SI AS 1760 Višji vodja SS in policije v operacijski coni Jadransko primorje, 1943-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1760
Ref. code AP:SI AS 1760
Title:Višji vodja SS in policije v operacijski coni Jadransko primorje
Creation date(s):1943 - 1945
Extent:7 škatel
Running meters:0.70
Archival Material Types:spisovno gradivo
tiskano gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Višji vodja SS in policije v Operacijski coni Jadransko primorje, vodstveni štab za boj proti tolpam Trst (1944-1945)
SS enota Kurt Eggers, Komanda Jadran (1943-1945)
Poveljnik varnostne policije in varnostne službe v Operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945)
Poveljnik varnostne policije in varnostne službe v Operacijski coni Jadransko primorje, Izpostava Pulj (1943-1945)
Prostovoljni policijski bataljon Trst (1943-1945)
Prostovoljni italijanski polk deželnih strelcev Tagliamento (1943-1945)
Poveljnik redarstvene policije v Operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945)
Zavarovalni komandant Postojna (1944-1945)
Administration history:Policijsko upravo v Operacijski coni Jadransko primorje je šef nemške policije septembra 1943 dodelil Višjemu vodji SS in policije v operacijski coni. Podrejen je bil Najvišjemu vodji SS in policije za Italijo. Višjemu vodji pa sta bila podrejena poveljnik redarstvene policije s komandanti odsekov v pokrajinah in poveljnik varnostne policije in varnostne službe v Operacijski coni Jadransko primorje z vodji izpostav v pokrajinah Videm, Reka, Trst, Pulj in Gorica. Izjema je bila Ljubljanska pokrajina, ki je bila v policijskem pogledu podrejena Višjemu vodji SS in policiji v 18. vojnem okrožju. Za boj proti narodnoosvobodilnem gibanju je višji vodja SS in policije v operacijski coni Jadransko primorje 14. 1. 1944 ustanovil v Trstu svoj Operativni štab za boj proti partizanom (Führungsstab für Bandenbekämpfung). Štab je imel več oddelkov (operativni, obveščevalni, personalni, oskrbovalni, oborožitveni itd.). Podrejeni so mu bili komandanti SS in policije za posamezne pokrajine. Višjemu vodji SS in policije v Trstu je bila podrejena tudi posebna akcijska enota - propagandna SS-Standarte Kurt Eggers, Komanda Jadran, ki je imela svoj sedež v Trstu in je delovala na območju operacijske cone "Jadransko primorje" od decembra 1943 dalje. Sedež same SS-Standarte Kurt Eggers je bil v Berlinu. Akcijsko propagandni oddelek je imel nalogo, da organizira in vodi nacistično propagando v vsej operacijski coni in je bil tesno povezan s propagandnim uradom pri vrhovnem komisarju v Trstu. Navodila in naloge za svoje propagandistično delo je izvrševala s pomočjo propagandnih akcijskih ekip (Propaganda-Einsatztgrupp) s sedeži v pokrajinah Trst, Gorica, Reka, Pulj, Videm.
Višji vodja SS in policije v Operacijski coni Jadransko primorje je bil hkrati vrhovni poveljnik vseh SS in policijskih enot, tudi nekaterih kolaboracionističnih oboroženih oddelkov, ki niso spadali pod vojaškega poveljnika operacijske cone, temveč so bili neposredno ali posredno prek poveljnika redarstvene policije v Trstu podrejeni višjemu vodji SS in policije. Glej AS 1621.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Leta 1970 je Republiški sekretariat za notranje zadeve izročil Inštitutu za zgodovino delvskega gibanja 1 fascikel gradiva SS-Standarte Kurt Eggers, Komanda Jadran. Od novembra 1992 je gradivo v Arhivu RS.
Ob opravljenem pregledu vsega gradiva Arhiva RS leta 2017 so bile fondu dodane še 3 škatle gradiva.

Information on content and structure

Content:Višji vodja SS in policije - oddelek I. b (Führungsstab): povelja, dopisi, poročila, organizacijska shema 1945/
SS-standarta Kurt Eggers, Komanda Jadran: povelja, okrožnice, delovna in propagandna poročila, propagandno gradivo, literatura/
Poveljnik varnostne policije in varnostne službe: prošnje za izpustitev aretiranih, ovadbe, zaslišanja, seznami interniranih, poslanih na delo, izpuščenih, zaporni listi zaporov v Trstu 1943-1944, poročila o akcijah v Istri april-maj 1944/
Prostovoljni policijski bataljon Trst: personalni listi 3. čete /
Prostovoljni italijanski polk deželnih strelcev Tagliamento: dopisi nemškega svetovalnega oficirja, oprema enot, dopisi med oporišči bataljona, bojna poročila/
Poveljnik redarstvene policije v Operacijski coni Jadransko primorje: napotki vodstva za notranjo uporabo pri šolanju novih kadrov 1944-1945, protiletalska zaščita, ravnanje ob stiki s kemičnimi snovmi
Zavarovalni komandant Postojna: dopisi Prvemu slovenskemu udarnemu polku slovenskega narodnega varnostnega zbora na Jadranskem primorju 1944/ poročila o partizanih in njihovi dejavnosti, aretacije partizanov 1944-1945/ poročila komandantu policije v Trstu 1944-1945/ dopisi poveljniku varnostne policije in varnostne službe v Trstu 1944-1945/ oporišče Senožeče: personalni listi, poročila o zatemnitvah 1945/ izjave obtoženih 1944, 1945
System of arrangement:Gradivo je ohranjeno le fragmentarno. Delno je urejeno po registraturnih oznakah.

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Posamezni dokumenti vsebujejo tudi osebne podatke o zdravljenju pacienta, ki javnosti niso dostopni. Dostop do tovrstnega gradiva je mogoč na osnovi 6. člena Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Ur.l. RS, št. 85/16).
Zaradi digitalizacije je gradivo do nadaljnjega nedostopno za uporabo.
Language:nemški
italijanski
srbohrvaški
slovenski
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis (škatle 1-4)
sumarni popis (škatle 5-7)

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 437, 438
- Ferenc T., Nemška policija v operacijski coni "Jadransko primorje" 1943 - 1945, Borec 28, št. 11, Ljubljana 1976, str. 577 - 592, št. 12, str. 657 - 676 in Borec 29, št. 1, Ljubljana 1977, str. 15 - 32
- Enciklopedija Slovenije 8, Ljubljana 1994, str. 145
 

Descriptors

Entries:  Višji vodja SS in policije v Operacijski coni Jadransko primorje, vodstveni štab za boj proti tolpam Trst (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  SS standarta Kurt Eggers, Komanda Jadran (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Poveljnik varnostne policije in varnostne službe v Operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Poveljnik varnostne policije in varnostne službe v Operacijski coni Jadransko primorje, Izpostava Pulj (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Poveljnik redarstvene policije v Operacijski coni Jadransko primorje (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Prostovoljni italijanski polk deželnih strelcev Tagliamento (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Prostovoljni policijski bataljon Trst (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zavarovalni komandant Postojna (1944-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27117
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database