, uniformo, album, nekaj izkaznic), kar je v prejemnem zapisniku tudi označeno. Gradivo je od novembra 1992 v Arhivu RS. Gradivo je mikrofilmano. Del gradiva (2 škatli) je Arhivu RS 08. 06. 2017 izročil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Vsebinsko gre za delovno gradivo Zorana Poliča med leti 1950 do 1955, ko je opravljal funkcijo člana Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije – bil je minister za finance, od leta 1954 pa tudi predsednik upravnega odbora Narodne banke FLRJ, centrale za Slovenijo (Ur. List LRS, št. 16/54).

Information on content and structure

Content:osebni dokumenti 1943-1945/ korespondenca 1942-1944/ govori, referati, članki, osnutki besedil za letake/ okrožnice in letaki Sokolstva v Osvobodilni fronti/ odlok in pravilnik o vojaških sodiščih 1943/ družbeni plan LRS za 1951, 1952 / finančne zadeve 1950-1955/ gradivo različnih upravnih fondov za razprave v ljudski skupščini 1950-1955: Planska komisija Ljudske Republike Slovenije, Svet za industrijo Vlade Ljudske Republike Slovenije, Sekretariat za zakonodajo pri Izvršnem svetu Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije, Državni sekretariat za gospodarstvo, Turistična zveza Slovenije, Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije, centrala za Slovenijo, Odbor za gospodarstvo Izvršnega zveza LRS, Državni sekretariat za občo upravo in proračun Ljudske Republike Slovenije, Izvršni svet Ljudske skupščina Ljudske republike Slovenije

Conditions of access and use

Language:slovenski
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis 1989
prevzemni seznam 2017

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 9, Ljubljana 1995, str. 74
 

Descriptors

Entries:  Polič Zoran (1912-1997), pravnik, politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1955
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27078
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database