SI AS 1829 Zbirka gradiva kraljevih kvestur Trst in Gorica, 1921-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1829
Ref. code AP:SI AS 1829
Title:Zbirka gradiva kraljevih kvestur Trst in Gorica
Creation date(s):1921 - 1945
Extent:85 škatel
Running meters:9.50
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Kraljeva kvestura Trst
Kraljeva kvestura Gorica
Kraljeva kvestura Pulj
Čas obstoja ustvarjalca:1920 - 1943
Administration history:Na ozemlju, priključenem po 1. svetovni vojni, je Italija organizirala varnostno službo tako, kot drugod po državi. Sestavljali so jo orožniki (karabinjerji), državna policija - kvesture in polvojaške organizacije fašistične stranke. Slovensko ozemlje je spadalo pod kvesturi Gorica in Trst.
Glej tudi AS 1931.
Archival history:Del gradiva (31 škatel kvesture Trst in 33 škatel kvesture Gorica) je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS. Del gradiva (16 škatel) je Zgodovinskemu arhivu CK ZKS izročil Republiški sekretariat za notranje zadeve LRS 8. 5. 1961, 5. 6. 1961 in 8. 12. 1961. Fond je imel signaturo SI AS 1747, in je bil priključen fondu SI AS 1829. Dokumente o Mauricu Thoresu, Pietru Nenniju, Randolfu Paccardiju, Teodorju Kumarju, Albinu Vodopivcu in Brunu Negriju je Republiški sekretariat za notranje zadeve LRS izročil 4. 3. 1966, dokumente o Antonu Ukmarju pa 16. 1. 1979.

Information on content and structure

Content:- Kraljeva kvestura Trst: poročila o slovenskem gibanju/ mesečna poročila o položaju v Trstu 1938-1940/ podatki o emigraciji Slovencev/ podatki o ukinitvi društev in organizacij v času fašizma/ seznami osumljenih, italijanskih anarhistov, komunistov/ poročila o propagandnem delu slovenskih duhovnikov/ dosjeji osumljencev 1931, 1939-1943/ seznami slovenskih internirancev 1940-1943/ podatki o komunističnem gibanju v Trstu 1932, 1939-1940/ poročila o fašističnih proslavah 1934-1943/ antifašistična propaganda: letaki, napisi 1940-1945/ aretacije domobrancev 1945/ podatki o sekanju gozdov v obmejnem pasu 1935/ obtožnice in sodbe posebnega sodišča v Rimu proti slovenskim in hrvaškim nacionalistom in komunistom iz Julijske krajine 1928-1938/ gradivo o aretacijah slovenskih in hrvaških nacionalistov in komunistov iz Julijske krajine 1928-1940/ poročilo o delovanju Orjune 1928/ dejavnost komunistične organizacije v tržaški in videmski pokrajini 1931-1940/ delovanje mladinske komunistične organizacije v Trstu 1931-1932/ zaslišanja aretiranih članov nacionalističnih organizacij in komunistov 1932/ aretacije komunistov v Kopru 1934/ poročila italijanske obveščevalne službe 1927-1938/ poročila o delovanju Narodne odbrane 1927-1938/ seznam prostovoljcev v španski republikanski vojski iz raznih pokrajin Italije 1936-1942/ evidence in poročila o preiskavah pri komunistih in antifašistih/
- gradivo drugega tržaškega procesa 1941: izvlečki sodb, preiskave, fotografije obsojenih, seznami aretiranih/ gradivo procesa proti aktivistom OF 1942-1943/ poročila o partizanih in ukrepi proti njim 1941-1945/
- Kraljeva kvestura Gorica: gradivo o odporu Slovencev/ poročila, zapisniki o delovanju slovenske duhovščine na Goriškem/ poročila, dosjeji, seznami o duhovnikih v Goriški pokrajini 1930-1940/ seznami konfiniranih/ seznami sumljivih, poizvedbe, tiralice/ poročila fašističnih tajnikov iz posameznih krajev 1930/ poročila o slovenskih zadrugah, mlekarnah, posojilnicah, konzumnih društvih 1935-1942/ poročila o stanju šolstva, spiski učiteljev 1940/ poročila o fašističnih akcijah 1922-1940/ dosjeji osumljencev 1928-1943/ poročila o delovanju Orjune v Jugoslaviji in Julijski krajini 1926-1934/ seznami članov Orjune 1928-1932/ poročila o delovanju in dokumenti Komunistične partije Italije 1927-1940/ poročila italijanske obveščevalne službe 1929-1936/ seznam duhovnikov goriške škofije, predlaganih za izgon 1933/ poročila o protiitalijanski propagandi 1934-1935/ seznam borcev mednarodnih brigad v Španiji iz goriške pokrajine 1938-1939/ policijski dokumenti posameznikov
- gradivo fašistične stranke (Partito Nazionale Fascista): dopisi, okrožnice, propagandna poročila 1932-1935/ poročila o italijanski industriji, seznami osebja raznih tržaških podjetij/ poročila o politični situaciji, razne ovadbe 1941-1944/ obveščevalna poročila o enotah NOB in njihovih aktivnostih v Slovenskem primorju 1941-1945/ seznami in poročila o aretacijah 1940-1944/ poročila o likvidacijah nasprotnikov OF 1942-1943/ seznami fašistov 1944/
- Kraljeva kvestura Pulj: evidence in poročila o preiskavah pri protifašistih 1928-1941
System of arrangement:Gradivo je urejeno v glavnem kronološko, zato je 16 škatel iz zbirke SI AS 1474 (ki je bila priključene zbirki SI AS 1829) vloženih na začetek.

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:slovenski
italijanski
nemški
Finding aids:arhivski inventar 2013 (Metka Gombač)
 

Descriptors

Entries:  Kraljeva kvestura Trst, Italija (1920-1943) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Gorica, Italija ([ARS] zemljepisno ime\)
  Trst, Italija ([ARS] zemljepisno ime\)
  Pulj, Hrvaška ([ARS] zemljepisno ime\)
  Kraljeva kvestura Pulj, Hrvaška ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:85
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27273
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database