SI AS 1887 Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, 1941-1945 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1887
Signatura PE AP:SI AS 1887
Prejšnje signature PE:AS 1887
Naslov PE:Zbirka narodnoosvobodilnega tiska
Čas nastanka PE:1941 - 1945
Količina PE:250 škatel
Obseg (tekoči metri):26,00
Zvrsti arhivskega gradiva:Tiski
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Zbirka je sestavljena iz časopisov (glasil), drobnih tiskov (letakov in lepakov) in brošur.
Narodnoosvobodilne in druge tiske so skupaj z ostalim arhivskim gradivom začeli intenzivno zbirati jeseni 1943. Znanstveni inštitut pri Predsedstvu SNOS je posebej dobival obvezne izvode partizanskega tiska z odlokom IOOF 12. 3. 1944; prispelo gradivo je nato urejal bibliotekar. Z odlokom Predsedstva SNOS o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturnih spomenikov iz januarja 1945 se je zbiranje še razširilo in nadaljevalo v povojni čas. Leta 1948 je delo na gradivu nadaljeval Muzej narodne osvoboditve v Ljubljani. Leta 1959 ustanovljeni Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (danes Inštitut za novejšo zgodovino) si je z omenjenim muzejem delil obsežno zbirko tiskov. Do leta 1965 so bili tiski v knjižničnem, potem pa v arhivskem oddelku inštituta. Leta 1992 se je arhivski oddelek vključil v AS.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:- periodična glasila:
glasila OF 6 naslovov (v nadaljevanju samo število naslovov): Osvobodilna fronta 1941-1942, Slovenski poročevalec, centralna in pokrajinske izdaje 1941-1945/ ustanovne skupine OF 6: Delo (KPS) 1940-1942, Ljudska pravica (KPS) 1943-1945, Slovenska revolucija (krščanski socialisti), Sokol v borbi (sokolska skupina), Slovenski zbornik (kulturni delavci)/ IO, PO in OO OF 74: IO OF 3, PO OF za Gorenjsko 7, PO OF za Slovensko primorje 11, vključno Partizanski dnevnik 1943-1945, POOF za Štajersko 8, okrožni odbori OF 45/ SNOS 5, med njimi Uradni list 1944/ SPŽZ - AFŽ 8, med drugim Naša Žena 1942 - 1945/ mladinske in pionirske organizacije 72: Mlada Slovenija 1941-1945, Mladina 1943-1945, Mlada pest 1943-1945, na lokalni ravni 43, v vojaških enotah 26/ delavci in kmetje 12: Delavska enotnost, Bratstvo, Jeseniški kovinar in Kmečki glas - centralne in pokrajinske izdaje/ Radiovestniki 148, centralne in pokrajinske izdaje 115, vojaške enote 15, ostalo 18/ partizansko šolstvo 4/ humoristična glasila 5/ glasila za italijansko 18 in avstrijsko prebivalstvo 23/ vojaška glasila 273: glasila GŠ, VŠ NOV in POS 12, med drugim Slovenski partizan, Naša vojska, Bilten VŠ NOV in POJ, glasila korpusov 9, divizij 26, brigad 124, operativnih con 8, divizionov 5, grup odredov 3, odredov 55, vojnih področij 2, bataljonov 7, čet 3, kurirjev 2, vojaških šol 6, partizanskih bolnišnic 11/
- drobni tisk (letaki in lepaki):
letaki so razporejeni v 32 skupin: komunistična internacionala, KPJ, KPS, Vrhovni štab NOV in POJ, govori maršala Tita/ Slovani, Sovjetska zveza, Rdeča armada, pogodba med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo/ zavezniki, konference, izjave, govori, članki/ Glavni štab NOV in PO Slovenije/ partizanske akcije in borbe/ OF, Vrhovni plenum, Izvršni odbor/ OF okrožja in pokrajine/ Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo, okrožni odbori OF na Primorskem, v slovenski Benečiji, mestni odbori OF v Gorici in Trstu/ OF, Sokoli in katoličani, slovenska duhovščina/ delavci, kmetje, izobraženci/ mladina, žene/ SNOO, SNOS/ letaki, tiskovine, parole za volitve/ Rdeči križ Slovenije in zdravstvo/ pozivi slovenskim nasprotnikom NOB/ amnestija 1944, 1945/ pozivi italijanskim vojakom/ pozivi francoskim vojnim ujetnikom, nemškim in avstrijskim vojakom/ ilustrirani letaki/ trosilni listki/ tiskovine civilne in vojaške uprave/ osebne izkaznice in spričevala/ programi in vabila za kulturne prireditve/ propustnice in dovolilnice/ partizanske pesmi, notni zapisi/ okrožnice navodila in poročila KPS, SNOS, GŠ NOV in POS, OF, ZSM, pionirji, SPŽZ oziroma AFŽ/ zemljevidi/ partizanski denar, posojilo svobode/ ceniki, stenski koledarji, pošta/ partizanske pesmi: rokopisi, tisk, ciklostil/ tisk ob osvoboditvi maj-junij 1945/ srbohrvatski narodnoosvobodilni tisk/
- brošure:
OF in IOOF z odseki imata ohranjenih 80 naslovov/ krščanska skupina v OF 9/ POOF za Gorenjsko 34/ POOF za Štajersko 18/ in POOF za Primorsko 76/ Okrožni odbori OF za Belo Krajino 8/ Štajerska 6/ Primorska 2/ Predsedstvo SNOS z odseki 83/ KPS skupaj s Centralnim komitejem in Agit-propom 100/ pokrajinski komiteji za Gorenjsko 10, Primorsko 23, Štajersko 11, Belo Krajino 4/ ženska organizacija SPŽZ oziroma AFŽ 11/ mladinska organizacija 8, SKOJ 6/ partizanske pesmarice/
vojaške enote in ustanove 280: Glavni štab oziroma Glavno poveljstvo NOV in POS 143, 7. in 9. korpus 19, 5 divizij 34, četrta operativna cona 17, brigade 45, odredi 22/ strokovna literatura za potrebe sanitete, publikacije Rdečega križa in partizanskih bolnišnic 18/ zapori in taborišča 7/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:- pripomočki za periodični tisk:
abecedni naslovni katalog/ stvarni katalog po geslih/ kataloga po tehnikah in tiskarnah in po pokrajinah/
- pripomočki za neperiodični tisk:
avtorski in naslovni katalog, po pokrajinah/ stvarni katalog, po tehnikah in tiskarnah/ stvarni katalog partizanskih letakov/ popis ilustriranih partizanskih plakatov/

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Bajec J., Slovenski časniki in časopisi 1937 - 1945, Ljubljana 1973
- Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941 - 1945, Beograd 1964
- Krall J., Partizanske tiskarne na Slovenskem, 1., 2., 3. del, Ljubljana 1972 - 1976
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1945
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27493
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS