SI AS 1743 Polič Zoran, 1942-1955 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1743
Signatura PE AP:SI AS 1743
Naslov PE:Polič Zoran
Čas nastanka PE:1942 - 1955
Čas nastanka, opombe:1942-1945, 1950-1955
Količina PE:3 škatle
Obseg (tekoči metri):0,30
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Polič Zoran
Čas obstoja ustvarjalca:1912 - 1997
Historiat ustvarjalca:Polič Zoran (Št. Lenart v Slovenskih Goricah, 20. 12. 1912 - Ljubljana, 13. 6. 1997), pravnik in politik. Diplomiral je v Ljubljani na Pravni fakulteti 1937, do leta 1941 je bil sodni pripravnik na sodiščih in nato zaposlen pri Državnem pravobranilstvu. Od leta 1941 je sodeloval v NOB, bil je član vodstva sokolske skupine v OF, od 1943 član izvršnega odbora OF, član predsestva SNOS, načelnik sodnega oddelka glavnega štaba NOV in POS, organizator upravno politične šole IO OF, sodeloval je na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju in na 2. zasedanju AVNOJ. Po vojni je bil od 1945 - 1955 član slovenske vlade (do 1946 notranji minister, nato minister za finance) tudi republiški in zvezni poslanec, do 1960 podsekretar v zvezni vladi, do leta 1965 član Zveznega izvršnega sveta, od 1969 - 1974 med drugim predsednik zveznega skupščinskega odbora za družbeno ekonomske odnose, do 1982 predsednik Zbora republik in pokrajin zvezne skupščine ter 1982 - 1986 član Predsestva SR Slovenije. Nosilec partizanske spomenice 1941. Deloval je tudi na športnem področju. Član Sokola je bil od leta 1919. Po vojni je bil med drugim predsednik jugoslovanske Fizkulturne zveze, TD Partizana ter Jugoslovanskega olimpijskega komiteja od 1964 - 1973).
Historiat PE:Gradivo je 15. 8. 1963 izročil Zoran Polič Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani, ki je 1 škatlo arhivskega gradiva 09. 11. 1968 predal Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja. Muzej je zadržal del gradiva kot muzealije (orožje, uniformo, album, nekaj izkaznic), kar je v prejemnem zapisniku tudi označeno. Gradivo je od novembra 1992 v Arhivu RS. Gradivo je mikrofilmano. Del gradiva (2 škatli) je Arhivu RS 08. 06. 2017 izročil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Vsebinsko gre za delovno gradivo Zorana Poliča med leti 1950 do 1955, ko je opravljal funkcijo člana Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije – bil je minister za finance, od leta 1954 pa tudi predsednik upravnega odbora Narodne banke FLRJ, centrale za Slovenijo (Ur. List LRS, št. 16/54).

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni dokumenti 1943-1945/ korespondenca 1942-1944/ govori, referati, članki, osnutki besedil za letake/ okrožnice in letaki Sokolstva v Osvobodilni fronti/ odlok in pravilnik o vojaških sodiščih 1943/ družbeni plan LRS za 1951, 1952 / finančne zadeve 1950-1955/ gradivo različnih upravnih fondov za razprave v ljudski skupščini 1950-1955: Planska komisija Ljudske Republike Slovenije, Svet za industrijo Vlade Ljudske Republike Slovenije, Sekretariat za zakonodajo pri Izvršnem svetu Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije, Državni sekretariat za gospodarstvo, Turistična zveza Slovenije, Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije, centrala za Slovenijo, Odbor za gospodarstvo Izvršnega zveza LRS, Državni sekretariat za občo upravo in proračun Ljudske Republike Slovenije, Izvršni svet Ljudske skupščina Ljudske republike Slovenije

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski jezik
Pisava:latinica
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1989
prevzemni seznam 2017

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 9, Ljubljana 1995, str. 74
 

Deskriptorji

Vnosi:  Polič Zoran (1912-1997), pravnik, politik (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1955
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27078
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS