SI AS 1851 Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, 1941-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1851
Ref. code AP:SI AS 1851
Former reference codes:AS 1851
Title:Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije
Creation date(s):1941 - 1945
Extent:257 škatel
Running meters:28.10
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet (1941-1942)
Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske (1942-1942)
Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1943)
Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1945)
Glavni štab Jugoslavanske armade za Slovenijo (1945-1945)
Administration history:GŠ NOV in POS je bil najvišji slovenski vojaško-politični in vodstveni organ za poveljevanje vojaškim enotam in ustanovam NOB. Ustanovili so ga 22. 6. 1941 v Ljubljani z imenom Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, njegova osnova pa je bila Vojaška komisija pri CK KPS. Septembra 1941 se je preimenoval v Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Koncem 1942 so začeli uporabljati ime Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske, od začetka leta 1943 Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, od maja 1943 pa Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Marca 1945 se je preimenoval v Glavni štab JA za Slovenijo.
Do sredine 1943 je bil GŠ neposredno podrejen IO OF, nato pa je starešine imenoval VŠ NOV in PO Jugoslavije. Njegov sedež je bil najprej v Ljubljani, od maja 1942 pa v Kočevskem Rogu. Od novembra 1942 do aprila 1943 je bil v Polhograjskem hribovju, nato se je vrnil v Kočevski Rog. Po kapitulaciji Italije se je večkrat preselil: grad Soteska, Pribišje, Kot pri Semiču, Črmošnjice, Dragatuš, Lokve blizu Črnomlja, Trst.
GŠ je ustanavljal svoje organe in oddelke: februarja 1943 glavni obveščevalni center; junija 1943 operativni oddelek s kadrovskim odsekom, odsekom za propagando in statistiko, za zveze in saniteto ter sodni in ekonomski odsek; avgusta 1943 organizacijski oddelek in oficirsko šolo. Sredi 1944 so bili ustanovljeni oddelki za zvezo, operativni, obveščevalni, šifrerski, prometno-tehnični, ekonomski, sanitetni, veterinarski, propagandni, personalni ter sodni in politični odsek, geodetska sekcija, referat za letalstvo, verski referent, oficir za zveze z vojaškimi misijami, Oficirska šola in Baza GŠS v Dalmaciji.
GŠ JA za Slovenijo so ukinili 18. 5. 1945.
Glasilo GŠ je bil Slovenski partizan oziroma Naša vojska.
Archival history:Partizansko vojaško gradivo, so začeli zbirati v enotah zelo zgodaj. Za leto 1941 imamo ohranjen Partizanski zakon, ki ga je izdalo VP SPČ sredi julija 1941. Nekaj gradiva (odloki, povelje, vojaška poročila) se je ohranilo preko tiska - Slovenski poročevalec. V enotah so na začetku hranili samo prejete dopise, kmalu tudi kopije poslanih dopisov. Že 7. 4. 1942 je izdalo GP SPČ navodilo o zbiranju in pravilnem hranjenju arhivov. 30. 5. 1942 je štab 3. grupe odredov izdal odločbo o knjigovodstvu in arhivu, kjer je določil, da se morajo posebej hraniti odredbe in dnevna povelja ter voditi dnevniki vojaških akcij. Na začetku so enote arhive nosile s seboj, kasneje pa zakopale na varno mesto. Z odlokom IOOF z 12. 1. 1944 je Znanstveni inštitut pri Predsedstvu SNOS dobil nalogo zbiranja arhivskega gradiva NOB.
Veliko je ohranjenega gradiva GŠS in oddelkov, 9. in 7. korpusa, manj je gradiva 4. operativne cone. Slabše je ohranjeno gradivo brigad in odredov ter zalednih vojnih oblasti.
Leta 1948 je prevzel vojaško gradivo Muzej narodne osvoboditve Slovenije. Leta 1959 je prešlo v Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki se je leta 1989 preimenoval v Inštitut za novejšo zgodovino. Po reorganizaciji leta 1992 je prišlo gradivo v AS.
4. 4. 2012 je bilo fondu priključeno 8 škatel gradiva fonda AS 1481 Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije.

Information on content and structure

Content:- Ožji štab 1941-1945:
Parizanski zakon/ naredbe/ dnevna povelja/ okrožnice/ navodila/ pisma aktivistov/ poročila obveščevalcev/ intendantska poročila/ Kočevski proces/ razglasi/ poročila, dopisi oddelkov in enot/ poročila in dopisi VŠ, KP, OF, SNOS/ vojna poročila/ partijska poročila enot in oddelkov/ seznami članov in seznami vojnega materiala zavezniških misij ter poročila zveznega oficirja/ depeše/ spomini borcev/
- Operacijski oddelek 1943-1945:
operacijska poročila enot/ opisi vojaških akcij/ povelja/ zemljevidi/ skice krajev/ sabotažne akcije/ naredbe/ navodila/ dopisi/ vojaške študije in literatura/ organizacija GŠS in oddelkov/ seznami zavezniškega materiala/ številčna stanja moštev in vojaškega materiala/
- Ekonomski oddelek 1943-1945:
odredbe/ okrožnice/ navodila/ pravilniki računskih poslov/ tabele obrokov/ ceniki/ seznami vojaškega blaga/ obračuni enot/ seznami zaplenjenega materiala/ zaloge hrane/ nakazila/ računi/ boni/
- Obveščevalni oddelek 1943-1945:
obveščevalna poročila in dopisi enot in obveščevalnih centrov/ seznami obveščevalcev po enotah/ dopisovanje z VŠ, GŠS, KP, VOS, VDV, OZNA, SNOS/ pregledi sovražnih enot in postojank/ dopisi z zavezniškimi misijami/ situacijska poročila/ poročila obveščevalcev/ podatki o industriji, cestah, železnici/ načrti/ skice/ zemljevidi/ zaslišanja vojnih ujetnikov in dezerterjev/
- Propagandni oddelek 1944-1945:
naredbe/ okrožnice/ pravilniki/ organizacija oddelka/ seznami članov/ komisija za tekmovanja/ seznami literature/ poročila sekcij, gledališča, pevskega zbora/ dopisi z GŠS, KP, SKOJ, IOOF, SNOS in enotami/ prispevki vojnih dopisnikov/ Vojna poročila GŠS/
- Prometno-tehnični oddelek 1944-1945:
odredbe/ okrožnice/ dopisi z VŠ, GŠS in oddelki ter enotami/ seznami osebja delavnic/ podatki o železnicah/ poročila NOVGRAD/ seznami vojaškega materiala v skladiščih/
- Oddelek za zveze 1943-1945: odredbe/ okrožnice/ pravilniki o radijski, telefonski in poštni službi/ dopisovanje z GŠS, oddelki GŠS in enotami/ personalne zadeve/ knjige dela delavnic/ seznami materiala delavnic/ seznami obrtnikov/ poročila o zvezah/ kurirske zveze/
- Oficirska šola 1943-1945:
naredbe/ povelja/ okrožnice/ dopisi z GŠS in enotami/ seznami oficirjev in podoficirjev/ seznami inštruktorjev in tečajnikov/ učni načrti/ vojaške študije/
- Sodni oddelek 1943-1945:
odredbe/ okrožnice/ navodila/ pravilniki o delu sodstva/ dopisovanje z GŠS, IO OF, SNOS, OZNA, VDV in enotami/ pregled razsodb višjega vojaškega sodišča/ zaslišanja in sodbe ter disciplinske kazni/
- Personalni oddelek 1943-1945:
odredbe/ okrožnice/ navodila/ dopisovanje z GŠS, KP, IO OF, SNOS, VDV ter enotami/ predlogi za odlikovanja, napredovanja in čine/ seznami funkcionarjev GŠS, oddelkov GŠS ter enot/ kartoteke oficirjev, podoficirjev, borcev in padlih/ seznami tečajnikov raznih tečajev/
- GŠS baza Dalmacija 1945:
odredbe/ navodila/ dopisi/ seznami osebja/ politična poročila/
- Sanitetni oddelek 1943-1945:
odredbe, navodila in dopisi GŠ NOV in POS/ odredbe/ odločbe/ pravilniki/ navodila/ sanitetna poročila/ zapisniki sej/ dopisi bolnic/ načrti evakuacije/ seznami ranjencev in bolnikov po enotah/ seznami umrlih po enotah/ seznami sanitetnega osebja/ poročila o delu sekcij/ politično-kulturna poročila/ gradivo ekonomata/ referati/ študije/ kronike/
Abbreviations:AVNOJ — Anitfašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije)
BVS — Brigadno vojaško sodišče
CK KPS — Centralni komite Komunistične partije Slovenije
GP SPČ — Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet
GŠS — Glavni štab Slovenije
IO — Izvršni odbor
IOOF — Izvršni odbor osvobodilne fronte
IPZ — Invalidski pevski zbor
JA — Jugoslovanska armada
KNOJ — Korpus narodne odbrane Jugoslavije
KP — Komunistična partija
KPJ — Komunistična partija Jugoslavije
KUZOP — Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev
MNOO — Mestni narodnoosvobodilni odbor
NDH — Nezavisna država Hrvatska (Neodvisna država Hrvaška)
NKOJ — Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (Narodni odbor osvoboditve Jugoslavije)
NOB — Narodnoosvobodilni boj
NOO — Narodnoosvobodilni odbor
NOV — Narodnoosvobodilna vojska
NOVGRAD — Narodnoosvobodilna vojna gradnja
NOVJ — Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije
OC — Obveščevalni center
OF — Osvobodilna fronta
OIO — Okrajni izvršni odbor
OK — Okrajni/ okrožni/ oblastni komite
ONOO — Okrajni narodnoosvobodilni odbor
OO — Okrajni/ okrožni/ oblastni odbor
OOF — Odbor Osvobodilne fronte
OZN — Organizacija združenih narodov
OZNA — Oddelek za zaščito naroda
OZZ — Oddelek za zveze
PK — Pokrajinski komite
POJ — Partizanski odredi Jugoslavije
POS — Partizanski odredi Slovenije
PTT — Pošta telegraf telefon
RA — Rdeča armada
RK — Rdeči križ
RKS — Rdeči križ Slovenije
SAB — Slovenska artilerijska brigada
SCVPB — Slovenska centralna vojnopartizanska bolnica
SHVPB — Slovensko-hrvaška vojnopartizanska bolnica
SKOJ — Socialistični komite osvoboditve Jugoslavije
SLS — Slovenska ljudska stranka
SNOS — Slovenski narodnoosvobodilni svet
SNOU (B) — Slovenska narodnoosvobodilna udarniška (brigada)
SNOV — Slovenska narodnoosvobodilna vojska
SPŽZ — Slovenska protifašistična ženska zveza
SVPB — Slovenska vojnopartizanska bolnica
TODT — Nemška gradbena organizacija
TV — Terenski vod
VDV — Vojska državne varnosti
VOS — Varnostnoobveščevalna služba
VŠ — Vojni štab
VŠJ — Vojni štab Jugoslavije
VVS — Višje vojaško sodišče
ZAVNOBiH — Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (Pokrajinski protifašistični svet narodne osvoboditve Bosne in Hercegovine)
ZAVNOH — Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (Pokrajinski protifašistični svet narodne osvoboditve Hrvaške)
ZKM — Zveza komunistov Makedonije
ZKJ — Zveza komunistov Jugoslavije
ZM — Zveza mladine

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski inventar 2005 (za škatle 1-247)
arhivski popis 2006 (za škatle 247-254)

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Nekaj vojaškega gradiva za Slovenijo hrani Vojnozgodovinski inštitut - arhiv oružanih snaga v Beogradu, nekaj gradiva je v muzejih v Mariboru, v Novem mestu, v Metliki in v drugih muzejih.
Publications:- Stepančič M., Organizacijski razvoj Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, Vojnoistorijski glasnik, Beograd 1973 - 1974
- Reisp S., Organizacijski sestav Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet in Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije ter dejavnosti oddelkov Glavnega štaba, knjižnica INZ, diplomska naloga - Mikuž M., Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, Ljubljana 1960, 1961, 1973
 

Descriptors

Entries:  Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske (1942-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Glavno poveljstvo slovenske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1943) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Glavni štab Jugoslovanske armade za Slovenijo (1945-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:247
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27336
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database